SFO - Skolefritidsordningen

Glade barn i snø

Søknad om SFO-plass

Skolebarn fra 1. til og med 4. trinn får etter søknad SFO-plass. Tilsvarende gjelder for barn med særskilte behov på 1. til og med 7. trinn.

 

Du søker om SFO-plass i vår «Oppvekstportal».

Når du svarer på plass benytter du også oppvekstportalen.

 

Nesodden kommune har innført redusert foreldrebetaling i SFO. Det betyr at ingen skal betale mer enn 6 % av totalinntekten for en SFO plass.

Har du flere barn i SFO? Da får du søskenmoderasjon hvis det er registrert samme betaler for alle barna. Dette trekkes automatisk fra faktura.

Frist for påmelding er 1. april. Tildelt plass på SFO beholdes, også over flere skoleår, til den blir sagt opp. Skolefritidsplassen beholdes frem til 30. juni det året barnet går på 4. trinn.

Generell informasjon

 

Endre/oppsigelse av SFO-plass

Du søker om endret plass eller sier opp barnets plass via vår «Oppvekstportal».

 

Oppsigelsesfrist er en måned etter at skriftlig oppsigelse er mottatt, dog regnet fra den 1. i måneden.

 

Oversikt over de kommunale skolefritidsordningene

 

 

Formålet med tilbudet

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder,funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn.
Skolefritidsordningen er et frivillig tilsyns- og fritidstilbud etter og eventuelt før skoletid.

 

Hva omfatter tilbudet?

Daglig åpningstid skal dekke behov for tilsyn for foreldre og barn fra klokken 07.30 - 17.00, men lokale tilpasninger kan gjøres.


Skolefritidsordningen har stengt julaften, i romjula, 3 dager i forbindelse med påsken og hele juli måned. I tillegg kan den stenges inntil 5 dager pr. skoleår i forbindelse med felles planleggingsdager.

 

Hva forventer SFO av deg?

Vi forventer at foresatte gjør seg kjent med vedtektene og opptrer i henhold til dem.

 

Når barn som skal hentes, ikke blir hentet til den tiden det er avtalt skriftlig i forhold til oppholdstid, skal de foresatte betale et gebyr. Unntaket gjøres der avvik fra det ordinære er avtalt med skolefritidsordningen på forhånd. 

 I særskilte tilfeller kan det etter søknad fritas for dette gebyret.

 

Spørsmål?

Eventuelle spørsmål kan rettes til rektor/SFO-leder på den aktuelle skolen du har søkt.