Pedagogisk plattform og faglig satsningsområder (ODA)

Pedagogisk plattform:

På ODA arbeider vi for å få til et miljø preget av empati, toleranse og respekt.
Vi ønsker å stimulere elevene til å:

  • Vise omsorg
  • Møte utfordringer
  • Ta egne valg
  • Utvikle kreativitet
  • Lære
  • Vedlikeholde innlærte ferdigheter 

 

Faglige satsningsområder:

  • Få erfaringsbaserte opplevelser
  • Få ferdigheter basert på styrt/målrettet opplæring

 

 

Grupper

Opplæringen varierer mellom samarbeid i grupper med ulik størrelse, 1-1 individuell opplæring/veiledning.På ODA har vi 3 opplæringsrom, herav 1 datarom, 2 sanserom, fellesrom med et tilrettelagt kjøkken, trim og musikkrom.

 

Kvalitetssikring:

I samtaler med elevene og nærpersoner samt andre samarbeidspartnere (bolig, arbeid osv), drøfter vi individuelle opplæringsplaner (IOP), DOP (dags og opplevelsesplaner), behov, trivselstiltak, faglig fremgang, ønsker/behov for spesifikke fag, nyopplæring og vedlikehold av tidligere lærte ferdigheter.
PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) utfører sakkyndige vurderinger, vurderingen danner grunnlag for et fattet enkeltvedtak, eller avslag på enkeltvedtak i henhold til opplæringsloven § 4A-2.De som får avslag og heller ikke kan nyttiggjøre seg av varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan vi tilby et dagtilbud med tilrettelagte aktiviteter.