Organisering - ODA

Lovbok, hammer og briller - Klikk for stort bilde

Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet er en virksomhet organisert under Helse og omsorg. Det er et senter for voksne funksjonshemmede med medfødte og ervervede hjerneskader, som gir tilbud etter Opplæringsloven § 4A- 2, 2 ledd.

 

I loven står det:

"Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.
Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring."

 

 

Virksomheten gir også et dagtilbud som kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven.
 

Lover:

- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.- Hele loven.
- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-3- Helsefremmende og forebyggende arbeid
- Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 7- Klage
- Opplæringsloven §4A- 2- Rett til spesialundervisning på grunnskolens område.