Nesoddtangens skoles visjon

VI GJØR HVERANDRE GODE  

Elever har skolekjøkken ute. - Klikk for stort bilde

Vår skole er en lærende organisasjon. Vi deler erfaringer med hverandre. Vi har en felles og levende visjon og er i en utviklingsprosess hvor alle bidrar og drar i samme retning.
Vi har et engasjert, motivert og lærevillig personale som søker ny kompetanse og kunnskap. Vi har et personale med positive holdninger, humor og glimt i øyet. Personalet ser muligheter og tar utfordringer. Vi har en kultur for å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger og ros på tvers av enhetene. Vi ser og respekterer hverandre. Vi er gode rollemodeller for barna. Vi vektlegger et godt foreldresamarbeid og ser på foreldrene som en meget viktig ressurs.

Den gode samtalen er innført både med barn og foresatte. Vi har en vurderingspraksis som fører til mer og bedre læring. Vi gir elevene lyst til å tilegne seg ny kunnskap gjennom ulike læringsstrategier.  Vi er en skole som satser på kunst og kultur og er opptatt av at elevene får uttrykke sine kreative sider.
Både personalet og barna støtter og styrker hverandre ved å bry seg om og være tilstede. Vi gir barna selvtillit og et positivt selvbilde og gjør dem selvstendige.

 

Hva kjennetegner elevene på Nesoddtangen skole?

• Vi tar vare på hverandre og sier i fra til de voksne hvis noen ikke har det bra
• Vi viser andre elever og alle voksne RESPEKT
• Vi følger med og gjør vårt beste på skolen fordi læring er viktig
• Vi sier i fra til en voksen om det er noe som er vanskelig på skolen, både  
  faglige og sosiale ting
• Vi holder orden i skolesakene og tar vare på skolen og skolemiljøet vårt
• Vi følger skolens ordensregler
                       

VI ER EN LANG, LANG REKKE MED VENNER!

 

Hva kjennetegner personalet på Nesoddtangen skole?

• Vi ser og tar hver enkelt elev på alvor, viser omsorg og respekt og gir dem tro på seg selv
• Vi er rause og jobber for et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte
• Vi er godt kvalifiserte og kunnskapsrike voksne, er genuint interessert i å lære bort og søker stadig ny kunnskap
• Vi er profesjonelle samarbeidspartnere som deler på kunnskap og erfaringer, utfordrer og støtter hverandre
• Vi er tydelige og forutsigbare voksne som er lojale mot de regler, rutiner og pedagogiske opplegg vi har avtalt
• Vi møter foreldrene med åpenhet og tillit og er opptatt av å ha et sterkt og godt samarbeid med foreldrene
• Vi er stolte over egen arbeidsplass, har godt humør og trives på jobb
• Ledelsen ved skolen er synlig til stede, møter barn, foreldre, ansatte og andre samarbeidspartnere på en vennlig og profesjonell måte
• Ledelsen er åpne for nye tanker, leder utviklingsarbeidet, legger til rette for  kompetanseheving og stiller krav

 

Hva kjennetegner foreldrene på Nesoddtangen skole?

• Vi sørger for god tilrettelegging; barna kommer på skolen til rett tid, er uthvilt, hensiktsmessig kledd og har med matpakke og annet nødvendig utstyr.
• Vi formidler positive holdninger til læring og følger opp barnas skolearbeid.
• Vi støtter opp om skolens verdigrunnlag og hjelper elevene med å følge opp skolens regler og rutiner.
• Vi hjelper til med å skape et godt miljø i elevgruppen.
• Vi bidrar til et trygt og inkluderende skolemiljø der ingen holdes utenfor.
• Vi snakker positivt om skolen og bidrar til et godt samarbeid. Dersom noe er vanskelig tar vi raskt kontakt gjennom de rette kanaler.
• Vi leser informasjon fra skolen, og følger med på skolens hjemmeside.
• Vi møter opp på foreldremøter og utviklingssamtaler.
• Vi deltar aktivt i ulike sosiale sammenhenger knyttet til skolen, og gjør oss kjent med andre foreldre og elever på trinnet.

 

Samværsregler ved Nesoddtangen skole

• Det skal være arbeidsro for alle
• Jeg snakker til andre på en hyggelig måte
• Jeg går rolig inn og ut av klasserommene, og er ute
  når jeg skal
• Alle har rett til å være på skolen uten å bli ertet og 
  plaget av andre
• Si klart i fra hvis noen gjør noe mot deg eller andre
  som du ikke liker (Eksempel: "STOPP med dette, jeg liker det ikke")
• Jeg holder meg innenfor skolens område
• Jeg møter til riktig tid og har med skolesakene

 

Regler for sikkerhet

• Mobiltelefon skal ikke brukes på skolen. Den skal ligge avslått i sekken
• Sykler, rulleskøyter eller rullebrett brukes ikke i skolens åpningstid. Sykler 
  parkeres i sykkelstativene
• Elever kan sykle alene til skolen fra høsten på 5. trinn. Elevene skal følge
  trafikkreglene og bruke sykkelhjelm
• Snøballkasting er kun tillatt mot blinken på gymsalbygget
• Følg reglene for uteområde
 
Samværsreglene og reglene for sikkerhet sees i sammenheng med
Nesodden kommunes ordensreglement.