Nesoddtangen SFO

Nesoddtangen SFO er Nesoddens største skolefritidsordning med ca. 300 elever fra 1. - 4. trinn, og er tilknyttet Nesoddtangen barneskole med ca. 640 elever fra 1. - 7. trinn. Nesoddtangen SFO har holdt dørene åpne siden høsten 1992, og startet opp med "urbasene" Maxi og Mini. Siden da har SFOen vår vokst, og huser nå basene; Maxi, Mini, Midi, Mega, 2.basen (ny i år), 3. basen og 4. basen. I tillegg har Nesoddtangen SFO utvidet med Utebasen og Idrettsbasen.

Vår skole er en lærende organisasjon. Vi deler erfaringer med hverandre. Vi har en felles og levende visjon og er i en utviklingsprosess hvor alle bidrar og drar i samme retning. Vi har et engasjert, motivert og lærevillig personale som søker ny kompetanse og kunnskap. Vi har et personale med positive holdninger, humor og glimt i øyet. Personalet ser muligheter og tar utfordringer. Vi har en kultur for å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger og ros på tvers av enhetene. Vi ser og respekterer hverandre. Vi er gode rollemodeller for barna. Vi vektlegger et godt foreldresamarbeid og ser på foreldrene som en meget viktig ressurs. 

 

Sammen skaper vi det gode livet

 

Viktig informasjon

FERIE-SFO i uke 31, 32 og 33 (2. - 15. august 2023)

Siste skoledag dette skoleåret er fredag 16. juni, og første skoledag etter sommerferien er torsdag 17. august 2023.

SFO holder stengt hele juli + 1. august (plandag).

Påmelding for Ferie-SFO i uke 31, 32 og 33, vil bli sendt ut i uke 24 (skolestarterne meldes automatisk på til ukene før skolestart når dere søker SFO-plass).

 

Plandager i august 2023 er: 1. august (SFO) og 16. august (skole + SFO)

**************************************************************************************************************************************

Ny sats for kostpris og ny sats ved for sen henting (SFO):

Matprisene har gått opp, og kostprisen øker fra kr. 198,- til kr. 205,- på mars-fakturaen. 

Gebyret ved for sen henting økes fra kr. 421,- til kr. 437,-. Gjelder fra og med 1. mars 2023.

********************************************************************************************************************

Endre type plass/ oppsigelse av plass v/ SFO

Minner om at alle endringer og oppsigelse av plass ved SFO må registreres i Oppveksportalen innen den 1. i måneden. Oppsigelsesfrist er en måned etter at skriftlig oppsigelse er mottatt, dog regnet fra den 1. i måneden. Endringen/ oppsigelsen vil da tre i kraft en måned etter (f.eks.: endring/ oppsigelse registrert innen 1. august vil tre i kraft fra og med 1. september osv.) (jmf. kommunale vedtekter).

NB! De elevene som har SFO-plass trenger ikke søke ny plass for hvert skoleår, da plassen løper automatisk frem til 30. juni det året barnet går på 4.trinn (så fremt det ikke gjøres endringer eller plassen sies opp før det)

 

NB! Ved endring av type plass og oppsigelse så er det kun foresatt som har søkt SFO-plass som kan gjøre endringer i Oppvekstportalen.

 

Ending/ oppsigelse av SFO-plass som skal gjelde fra og med august 2023, må være registrert i Oppvekstportalen innen 30. juni 2023

 

Slik går dere frem for å gjøre endringer/ si opp plass;

 • Gå inn på kommunens hjemmeside og trykk på fanen «skole, barnehage og BUF» (øverst på siden), deretter klikker dere på «Skoleportal» og videre på «SFO»

 • Klikk på linken «Oppvekstportal»

 • Fakturamottaker logger inn (øverst til venstre) – NB: det er kun foresatt som har søkt SFO-plass som kan foreta endringer

 • Klikk på «id-porten», deretter «bank-ID»

 • Klikk på «MinSide», deretter «mine plasseringer»

 • For å endre type plass/ oppholdstid - trykk så på «endre oppholdstid» (blyanten) – så endrer dere til det tilbudet dere ønsker.

* For å si opp plassen - trykk på "si opp plass" (runding med x) - så sies plassen opp.

 

*****************************************************************************************************

Elevene må meldes på til ferie – SFO 

(påmelding gjøres elektronisk via lenke)

 • Uken etter skoleslutt i juni
 • Ukene før skolestart i august
 • Høstferien (u. 40)
 • Vinterferien (u. 8)
 • Siste uke før jul

 

 

 

Generell informasjon

Merk alt av

klær, sko, sekk, pennal, matboks, drikkflaske m.mMerkede ting vi finner kommer tilbake til eier, mens umerkede klær/ sko/ ting vil bli lagt nede i 1.klassegangen, innover i gangen som leder mot 1a og 1d (følg skilting).

 

Mistet noe? 

Garderobeheksa kan hjelpe deg med å finne gjenglemte ting. Ta kontakt med Jasminka

jasminka.ahmetovic@nesodden.kommune.no

 

Skiftetøy

SFO barna fra 1. - 3. trinn har kurver til skiftetøy utenfor klasserommene. 4. klassingene har egen skiftetøyskurver på Speiderhuset. 1 - 2 skift (tilpass etter barnets behov og vær). Det er viktig at barna til enhver tid har skiftetøy og tøy til å oppholde seg ute i, uansett vær.

 

Mobiltelefoner og smartklokker 

skal ligge avslått i sekken i skole- og SFO-tiden. Ta kontakt med basen eleven går på om det er beskjeder som skal gis.

 

Private leker

skal ikke medbringes til SFO (dette inkluderer elektroniske spill, samlekort og baller).

 

Nye 1. klassinger

Overgang fra barnehage til skole/ SFO

Det er viktig å erkjenne at overgangsprosesser er sårbare og kan støtte eller svekke et barns utvikling, selvbilde og livskompetanse. Overgangene fører til rolleendringer som igjen innebærer endringer i forventninger og krav til barnet. Overganger berører også miljøet rundt barnet, foreldre, familie og venner, og det er sensitive perioder der samspill mellom partene som er involvert får ekstra stor betydning.

Nesoddtangen skole/ SFO samarbeider tett med barnehagene på Nesodden for å gjøre overgangen fra barnehage til skole/ SFO så trygg og god som mulig for barnet. I løpet av våren besøker skole/SFO barnehagene som er i vår skolekrets, og gjennomfører overføringssamtaler med barnehagene etter besøket. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem.

Det arrangeres besøksdag for skolestarterne på Nesoddtangen SFO i månedsskifte mai/juni, slik at barna møter et kjent fjes når de begynner på skolen i august. Det avholdes også et foreldremøte for nye foreldre i forkant av sommerferien.

Foreldremøte for nye skolestartere:  Mandag 22. mai 2023 kl. 18 - 19.30 (storsalen i Samfunnshuset, via Store skolegård), og besøksdagen for skolestarterne blir samme dag fra kl.09.00 - 11.15 (1.trinn, oppmøte i Lille skolegård).

 

Det vil bli sendt ut informasjonsskriv fra skole og SFO før sommerferien.

 

SFO-plass

Om dere ønsker å søke SFO-plass ved oppstart i 1. klasse (gjelder fra 1. august), så søker dere plass via Oppvekstportalen. (før 1. april 2023). Søknader etter 1. april kan føre til at oppstart på SFO utsettes til 1. september.

SFO-plassen vil løpe automatisk frem til 30. juni det året eleven går ut 4. klasse, så fremt dere ikke gjør endringer/ sier opp plassen i mellomtiden (se mer informasjon under fanen "hvordan søke ny/ endre/ si opp SFO-plass").

 

Fakturering:

Det faktureres fra og med den 1. i måneden, uavhengig av oppstartsdato (annen praksis i barnehagen).

Faktura betales etterskuddsvis, og betales rundt den 25. i måneden (f.eks. august-opphold betales i slutten av august osv).

 

Slik går dere frem for å søke plass;

 • Gå inn på www.nesodden.kommune.no
 • Klikk på fanen (øverst på siden) «skole, barnehage og BUF».
 • Klikk på «skoler», videre inn på "SFO" og klikk på «Oppvekstportal»
 • Klikk på «Søk SFO her» (øverst på siden)
 • Under Virksomhetstype så trykker dere på «SFO kommunal»
 • I feltet under der det står Fritekst… skriver dere Nesoddtangen SFO
 • Trykk så på «start registrering av søknad»
 • Fyll så inn alle opplysninger og trykk bekreft

 

En liten oversikt over noen av endringene 1. klassingene møter i skolen/ SFO

Barnehage

 • 1 voksen per barn (storbarnsavdeling)
 • Tett oppfølging av enkeltbarn gjennom hele dagen
 • Daglig informasjon ved levering/ henting
 • Mer strukturert lek; stasjonslek, lekegrupper, m.m. + frilek
 • Kommunal og statlig økonomisk støtte + foreldrebetaling.

Nesoddtangen SFO

 • 1 voksen per 15 elever
 • Støtte i skoletiden for enkeltelever, ikke i SFO-tiden
 • Ikke mulig å gi daglige oppdateringer om dagen ved henting (*)
 • SFO bygger på frilek
 • Litt kommunal støtte + foreldrebetaling
 • Lagt mer ansvar på eleven/ foresatte for å holde seg oppdatert på informasjon (skole/ SFO)

(*) NB: Om dere ønsker å vite litt om hvordan barnet deres har det på SFO og om tilbudet på basen barnet tilhører, ta gjerne kontakt med baseleder på e - post (Mega, Maxi, Mini, Midi)

 

 

 

Hvordan søke ny/ endre/ si opp SFO-plass/ søke om redusert foreldrebetaling/ søskenmoderasjon

Alle søknader og endringer gjøres i Oppvekstportalen som dere finner på kommunens hjemmeside, under fanen "skole, barnehage og BUF" og "skoler".

NB: Når dere søker SFO-plass første gang så vil plassen løpe automatisk helt frem til 30. juni det året eleven går på 4.trinn. (dvs. dere trenger ikke søke SFO-plass for hvert skoleår). Ønsker dere å endre type plass eller si opp plassen tidligere, så kan dere lese lengere ned på siden hvordan dette gjøres.

 

Oppsigelsesfrist er en måned etter at skriftlig oppsigelse er mottatt i Oppvekstportalen, dog regnet fra den 1. i måneden. (jmf. kommunale vedtekter).

 

Betaling av SFO-plass gjelder fra og med den 1. i den måneden barnet starter, eks. oppstart i august faktureres fra og med 1. august. Faktura sendes i slutten måneden, eks. opphold for august har forfall i slutten av august.

NB! Ved endring av type plass og oppsigelse så er det kun foresatt som har søkt SFO-plass som kan gjøre endringer i Oppvekstportalen.

 

Slik går dere frem for å gjøre endringer/ si opp plass;

 • Gå inn på kommunens hjemmeside og trykk på fanen «skole, barnehage og BUF» (øverst på siden), deretter klikker dere på «Skoler» og videre på «SFO»

 • Klikk på linken «Oppvekstportal»

 • Fakturamottaker logger inn (øverst til venstre) – NB: det er kun foresatt som har søkt SFO-plass som kan foreta endringer

 • Klikk på «id-porten», deretter «bank-ID»

 • Klikk på «MinSide», deretter «mine plasseringer»

 • For å endre type plass/ oppholdstid - trykk så på «endre oppholdstid» (blyanten) – så endrer dere til det tilbudet dere ønsker.

* For å si opp plassen - trykk på "si opp plass" (runding med x) - så sies plassen opp.

 

Ny SFO-plass for skolestartere med oppstart i august, må søkes i Oppvekstportalen innen 1. april.

Slik går dere frem for å søke SFO-plass;

 • Gå inn på www.nesodden.kommune.no
 • Klikk på fanen (øverst på siden) «skole, barnehage og BUF».
 • Klikk på «skoler» og videre inn på "SFO"
 • Klikk på «Oppvekstportal» 
 • Klikk på «Søk SFO her» (øverst på siden)
 • Under Virksomhetstype så trykker dere på «SFO kommunal»
 • I feltet under der det står Fritekst… skriver dere Nesoddtangen SFO
 • Trykk så på «start registrering av søknad»
 • Fyll så inn alle opplysninger og trykk bekreft

 

Redusert foreldrebetaling:

Nesodden kommune har innført redusert foreldrebetaling i SFO. Det betyr at ingen skal betale mer enn 6 % av totalinntekten for en SFO plass. Dette må søkes om for hvert skoleår.

(info om redusert foreldrebetaling. Skjema finner dere nederst på siden om redusert foreldrebetaling) 

 

Søskenmoderasjon:

Har du/ dere flere barn ved SFO gis det søskenmoderasjon, som trekkes automatisk fra faktura (NB! Det gis ikke søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO).

NB! Barna må stå registrert med samme betaler/ fakturamottaker. Dersom barna står med ulike fakturamottakere vil det ikke gis søskenmoderasjon. Det er foresattes eget ansvar å sørge for at man mottar søskenmoderasjon. Nesodden kommune betaler ikke tapt søskenmoderasjon.

Dersom dere ikke mottar søskenmoderasjon, gjør følgende;

 • Sjekk opplysningene dere har registrert i Oppvekstportalen. Står alle barn oppført med samme fakturamottaker?
 • Gjør eventuelle endringer i Oppvekstportalen.
 • Dersom dere trenger hjelp, ta kontakt med SFO-leder.

 

Fakturering:

Det faktureres fra og med den 1. i måneden, uavhengig av oppstartsdato (annen praksis i barnehagen).

Faktura betales etterskuddsvis, og betales rundt den 25. i måneden (f.eks. august-opphold betales i slutten av august osv).

 

 

12 timer gratis SFO:

 • Gjelder for elever ved 1.trinn med SFO-plass. NB! Fra 1.august 2023 så vil dette også gjelde for elever ved 2.trinn
 • Fratrekk i prisen på plasstyper som overstiger 12 timer
 • Søskenmoderasjon trekkes fra FØR de 12 timene trekkes fra i prisen.
 • Kostpenger kommer utenom

 

 

Åpningstider

SFO ved Nesoddtangen skole åpner kl. 07.30 og stenger kl. 17.00

 

Nesoddtangen SFO holder stengt i romjulen, i hele skolens påskeferie, hele juli måned og 5 plandager i løpet av skoleåret.

 

Foreløpige plandager skoleåret 2023 - 2024 (kommende skoleår)

1. august 2023

16. august 2023 (felles med skolen)

17. november 2023 (felles med skole/ kommune)

22. desember 2023

- det vil bli til sammen 5 plandager. Ikke satt dato enda for den siste plandagen.

 

Basene

 

Kontaktinformasjon til basene

Kontaktinformasjon til basene
Base Klasse Telefonnummer
Megabasen 1a 90 51 21 54
Maxibasen 1b 91 62 26 28
Minibasen 1c 40 41 52 60
Midibasen 1d 40 41 52 61
2.basen 2.trinn 94 78 51 98 (2a + 2b), 46 85 35 03 (2c + 2d)
3.basen 3.trinn 40 41 52 63
4.basen 4.trinn 99 10 11 28
Utebasen Rullerer klassevis hver uke (1. - 3. trinn) 48 10 39 94
Idrettsbasen Rullerer klassevis hver uke (1. - 3.trinn) Ring telefonen som tilhører klassen/ basen

 

​Informasjonsskriv om skoleåret 2022 - 2023 (PDF, 109 kB)(sendt ut på Transponder 1.juli 2022)

Informasjonsskriv for 3.basen skoleåret 2022 - 2023 (PDF, 119 kB)

Informasjonsskriv for 4.basen skoleåret 2022 - 2023 (PDF, 115 kB)  

 

 

Planer

Det legges ut månedsplan på hjemmesiden fra SFO i begynnelsen av hver måned, som viser en oversikt over aktivitetene og interne SFO-kurs for gjeldende måned.

4. basen har eget opplegg som sendes ut av baseleder.

Månedsplan​​​​​​

Aktivitetsplan for Mai 2023 - 1.trinn (PDF, 156 kB)

Aktivitetsplan for Mai 2023 - 2.trinn (PDF, 156 kB)

Aktivitetsplan for Mai 2023 - 3.basen (PDF, 136 kB)

 

Plan for Utebasen

Utebasen vil være tilbake ca. kl. 15.45 hver dag.

 Aktivitetsleder: Hüseyin.

 

 

Gamle planer

Aktivitetsplan for April 2023 - 1.trinn (PDF, 174 kB)

Aktivitetsplan for April 2023 - 2.trinn (PDF, 171 kB)

Aktivitetsplan for April 2023 - 3.trinn (PDF, 194 kB)

Aktivitetsplan for Mars 2023 - 1.trinn (PDF, 188 kB)

Aktivitetsplan for Mars 2023 - 2.trinn (PDF, 187 kB)

Aktivitetsplan for Mars 2023 - 3.trinn (PDF, 172 kB)

Aktivitetsplan for februar 2023 - 1.trinn (PDF, 172 kB)

Aktivitetsplan for februar 2023 - 2.trinn (PDF, 172 kB)

Aktivitetsplan for februar 2023 - 3.basen (PDF, 173 kB)

Aktivitetsplan for Januar 2023 - 1.trinn (PDF, 173 kB)

Aktivitetsplan for Januar 2023 - 2.trinn (PDF, 165 kB)

Aktivitetsplan for desember 2022 - 1.trinn (PDF, 175 kB)

Aktivitetsplan for desember 2022 - 2.trinn (PDF, 177 kB)

Aktivitetsplan for desember 2022 - 3.trinn (PDF, 208 kB)

Aktivitetsplan for november 2022 - 3.trinn (PDF, 193 kB)

Aktivitetsplan for 1. og 2.trinn - september 2022 (PDF, 168 kB)

Aktivitetsplan for 3.trinn - september 2022 (PDF, 215 kB)

Aktivitetsplan for oktober 2022 - 1.trinn (PDF, 153 kB)

Aktivitetsplan for oktober 2022 - 2.trinn (PDF, 170 kB)

Aktivitetsplan for oktober 2022 - 3.trinn (PDF, 173 kB)

 

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon
Avdeling Daglig leder Telefon Tidspukt E-post
SFO - kontoret Ines Ganzer 46 84 98 12 Kl. 08.30 - 13.00 ines.ganzer@nesodden.kommune.no
Skolens kontor Christin Frøland 66 96 47 00 Kl. 08.00 - 15.30 christin.froland@nesodden.kommune.no
Baseleder for 1. og 2.trinn (SFO) Helen Bevan 90 51 21 54 Kl. 08.00 - 13.30 helen.susanne.bevan@nesodden.kommune.no
Baseleder for 3. og 4.trinn (SFO) Ines Ganzer 46 84 98 12 Kl. 08.00 - 13.00 ines.ganzer@nesodden.kommune.no

Hjemmeside: www.nesodden.kommune.no

 

 • SFO-leder er den nærmeste å henvende seg til, når det gjelder spørsmål/ informasjon om drift, på-/avmelding/ endring av plass o.l. .ved SFO (henvendelser som gjelder undervisning/ skole, kan rettes til kontaktlærer/ rektor)
 • Baseleder er den nærmeste å henvende seg til, når det gjelder daglige spørsmål/ informasjon om eleven og basen.

 

Dersom du har behov for å gi beskjeder som gjelder samme dag, eks. barnet skal gå hjem kl. 15.30 så kan du sende en melding via Transponder eller SMS til basen eleven tilhører.

NB! Transponder-meldinger lestes kun frem til kl. 13.00, etter kl. 13.00 kan basen nås per SMS/ telefon.

SMS meldinger kan sendes hele døgnet, og dere kan ringe basen etter mat kl. 14.30. I skolens ferier når dere SFO mellom kl. 07.30 - 17.00.

NB: Vi har dessverre ikke alltid mulighet til å svare på meldinger, men alle sms blir lest.

SFO-måltid

SFO måltidet er et enkelt mellommåltid som utgjør 15 % av elevens daglige energiinntak, og serveres etter skoleslutt.

"SFO-måltidet er en daglig og hverdagsnær arena, som handler om mer enn maten som spises". SFO bør legge til rette for matglede med gode samtaler, deltakelse og opplevelse av fellesskap hos barna". (Rammeplan for SFO)

Hos oss spiser elevene i egne klasserom etter endt skoledag (Utebasen spiser ute på turstedet). Vi serverer ett varmt måltid i uken, de øvrige dagene har vi smøremåltid og yoghurt m/ müsli/ müsli m/ melk. Det serveres frukt eller grønt hver dag.

 

Måltidsoversikt trinn

Oversikt over hvilke dager de ulike trinnene får varmmat o.l.
Måltidsoversikt trinn
Trinn/ dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1.trinn Smøremat m/ diverse pålegg Varmmat Smøremat m/ diverse pålegg Smøremat m/ diverse pålegg Yoghurt m/ müsli eller müsli m/ melk
2.trinn Smøremat m/ diverse pålegg Smøremat m/ diverse pålegg Varmmat Smøremat m/ diverse pålegg Yoghurt m/ müsli eller müsli m/ melk
3.trinn Smøremat m/ diverse pålegg Smøremat m/ diverse pålegg Smøremat m/ diverse pålegg Varmmat Yoghurt m/ müsli eller müsli m/ melk
4.trinn Smøremat m/ diverse pålegg Smøremat m/ diverse pålegg Varmmat (med forbehold, serveres evt. torsdag eller fredag) Smøremat m/ diverse pålegg Smøremat m/ diverse pålegg

Med forbehold om endringer.

Meny våren 2023

Varmmat fra uke 17 - uke 24
Meny våren 2023
UKE VARMRETT
17 Fiskeburger + oppkuttet frukt
18 Tomatsuppe m/ makaroni + oppkuttet frukt/ grønnsaker
19 Potetbåter m/ fiskekake + oppkuttet frukt/ grønnsaker
20 Ingen varmmat grunnet helligdager
21 Pasta m/ kjøttdeig og grønnsaker+ oppkuttet frukt/ grønnsaker
22 Fiskepinner i pølsebrød + oppkuttet frukt
23 Hamburger + oppkuttet frukt
24 Pølse i lompe + oppkuttet frukt/ grønnsaker

Litt om smøremåltidet

Under smøremåltidet får elevene øve seg på å smøre maten selv. De voksne er tilgjengelige til å hjelpe de som trenger det.

Vi serverer grovt brød og knekkebrød, og har et godt utvalg av pålegg elevene kan velge i. Oppskåret frukt eller grønnsaker serveres hver dag. Påleggsutvalget vårt består i; soft flora, gulost, brunost, magerost, skinkeost, kokt skinke, kalkunpålegg, salami, kaviar, makrell i tomat og leverpostei. Vi koker også egg 1 - 2 ganger i måneden.

Vi tilbyr alternativer til elever med matallergier/ matintoleranse, elever med vegetar/ vegansk kost og evt. andre behov.

 

 

Dagsrytme

Dagsrytme på SFO (når skolen holder åpent)

Dagsrytme på SFO (når skolen holder åpent)
Tidspunkt Aktivitet Kommentar
Kl. 07.30 SFO åpner Elevene krysses inn inne på egen base. (3. og 4. trinn krysses inn ute dersom morgenSFO er ute)
Kl. 07.30 - 08.30 Frilek inne 3. + 4. er ute når været er fint
Etter skoleslutt Elevene hentes og krysses inn i klasserommet elever som ikke har SFO/ skal på Utebase, Idrett eller kurs sendes avgårde
Kl. 14.00 - 14.30/45 SFO ordner med mat og frukt/ grønt
Etter mat Frilek/ aktiviteter inne og ute
Kl. 17.00 SFO stenger

Elever som ikke har morgentilsyn kan leveres til skolen kl. 08.20.

 

 

Elevene må meldes på til ferie – SFO (påmeldingsskjema sendes ut via Transponder/ Forms i forkant)

 • Uken etter skoleslutt i juni
 • Ukene før skolestart i august
 • Høstferien (u. 40)
 • Vinterferien (u. 8)
 • Siste uke før jul

 

Dagsrytme på SFO (i skolens ferier)

Dagsrytme på SFO (i skolens ferier)
Tidspunkt Aktivitet Merknader
Kl. 07.30 SFO åpner (elevene krysses inne på angitt base/ klasserom)
Kl. 07.30 - 10.00 Frilek/ aktiviteter inne og ute
Kl. 10.00 - 14.00 Kjernetid Gi beskjed til basen dersom eleven leveres etter kl. 10.00 eller hentes før kl. 14.00
Kl. 10.00 - 14.00 Tur/ aktiviteter (basene sender ut egne planer for ferien)
Kl. 10.30 - 11/11.15 Lunsj (medbragt matpakke) Medbrakt matpakke og drikkeflaske
Kl. 14.00 - 14.30/45 Ettermiddagsmat + frukt/grønt
Kl. 17.00 SFO stenger

Elever som ikke har morgentilsyn kan leveres til skolen kl. 08.30.

 

 

 

 

SFO-tilbud i skolens ferier

FERIE-SFO i uke 25 og 26 (19. til 30.juni 2023) og i uke 31, 32 og 33 (2. - 16. august 2023)

Siste skoledag dette skoleåret er fredag 16. juni, og første skoledag etter sommerferien er torsdag 17. august 2023.

SFO vil holde åpent i uke 25 og 26 for påmeldte elever, og elektronisk påmelding vil bli sendt ut via Transponder i uke 21.

Påmelding for Ferie-SFO i uke 31, 32 og 33, vil bli sendt ut i uke 24.

 

 

Litt om organiseringen av Ferie-SFO;

Nesoddtangen SFO holder åpent for påmeldte elever mellom kl. 07.30 - 17. Alle elever leveres og hentes via SFO-inngangen (Lille skolegård). 

I skolens ferier benytter elevene seg av ledige knagger utenfor de klasserommene som skal benyttes. Alt av skiftetøy, klær, sko og sekker tas med hjem hver dag i denne perioden grunnet vasking av skolen.

Matpakke medbringes hver dag til lunsj (spises kl. 11.00). SFO ordner med et enkelt mellommåltid + frukt ca. kl. 14.00.

Kjernetid mellom kl. 10 og 14. Gi beskjed dersom barnet kommer senere enn kl. 10, eller hentes tidligere enn kl. 14.

Basetelefonene skrus på kl. 07.30 og skrus av kl. 17.00.

 

Aktivitetsplaner for disse ukene blir lagt ut på hjemmesiden i forkant av Ferie-SFO, og henges opp på basene.

 

 

SFO-kurs

Små kokker og animasjonskurs varer frem til kl. 15.30. Eventyr, Tegning, Teater, teaterlek og Sandra-kurs har egne tider. Klikk på ønsket kurs for å lese mer.

 

Oversikt over SFO-kurs skoleåret 2022/ 23 (i regi av SFO, for elever med SFO-plass):

 • Små kokker (rullerer klassevis 1. - 3. trinn, halv klasse per uke). Oppstart uke 34. Ved middager sendes det ut en elektronisk påmelding (sendes ut av SFO-leder i forkant av kursene. Middager starter opp etter høstferien).
 • Tegnekurs (3. trinn - 15 plasser, krever påmelding). Oppstart i uke 34, 2022. Påmelding sendes ut via Transponder i uke 33.
 • Halloween/ Sandra - kurs (årskurs for 4. trinn - 17 plasser, krever påmelding). Begynner som Halloween-kurs, og går så over til Sandra-kurs. Oppstart i uke 34, 2022. Påmelding sendes ut via Transponder i uke 33. - avlyst grunnet sykdom
 • Teater m/ Sandra (3. trinn - 15 plasser, krever påmelding. Oppstart i uke 46, 2022. Påmelding sendes ut via Transponder i uke 44, 2022. - avlyst grunnet sykdom
 • Sangspurver (1. og 2.trinn - 10 plasser, krever påmelding). Kurs for 2.trinn: uke 35 - 41 (elektronisk påmelding via Transponder i uke 34). Kurs for 1.trinn: uke 42 - 47 (elektronisk påmelding via Transponder i uke 41).
 • Animasjonskurs (4.trinn - Kursoppstart i uke 3 til uke 7. Elektronisk påmelding via Transponder i uke 2). Kurs for 3.trinn fra uke 9 til påske. Elektronisk påmelding i uke 7).

 

Kurs med oppstart etter jul:

 • Teaterlek m/ Sandra (2. trinn - 12 plasser, krever påmelding. Oppstart i uke 3, 2023. Påmelding sendes ut via Transponder i uke 1, 2023. - avlyst grunnet sykdom
 • Eventyrkurs (2. trinn - 12 plasser, krever påmelding). Ny kurs starter opp i uke 3, 2023. Påmelding sendes ut via Transponder i uke 50 (2022). 

 

Lenke til påmeldinger til kurs sendes ut via Transponder i forkant av kursoppstart.

 

Eksterne kurs i SFO-tiden (i regi av andre aktører, åpent for alle elever):

 • BasketGØY m/ NIF Bobcats (2. + 3. trinn, krever påmelding). Mandager kl. 15.00 - 16.00. Påmelding og spørsmål rettes til Karianne Hjallen - karianne.hjallen@gmail.com. Oppstart e/ jul mandag 9. januar 2023 (klikk på kursnavnet for å komme til hjemmesiden til NIF Bobcats) 

 • Barnekor (1. - 4. trinn, i regi av Kulturskolen). Påmelding og henvendelser sendes til kulturskolen@nesodden.kommune.no). Tirsdager kl. 14.30 - 15.30. Oppstart 30. august 2022. Informasjon om kurset er også hengt opp på skolen.

Gjenglemt tøy - "Garderobeheksa"

Rutiner for gjenglemte klær m.m.

Jasminka er skolens Garderobeheks, hun hjelper til med å finne gjenglemte ting. 

 

For å hjelpe Garderobeheksa med å finne rett eier, så er det lurt å merke alt av tøy, sko og annet med barnets fulle navn. Da legger Garderobeheksa tingene tilbake på elevens plass i garderoben.

 

Umerkede klær/ sko/ ting vil bli lagt nede i 1.klassegangen, innover i gangen som leder mot 1a og 1d (følg skilting).

 

Trenger dere hjelp til å finne gjenglemte klær/ sko, så kan dere sende en e-post til;

jasminka.ahmetovic@nesodden.kommune.no

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Bilder fra SFO-hverdagen

(Klikker du deg inn på "Baser", så finner du flere bilder fra basene)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinterferien 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbakeblikk fra høsten på SFO 2022

 

Høstverksted og høstkunst fra Høstferien

 

 

Konstruksjonslek 

 

 

 

 

 

 

Ut på tur

  

 

 

 

 

 

 

 

Tilbakeblikk fra sommer-SFO uke 25 og 26, 2021

 

 

 

 

2.trinn tester ut frisbeegolf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pop-up teater i regi av elever ved 2. trinn

 

 

 

 

 

 

 

 

Film & popcorn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.trinn på oppdagelsestur med luper og "forsker-brillene" på

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.trinn tester ut Frisbeegolf i skogen ved Speiderhuset, og hygger seg med stikkball og fotball.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påskeverksted 2021

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lek og moro i snøen - 3.basen mars 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinterferieuka 2021

 

 

 

 

3. + 4.trinn på tur i skogen 

 

 

 

 

 

 

 

Lek og moro ute på 2. og 3. trinn februar 2021

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramaforestilling for 2.trinn februar 2021 (dramakurs m/ Gyrd)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utelek og håndarbeid ved 4.basen - vinter 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Utelek i januar 2021 - 2.trinn

Endelig kom snøen og isen!!

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ute- og innelek i januar 2021 - 3.basen

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juleforberedelser i desember 2020

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter dagene før jul (21. - 23. desember)

 

 

 

 

 

 

2.trinn i Idrettshallen 21. desember 2020 (1.trinn var i hallen 22. desember)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. desember - Julefortellingen om "den vesle bygda som glemte det var jul" (ble lest for alle trinnene, bilde er fra 3.trinn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baking av småkaker 22. desember (alle trinnene fikk bake, bilde er av 2.trinn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utelek i Lille skolegård

 

 

 

 

 

 

Foreldremøte

Foreldremøter for skoleåret 2022 - 2023

Vår 2023

Foreldremøte nye skolestartere (1.klasse høsten 2023): Mandag 22. mai 2022 kl. 18.00 - 19.30 (storsalen i Samfunnshuset)

 

 

Samarbeid hjem - skole - SFO

Nesoddtangen barneskole og SFO ønsker å være en «Vi-skole», der ansatte i skolen og SFO samarbeider i arbeidet med å hjelpe elevene til å bygge gode relasjoner seg imellom. Nesoddtangen skole og SFO er opptatt av å skape et godt skolemiljø gjennom trygge og gode rammer for barn og voksne ved skolen, og vi praktiserer nulltoleranse ved mobbing, krenkelser og hærverk.

Ved skolen vår så samarbeider skole og SFO tett med overgangen fra barnehage til skole, og med oppfølging av elever fra 1. – 4. trinn igjennom hele skoleåret.

 

Skole og SFO:

 • Ledelsen ved skolen består av; rektor, ass. rektor, to inspektører og SFO-leder.
 • SFO-leder og sosiallærer besøker barnehagene i nærområdet før skolestart, og har overføringssamtaler med barnehagepersonellet etter samtykke av foresatte. Det er viktig og fint for de nye skolestarterne får høre litt om hva de kan vente seg når de begynner på skolen, og at de har et par kjente fjes når de kommer på besøk og på første skoledag.
 • SFO-leder og sosiallærer har overføringssamtaler med kontaktlærere og baseledere ved SFO før skolestarterne begynner på skolen, slik at det kan tilrettelegges best mulig oppstart for alle elevene som starter ved skolen.
 • Igjennom året deltar SFO og skolen på samarbeidsmøter, trinnmøter og felles plandager.
 • Skolen og SFO er opptatt av et tverrfaglig samarbeid, også med andre instanser.
 • Et godt og nært foreldresamarbeid er viktig for oss. Vi ser på foresatte som en meget viktig ressurs i vårt arbeid med elevene ved skolen.

 

Skolen og SFO oppfordrer alle til å bruke klasselisten, og jobbe seg gjennom den for å bli kjent med alle. Vi oppfordrer også til at alle inviteres i bursdager (f.eks. alle jentene/ guttene i klassen eller hele klassen).

 

Les mer (PDF, 134 kB) om hvordan vi jobber med sosiale relasjoner ved skolen vår.