Undervisningstilbud

Enkeltundervisning og gruppeundervisning

Undervisningen er organisert som enkeltundervisning og/eller i grupper. Lærerne og skolens ledelse avgjør etter pedagogiske og praktiske vurdering hvordan tilbudet organiseres. Dette gjelder både oppmøtets varighet og form (individuelle oppmøter, gruppeundervisning, samspill på tvers av instrumentgrupper, gruppestørrelse og liknende).

Et gjennomsnittlig oppmøte vil for musikkelever være 25-50 minutter per uke og skoleåret vil kunne deles inn i perioder som veksler mellom individuelle tilbud og samspilltilbud. I de visuelle kunstfagene er det gruppeundervisning.

Rammeplan

I 2016 ble det vedtatt en nasjonal rammeplan for kulturskolene i Norge. På lik linje som at grunnskolen har læreplaner, har også kulturskolen prinsipper for opplæringen. I rammeplanen "Mangfold og fordypning" står det litt om samfunnsoppdrag, fagplaner og kvalitetssikring. Vi er glade for å ha en slik rammeplan, som er et kvalitativt og innovativt løft for kulturskolene i Norge.

Fordypningsprogram i musikk

Fordypning er et talentutviklingsprogram for elever som liker å øve mye og har ekstra stor interesse for sitt instrument. Nivået for deltagelse vil derfor være høyt, men det tas hensyn til alder.

Utvelgelse vil være gjennom prøvespill og intervju. Prøvespill vil bli annonsert gjennom lærere og aktuelle elever vil bli anbefalt av sin lærer å søke. Det stilles høye krav til egeninnsats og det er utviklet egne regionale læreplaner for fordypning.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsning og det er Kulturtanken som har det nasjonale ansvaret for DKS. 

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv

Samarbeid

Nesodden kulturskole samarbeider med aktører i Nesodden kommune og i Osloregionen:

- Nordre Nesodden skolekorps
- Jaer skole musikkorps
- Nesodden unge strykere (NUS)
- Norsk kulturskoleråd
- UngMusikk
- UngKunst
- Norges musikkhøgskole
- Den kulturelle skolesekken
- Drømmestipendet
- Grunnskolene
- Flyktningetjenesten
- SFO
- Helse, omsorg og sosial i kommunen
- Barnehagene
- Kultur, næring og idrett (KNI) i kommunen