Reglement

Opplæringsloven § 13-6

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. 

 

Kulturskolens formål

Nesodden kulturskole følger Rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» 

1.3. Kulturskolens formål

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning. Opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

Kulturskolen skal også være et lokalt ressurssenter og en samarbeidende aktør i grunnopplæringa og kulturlivet i den enkelte kommune. Regionalt kan interkommunale samarbeidsmodeller sikre økt mangfold og høy kvalitet i tilbudene. Nasjonalt er den en del av en landsomfattende kulturell infrastruktur som bidrar til å løfte fram kunst og kultur som bærende elementer i samfunnsutviklingen.

Det norske samfunnet består av mange ulike befolkningsgrupper og det er stor variasjon av kulturelle uttrykk. Økende geografisk mobilitet og internasjonalisering bidrar til at samfunnet er langt mer komplekst enn tidligere. Kulturskolen bør gjenspeile mangfoldet gjennom et bredt sammensatt tilbud i opplæringa, både når det gjelder undervisning, formidling og skapende virksomhet.

Kulturskolens mål

Nesodden kulturskole følger Rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning» 

1.4. Kulturskolens mål

Kulturskolen skal

 • gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag
 • gi alle elever mulighet til å finne og formidle egne kunst- og kulturuttrykk
 • styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse
 • styrke elevenes evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg
 • gi fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning innen kunst- og kulturfag
 • i samarbeid med skoleverket bidra til et helhetlig kunst- og kulturfaglig tilbud til alle barn og unge
 • som lokalt ressurssenter medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse
 • i samarbeid med kulturlivet tilby kunst- og kulturfaglig støtte til opplæring og formidling til hele lokalsamfunnet

Målene gjelder all kulturskolevirksomhet.
Egne fagplaner skal angi hva eleven forventes å oppnå i de enkelte fag og program.
De ulike fagene skal ivareta målene for kulturskolen på fagenes premisser.
Varierte arbeidsformer, fleksibel organisering av tilbudene og ulike vurderingsformer skal inngå i den enkelte fagplan. Fagplanene finner du under de enkelte undervisningstilbudene. 

Søknad og opptak

Ønsker dere å søke plass på kulturskolen kan det gjøres på følgende link:

Påmelding - Nesodden Kulturskole (speedadmin.dk)

Om dere har spørsmål til eller møter på utfordringer med påmelding, ikke nøl med å kontakte oss.

Øvre aldersgrense

Dersom ikke annet er angitt for det enkelte tilbud, sies elevplassen automatisk opp ved elevens avslutning i 3. klasse på̊ videregående skole/ved utgangen av det kalenderåret eleven fyller 19 år.

Det kan også gis tilbud om elevplass til voksne dersom det er ledig kapasitet. Voksne betaler full pris (selvkost) for elevplasser. For kurs kan det gjelde andre priser.

Reservasjon mot foto, film og lydopptak

Ved søknad til kulturskolen må du samtykke til bruk av foto, film eller lydopptak av eleven.

Opptak fast elevplass

Hovedopptak til elevplass skjer i mai/juni. Skolen tar imot søknader til suppleringsopptak hele året.
Ved opptak til instrumentalundervisning gis som hovedregel kun tilbud om elevplass på ett instrument.

Ved ledig kapasitet, eller ved tiltak som skal fremme særskilt fordypning, kan andre regler gjelde.

For nye elever gis det anledning til en prøvetime. Prøvetimen er gjensidig. Dersom eleven ønsker å slutte etter prøvetimen må det gis skriftlig melding til skolens administrasjon innen utgangen av den uken man tar prøvetime for å slippe å betale. Tidligere elever har ikke rett til prøvetime på samme disiplin.

Det er aldersgrense for opptak av elever til de ulike fagene. Disse står presisert under fanen for hvert enkelt undervisningstilbud.

Enkelte tilbud kan ha ferdighetskrav for opptak. I så tilfelle vil kulturskolen iverksette opptaksprøve.

Søkere som tilflytter kommunen og har hatt et elevforhold i en annen kulturskole, vil kunne gis fortrinn til opptak utenom ventelistene.

Opptak tidsavgrenset kurs

Nye elever tas opp ved oppstart av kursene. Det gis ikke prøvetimer for kurs av begrenset varighet. Ved kulturskolens kurstilbud vil man, dersom kapasitet, kunne motta flere tilbud samtidig.

Elever uten tilbud prioriteres ved fulltegning.

Fornyelse av fast elevplass

Elever som ønsker å slutte i kulturskolen påfølgende skoleår må si opp avtalen hver vår etter skriftlig forespørsel fra skolen.

Venteliste

Dersom det er flere søkere enn elevplasser settes elevene som ikke får plass på venteliste. Ventelisten sorteres etter ansiennitet. Ansiennitet beregnes etter søknadsdato.

Elever som begynner i et av kommunens skolekorps eller strykeorkester, vil få fortrinnsrett til individuell elevplass.

Elever på venteliste vil bli kontaktet av kulturskolen ved ledige plasser på det tilbudet man har ønsket seg.

Ledige plasser på andre undervisningstilbud blir løpende bekjentgjort i kulturskolens kanaler.

Priser

Egenandel - alle elever

Elever og kursdeltagere betaler en egenandel.

Størrelsen på egenandelen fastsettes ved politiske vedtak i Nesodden kommune.

Kurs av kortere varighet prissettes etter omfang og kostnader.

Manglende betaling av egenandel medfører tap av elevplass.

Det vil være en sats gjeldende for kulturskole-elevplasser med evt. tillegg for instrumentleie, materiell og tilleggstjenester.

Undervisningsmateriell

Musikkelever: Elevene sørger selv for å kjøpe noter som skal brukes i undervisningen, og det er viktig at notene blir kjøpt inn så snart læreren gir beskjed.

Kulturskolen har et begrenset utvalg av instrumenter, i hovedsak i opplæringsstørrelser, til utleie for skolens elever.

Elever på visuelle kunstfag: Elevene/deltagerne betaler avgift for materiale i tillegg til elevpenger / kursavgift.

Inntektsgraderte satser

Kommunestyret har vedtatt, med virkning fra 01.01.19., en moderasjonsordning på 50% av gjeldende elevpris for elever i kulturskolen, dersom foreldrene/de som har foreldreansvaret har en samlet inntekt på under 5G. 5G er også gjeldende for foreldre som er enslige forsørgere.

Det er den samlede inntekt i foregående år som danner grunnlag for beregningen. Likningspapirer må fremlegges som dokumentasjon ved søknad.

Det søkes refusjon for ett semester om gangen.

Alle elever får tilsendt lenke til søknadsskjema hvert semester.

Refusjon ved manglende oppmøte fra elev

Ved sykdom eller skade, som forhindrer en i å delta på undervisning, gis det – etter innlevert søknad og legeerklæring før semesterets slutt – fratrekk på egenandel neste semester.

Det kan også gis reduksjon i egenandelen ved flytting fra kommunen.

Søskenmoderasjon innrømmes med 25% for inntil én elevplass pr. søsken. Første søsken betaler elevplass fullt ut.

 

Tilbud og undervisning

Tilbudenes omfang og varighet

Kulturskolens tilbud vil ha ulikt omfang, organisering og varighet. Skolen skiller mellom kurs av kortere varighet og tilbud som har langsiktig opplæring for øye. Det skilles dermed mellom kursdeltaker og kulturskoleelev. Ingen av kulturskolens tilbud inneholder garantier vedrørende tid pr. elev eller maksimal gruppestørrelse.

Undervisningstimene

Undervisningen følger grunnskolens ferie- og fridager.

Undervisningsåret har inntil 38 uker med ukentlig undervisning.

Prosjektuker/-helger kan erstatte enkelte normaluker, og konserter og arrangementer kan komme i tillegg til undervisningsukene. Det kan være aktuelt å legge om undervisning (flytte undervisningstimer) for å frigjøre tid til konserter/forestillinger.

Undervisning kan også være øving til, eller deltakelse ved, konserter/forestillinger/utstillinger. I enkelte tilfeller vil undervisning også kunne være organiserte besøk ved andre institusjoners konserter/forestillinger/utstillinger.

Undervisningstimens lengde og gruppesammensetning (musikkfag)

Undervisningen gis hovedsakelig som enkeltundervisning og/eller som gruppetimer. Sammensetning av grupper foretas av skolen basert på faglig grunnlag, og med hensyn til elevens alder, modenhet og nivå. I forbindelse med store eller små prosjekter må elevene være forberedt på varierende undervisningstider.
Et gjennomsnittlig oppmøte vil for musikkelever være 25-60 min. pr. uke og skoleåret vil kunne deles inn i perioder som veksler mellom individuelle tilbud og samspilltilbud.

Undervisningstimens lengde og gruppesammensetning (visuelle kunstfag)

Undervisningen gis i større grupper. Hver undervisningstime har en varighet fra 45-120 min. pr. uke. Sammensetning av grupper foretas av skolen basert på faglig grunnlag, og med hensyn til elevens alder, modenhet og nivå. I forbindelse med store eller små prosjekter må elevene være forberedt på varierende undervisningstider.

Forventninger

De aller fleste tilbudene i kulturskolen har krav til egeninnsats.

Egeninnsats skal være tydelig formulert for elev og hjem ved oppstart av tilbudet. Endringer i kravene til egeninnsats skal også være tydelig formidlet til elev og hjem.

Forventninger – alle elever

Vi forventer at eleven kommer forberedt og møter presis til timen.
Hvis man møter for sent til undervisning kan man bli nektet å delta på timen.
Kulturskolen arrangerer forestillinger, konserter, visninger og utstillinger som en del av undervisningsopplegget og eleven kan bli nektet å delta på slike arrangementer dersom man ikke møter på undervisningstimene.

Vi forventer også:

 • at eleven og foreldre/foresatte er til stede på hele arrangementer, også etter at eleven er ferdig med sitt bidrag.
 • at eleven melder fravær på forhånd til faglærer eller til kontoret.
 • at alle instrumentalelever selv sørger for å ha tilgang til egnet instrument å øve på.
 • at eleven holder eget instrument i spillbar stand.
 • at pianoelever har piano hjemme (keyboard er ikke tilstrekkelig).
   

Dette forventer vi av foresatte:

 • at de oppmuntrer og støtter barna, og legger til rette for daglig øving hjemme.
 • at de melder fra til kontor eller til lærer dersom eleven skal være borte fra undervisningen.
 • at de tar kontakt med lærer dersom de har spørsmål eller ønsker å komme med innspill til undervisningen.
 • at de, etter avtale med læreren, kjøper noter og nødvendig utstyr.
 • at de har ansvaret for at utleieinstrument blir tatt godt vare på og sørger for at dette er forsikret.
 • at de overholder frister for inn- og utmeldinger og elevkontingentinnbetalinger.
Fravær

Fravær fra undervisningen meldes til lærer. 

Ved lærers sykdom eller fravær

Er lærer syk, prøver skolen etter beste evne å skaffe vikar. Noen ganger vil bruk av vikar medføre at man må flytte på undervisningstid og -dag.

Hvis kulturskolen avlyser undervisningen flere enn 2 ganger pr. semester, har eleven krav på refusjon etter avtale.

Permisjon

Elever kan ved lengre tids sykdom (mer enn 4 undervisningsuker) søke om permisjon. Eleven vil ved friskmelding få tilbake plassen sin. Ved langtidsfravær vil eleven få tilbake plassen sin så snart det finnes ledig plass på det tilbudet man har permisjon fra.

Permisjon av andre årsaker enn sykdom gis ikke. Dersom man melder seg ut av et tilbud og senere ønsker å gjeninntre, leverer man ny søknad. Man beholder da ansiennitet fra første søknad og kan ellers be om audition/prøvespill/opptaksprøve.

Permisjon over lengre tid, for eksempel et skoleår pga. skolegang annet sted, kan avtales spesielt.

Ta kontakt med skolens administrasjon dersom det er andre særskilte årsaker til permisjon.

Oppsigelse

Elever/foresatte binder seg økonomisk for deltakelse i et semester (et halvt år) av gangen.

Ved kurs av kortere varighet enn et halvt år, binder man seg for hele kurset.

Dersom eleven slutter i løpet av et semester, vil ikke elevpenger refunderes.

Slutte i løpet av skoleåret - fast elevplass

Utmeldingsfrist for elever som vil slutte for vårsemesteret er 1. desember.

Utmeldingen må sendes skriftlig til skolens administrasjon. Det er ikke tilstrekkelig å kun si ifra til elevens lærer at man vil slutte.

Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding til administrasjonen foreligger innen fristens utløp.

Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil det bli krevet egenandel for vårsemesteret.

Slutte i løpet av kurset - tidsavgrenset kurs

Egenandelen for kurset/semesteret må betales selv om eleven ønsker å slutte i løpet av kurset.

Skifte av elevplass

Dersom man besitter en elevplass og ønsker å bytte tilbud gis anledning til dette i den utstrekning det er ledig plass. Dersom det ikke er ledig plass, vil man kunne settes på venteliste og bytte på det tidspunkt man ansiennitetsmessig er først på listen

Oppsigelse fra kulturskolen

Kulturskolen kan si opp plassen dersom:

 • eleven gjentatte ganger ikke møter til undervisning
 • eleven ikke viser tilstrekkelig interesse og engasjement
 • eleven viser adferd som er til hinder for undervisningen
 • egenandel ikke betales

Det blir ikke gitt reduksjon i elevpengene dersom kulturskolen sier opp plassen.

Vedtak vedrørende oppsigelse skal begrunnes skriftlig til hjemmet.