Myklerud skole

 

 

Klikk for stort bilde

Velkommen til nytt skoleår 21/22!

Vi gleder oss til å ta i mot alle de flotte elevene våre etter sommerferien onsdag 18. august.

1. trinn: 
Elever og foreldre møter opp foran utescenen kl. 10.00. Rektor ønsker velkommen, og rektor og inspektør hilser på hver elev. Deretter hilser hver elev på sin kontaktlærer. Fadderklassene vil være til stede og synge for våre nye 1. klassinger. Etter dette går elevene med sin kontaktlærer til klasserommene.

Foreldrene er velkommen til en kopp kaffe, og en prat med ledelsen eller andre foreldre i SFO-lokalene når elevene er i klasserommene. Første skoledag slutter kl. 12.00.

2.- 7. trinn:
Klassene møter opp kl. 09.00 utenfor klasserommet. Første skoledag varer fra kl. 09.00- 12.00.

 

 

Om skolen

Myklerud skole ligger helt sør i bygda, og er den nest eldste skolen på Nesodden.

Skolen har ca. 270 elever fordelt på 14 klasser med et stadig økende elevtall pga. stor utbygging i skolekretsen. Skolens uteområde inspirerer til frilek og ulike aktiviteter.

«Vi»-skolen står sentralt med fokus på respekt, ansvar og omsorg. Skolen arbeider med å gi alle elever et mangfold av utfordringer og erfaringer i et helhetlig læringsmiljø preget av trygghet og trivsel. 

 

Skolens visjon: "Trygghet, trivsel, omsorg og utvikling for liten og stor"

 

Skolens satsningsområder:

  • Et trygt og godt skolemiljø
  • Klasseledelse i skolen og på SFO
  • Vurdering for læring med fokus på elevinvolvering
  • Et positivt hjem-skole samarbeid

 

 

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

 

Myklerud skole forside

Skoleruta

Skoleruta 2021-2022 med fridager

Skoleruta 2021/2022
Skoleruta 2021/2022
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og elevenes fridager
August 10 Første skoledag: uke 33 Onsdag 18.8.21
September 22  
Oktober 16 Høstferie: uke 40 f.o.m. 4.10.21 t.o.m. 8.10.21
November 21 17.11.21 Fri for elevene, felles plandag.
Desember 15 Juleferie: f.o.m. 22.12.21
Januar 21 Juleferie: t.o.m. 2.1.22
Februar 15 Vinterferie: uke 8 f.o.m. 21.2.22 t.o.m 25.2.22
Mars 23  
April 15 Påskeferie: f.o.m. 11.4.22 t.o.m. 18.4.22
Mai 20 Fri/helligdag: tirsdag 17.5.22 torsdag 26.5.22 (kristihimmelfart)  
Juni 12 2. Pinsedag: 6.6.22 Siste skoledag fredag 17.6.22
Sum 190 dager  

Skoleruta 2022-2023 med fridager

Skoleruta 2022/2023
Skoleruta 2022/2023
Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og elevenes fridager
August 11 Første skoledag: uke 33 Onsdag 17.8.22
September 22  
Oktober 16 Høstferie: uke 40 f.o.m. 3.10.22 t.o.m. 7.10.22
November 21 16.11.22 Fri for elevene, felles plandag.
Desember 15 Juleferie: f.o.m. 22.12.22
Januar 22 Juleferie: t.o.m. 1.1.23
Februar 15 Vinterferie: uke 8 f.o.m. 20.2.23 t.o.m 24.2.23
Mars 23  
April 14 Påskeferie: f.o.m. 3.4.23 t.o.m. 10.4.23
Mai 19 Fri/helligdag: Mandag 1.1.23 Onsdag 17.5.23 Torsdag 18.5.23 (kristihimmelfart) Mandag 29.5.23 (2. pinsedag)  
Juni 12  Siste skoledag fredag 16.6.23
Sum 190 dager  

Mer informasjon

Kontakt

Klikk for stort bilde

Kontaktadresse

 

Telefon:  66 96 60 30
Transponder/ skolens meldingstjeneste: 594 40 114  Les mer om sms-skole her (PDF, 48 kB).

Besøksadresse: Myklerudveien 140,1454 FAGERSTRAND
Postadresse: Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen

 

Administrasjon

Rektor: Janicke Ruud  

Inspektør: Irene Faksvåg 

Leder SFO: Elin Lundby     

Konsulent:  Hege Syljeset Busk 

Helsesykepleier: Stein Roald Johansen

 

Skolens ansatte

Pedagogisk personale   Andre ansatte

SFO

Klikk for stort bildeSFO er fritidstilbud for alle elever på 1.-4. trinn og til elever med særskilte behov på 5.-7.trinn. SFO skal legge tilrette for læring, lek, kultur og frtitidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. På Myklerud SFO skal barna oppleve mestring i et miljø preget av omsorg og trygghet.

  • Gjennom læringsstøttende aktiviteter og lek utvikler barna sosiale og grunnleggende ferdigheter og gis muligheten til å utvikle vennskap.

  • SFO gir daglig tilbud om frie og styrte aktiviteter både ute og inne.

  • SFO legger til rette for at barna kan utfolde seg kreativt og benytte seg av mulighetene som de forskjellige årstidene byr på.
     

Aktiviteter uke 1-10 2020 (DOCX, 694 kB)

Meny uke 1-10 2020 (DOCX, 33 kB)

Åpningstider: Hver dag fra kl. 07.30 - 17.00
SFO er stengt i skolens påskeferie og hele juli, samt julaften og i romjulen frem til skolestart.

Kontakt oss:
Elin Lundby, SFO-leder
Telefon: 66 96 60 30
SMS: 986 42 543
E-post: elin.lundby@nesodden.kommune.no

Endringer ved søknad om plass på SFO
Du søker om å endre eller si opp barnets plass via vår Oppvekstportal

Overordnede planer

Klikk for stort bilde MRH

 

Et trygt og godt skolemiljø

Skolen skal i samarbeid med hjemmet bidra til barnets utvikling av et positivt selvbilde og identitet. Utvikling av sosial kompetanse er en viktig del av denne utviklingen. Skolens sentrale rolle som sosial læringsarena understreker betydningen av at det legges til rette for at barn og unge kan prøve ut og lære seg sosiale ferdigheter i ulike aktiviteter sammen med både jevnaldrende og voksne.

Skolen har nulltoleranse i saker som omhandler krenkelser, trakassering, diskriminering og mobbing av elever. Det innebærer at alle skolens ansatte må reagere når det skjer, og slå ned på alle tilløp til slike ord og handlinger.
 

Skolen har utarbeidet en egen plan som inneholder ulike tiltak å ivareta elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø.

 

Klasseledelse

Læreren skal lede elevenes læring og utvikling på skolen. En positiv relasjon mellom lærer og elev er hjørnesteinen i god klasseledelse. God klasseledelse er komplisert å mestre. For å kunne handle proaktivt må læreren ha god kompetanse til å analysere og forstå læringsfellesskapet i klasserommet.

Læreren må bry seg om alle elevene og vise interesse for den enkelte. Elevene må oppleve at læreren har god struktur i undervisningen, er støttende og har høye forventninger til hvordan de kan utvikle seg både faglig, sosialt og kreativt. Det er god klasseledelse når elevene opplever læreren/assistenten som en tydelig, forutsigbar og trygg voksenperson. Dette fører til at elevene er motiverte for læring og opplever et positivt arbeidsmiljø.

Skolen har utarbeidet en egen plan for klasseledelse ved Myklerud skole og SFO.

 

Et positivt hjem-skole samarbeid

Hjemmet og skolen er de mest betydningsfulle utviklingsarenaene barn og unge har. Det de erfarer her, får stor betydning for deres fungering og videre utvikling. Skole og hjem har et felles mål: Barnets trivsel og læring.

I samarbeid med FAU har skolen utarbeidet et informasjonsskriv til foresatte om skole-hjemsamarbeidet ved Myklerud skole. Informasjonsskrivet kan lastes ned her.

 

Vurdering for læring

På Myklerud skole legges det til rette for god lærings- og vurderingspraksis i klasserommene gjennom at lærerne får rom til å utøve sitt pedagogiske skjønn utfra kunnskap om hva som gir elever best mulig læring. Samtidig peker denne håndboken en felles retning og plattform for arbeidet med vurdering for læring ved skolen.

Skolen har utarbeidet en håndbok for vurdering for læring.

 

 

 

Skolens historie

Informasjon kommer

FAU / SU

Samarbeid hjem-skole 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

 

Ved skolestart

Ved første foreldremøte etter skolestart skal det velges 1-2 foreldrekontakter til hver klasse. På dette møtet innstilles også klassens FAU-representant, som godt kan være en av foreldrekontaktene. FAU representant velges for normalt 2 år av gangen for å sikre kontinuitet i arbeidet.

FAU har møte første mandag hver måned, kl. 19.00 på lærerværelse.

 

Aktuelle oppgaver for FAU

FAU jobber for et trygt og godt læringsmiljø. Trivsel er viktig for barnas læring. Vi tar også initiativ til sosiale tiltak for elevene, og holder samlinger for foreldre og lærere. Å sikre et godt hjem-skole samarbeid er viktig for FAU.

På Myklerud skole gjennomføres 17. mai i sin helhet av FAU. For å gjøre det forutsigbart og sikre arbeidet er det bestemt at skolen 3, og 5. trinn har ansvaret for all praktisk tilrettelegging og gjennomføring denne dagen. Dette arrangementet er FAU`s primære inntektskilde.

Videre er FAU opptatt av sikker skolevei. Det er fortsatt mange foreldre som stopper i overgangsfeltet og på gangstien ved Parlamentet/Speiderbo. Dette ønsker vi å unngå, og vi oppfordrer alle til å bruke parkeringsplassen ved kirken, i riktig kjøreretning, dersom elevene ikke kan gå til og fra skolen.

 

Kontakt

Epost: myklerud.fau@gmail.com

Leder: Rebekka Klem 
Nestleder: Andreas Pedersen


Saker som ønskes tatt opp i FAU meldes inn via klassens FAU representant, eller mailes til leder.

Referater FAU