Barn, unge og familie

I virksomheten Barn, unge og familie har vi i Nesodden kommune samlet de fagområdene som bistår familier, barnehager og skoler i arbeidet med barns og unges helse og helhetlige utvikling. Trenger du noen å snakke med? Se oversikt over viktige telefonnumre her

 

Ris eller ros til tjenestene i Barn, unge og familie? Send e-post til torgeir.mjellekaas@nesodden.kommune.no

Barn, unge og familie

Aktuelle kurs og gruppetilbud

Gruppetilbud til barn som har søsken med funksjonsnedsettelser. PIP-klubben er en barnegruppe for barn i alderen 5-9 år. 

 

PIP-klubben for barn i alderen 5-8 år (PDF, 6 MB)

Barn og unge med funksjonsnedsettelser - Familiehjelpen

Familiehjelpen er et lavterskeltilbud som følger opp familier med barn og ungdom med funksjonsnedsettelser og nevroutviklingsforstyrrelser. Formålet med tjenesten er å gi familien støtte, informasjon om rettigheter og veiledning knyttet til familiens situasjon og behov. Vi tilbyr veiledning til foreldre i samtaler, eller hjemme. Vi kan også bidra med koordinering og deltar i tverrfaglig samarbeid dersom familien ønsker dette. Vi har fokus på hele familien, også søsken. Foreldre kan direkte kontakt med oss i teamet og andre kan videreformidle kontaktinformasjon til familiehjelpen, dersom de får samtykke fra foreldrene. Ved henvendelse til oss, avtaler vi raskt et første møte. Dette er en kartleggingssamtale, der vi sammen med foreldrene finner ut hva som er deres behov og hvordan vi kan hjelpe familien. Det er ingen begrensning på hvor lenge du kan få hjelp av oss. 

Familiehjelpen består av Hanne Ortell (vernepleier) og Benedicte Heiestad (Familieterapeut).

Hanne Ortell, Tlf 990 87 614. hanne.ortell@nesodden.kommune.no

Benedicte Heiestad, Tlf 990 87 612. benedicte.heiestad@nesodden.kommune.no

 

 

Nesodden kommune tilbyr barnekoordinator til familier.

I Helse og omsorgstjenesteloven § 7-2a står det at familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester skal kommunen oppnevne en barnekoordinator dersom foreldre ønsker dette.

Barnekoordinator skal sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon og veiledning om de aktuelle velferdstjenestene, og formidle kontakt og tilvise til velferdstjenester der dette er nødvendig.

Nesodden kommune har et eget team som ivaretar denne oppgaven og det er tildelingsenheten i kommunen som vurderer søknad om barnekoordinator. Søknadsskjema finner du her:

 

Digitalt søknadsskjema (DOC, 179 kB) - Barnekoordinator

Søknadsskjema i papirformat (PDF) (PDF, 185 kB) - barnekoordinator

Barnevern

Omsorg og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Noen ganger kan foreldrene trenge hjelp til å ta vare på barna sine. Dette kan være i kortere eller lengre perioder fordi de selv er i en vanskelig livssituasjon.

Formålet med barneverntjenesten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver finner vi i Lov om barneverntjenester.

Mer informasjon

FACT - ung

Hva er et FACT ung-team?

FACT ung er et tverretatlig samarbeidsprosjekt mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste og består av ansatte både fra BUP og kommunen som jobber sammen i samme team. Teamet samarbeider tett med foreldre, helsesykepleiere, lærere, PPT, LOS, miljøarbeidere, rusteam, barnevernstjeneste, NAV, øvrige fagpersoner i kommune- og spesialisthelsetjeneste.  

FACT ung ønsker å tilby ungdom og foreldre trygg, stabil hjelp og bidra til kontinuitet i oppfølgingen. Dette gjøres ved å samle/etablere alle tjenester det er behov for i teamet. For noen oppleves det viktig og nyttig å samarbeide med allerede etablerte kontaktpersoner i andre tjenester.  


Hvem er i målgruppen?

Barn og unge mellom 12 – 25 år. Unge voksne som er fylt 18 år ved henvisningstidspunkt vil overføres DPS Follo, evt FACT voksen for vurdering der. Ungdom som er i oppfølging fra FACT ung før fylte 18 år kan følges opp frem til de fyller 25 år. 

Målgruppen rettes mot unge og deres familier, som er i behov av sammensatte og koordinerte tjenester med bakgrunn i psykiske helseutfordringer. Funksjonsvansker hos ungdommen sees på flere områder av livet – konflikt-og samspillsutfordringer i familien, sosiale utfordringer, adferd, skole, fritid, rus mm. Kombinasjonen av funksjonsvansker og utfordringer knyttet til psykiske helse oppleves belastende, gir lav hverdagsmestring og livskvalitet, både for ungdommen selv og for familien. Teamet gir oppfølging der de ordinære tjenestene i kommunal- eller spesialisthelsetjeneste ikke strekker til. Det kan tidligere ha vært mye kontakt med hjelpere fra begge nivå, uten at dette har ført til at ungdommen opplever bedring og mestring.

 

Hva gjør vi ?

Vi tilbyr tverrfaglig, individuelt tilpasset behandling og oppfølging basert på den unge og familiens behov. Etter en bli-kjent-fase og flere treffpunkter lager vi en behandlingsplan sammen med ungdommen og/eller familien. Planen skal inneholde hva målet med oppfølgingen er, hvordan og hva som skal til for at ungdommen skal nå målet sitt, hvordan vi skal samarbeide og hvem vi skal samarbeide med. 
 
I perioder hvor det trengs gir teamet tett, intensiv og fleksibel oppfølging fra flere ansatte. I andre perioder kan kontakten være mer regelmessig, men sjeldnere, og i hovedsak fra en kontaktperson. Det unike gjennom oppfølging fra FACT-team er denne vekslende metodikken for ambulant oppfølging, hvor man gir teambasert oppfølging fra flere faggrupper i teamet i ustabile og vanskelige perioder, og mer regelmessig individuell oppfølging fra kontaktperson i perioder hvor hverdagen oppleves bedre. 

Vi jobber arenafleksibelt, det betyr at vi kan møtes hvor ungdommen/familien ønsker. Det viktigste er at vi finner et sted å møtes på som ungdommen opplever som trygt og godt.  

Dette kan være hjemme, gå tur sammen, kjøre biltur, gjøre en aktivitet sammen på kontor, møtes på et offentlig kontor, på skolen. På Nesoddtangen gård har vi et eget rom med sofa, spill og Playstation. Her har vi også en liten hage hvor vi dyrker grønnsaker og blomster, og har tilgang til kjøkken, båt, bordtennisbord og strand i umiddelbar nærhet. 
  

Hvem er vi?

Vi er et team på 5 ansatte med bred erfaring fra psykisk helsearbeid med barn, unge og voksne, familie- og rusarbeid. Faggruppene i teamet er erfaringskonsulent, psykolog, familieterapeut, helsesykepleier og teamleder/psyk. vernepleier. Da flere av stillingene er reduserte, har vi et samlet årsverk på 4,1 stillinger. 

 

Hvordan komme i kontakt med oss?

Lege eller psykolog henviser på ordinær måte til BUP Follo. 

Adresse: Akershus universitetssykehus HF, ABUP seksjon Follo, PB 1000, 1478 Lørenskog 

Dersom ungdommen allerede har oppfølging fra BUP Follo henvises det via internt notat med beskrivelse av utfordringer og behov for FACT ung.  

Inntak vurderes fortløpende. 

Ta gjerne kontakt på e-post, sms eller telefon ved behov for veiledning og mer informasjon. 

Kontaktinformasjon 
Kontaktmail: factung@nesodden.kommune.no 
Telefon: 480 98 716 (teamleder Åshild Bergstø)  

Les mer her: ROP - Modellbeskrivelsen av FACT Ung er ferdig , hvor du også finner lenke til hele modellbeskrivelsen for FACT Ung 

Fysioterapi, -og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge skal bidra til å fremme barn og unges helse, bedre og vedlikeholde deres funksjonsevne, slik at de kan mestre sin livssituasjon på best mulig måte.

Vi arbeider med barn og unge som har ulike funksjonsvansker i bevegelse og aktivitet.

Mer informasjon

Helsestasjonstjenesten
Helsestasjon for unge HFU
Kriminalitetsforebygging (SLT)

Kriminalitetsforebygging handler om:

  • Å sikre gode og stimulerende oppvekstvilkår for barn og unge, og sørge for tidlig hjelp og støtte,
  • Analysere hvor og hvordan problematisk adferd og kriminalitet oppstår
  • Fange opp negative trender i ungdomsmiljøene på et tidlig tidspunkt
  • Sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemet
  • Samordne innsats og ressurser i politiet og kommunen.

Mer informasjon

Logoped barn
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten sitt mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6. PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Tjenesten skal også bistå skoler og barnehager i deres arbeid med å skape god faglig og sosial utvikling for alle barn og elever i kommunen.

Mer informasjon

Psykisk helsetjeneste (PHBU)

Vi ønsker å bidra til at barn og unge skal ha et liv hvor de trives og har det fint

Vi jobber for at de vi møter skal få bedre relasjoner til andre, samt føle seg tryggere og gladere.

Vi prøver å forstå folks utfordringer ut fra deres liv og omstendigheter. Ingen er feil. Vi tror på menneskets egen kraft og vekst.

Mer informasjon

Skolehelsetjenesten

Det er skolehelsetjeneste knyttet til alle barneskoler, ungdomskoler og videregående skole i kommunen. Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut.

Skolehelsetjenestens tilbud er gratis, og er en forlengelse av helsestasjonstilbudet.

Mer informasjon