Barn, unge og familie

Klikk for stort bilde

I virksomheten Barn, unge og familie har vi i Nesodden kommune samlet de fagområdene som bistår familier, barnehager og skoler i arbeidet med barns og unges helse og helhetlige utvikling.

 

Klikk for stort bilde CDC/Unsplash Informasjon om tjenester i Barn, unge og familie i hht. koronavirus.

 

 

Helsestasjonen

Helsestasjonen er åpen for normal drift igjen med faste helsekontroller hos helsesykepleier og lege. 
"Åpen helsestasjon" er byttet ut med "Åpen telefonlinje" hver mandag kl. 12.00-14.00, der helsesykepleier er tilgjengelig for å gi veiledning og råd. 

Det er viktig at foreldre og barn som har time på helsestasjonen er helt friske. Hvis ikke ring for å få ny time.

Helsestasjonen er tilgjengelig på telefon 66 96 45 50, mandag – fredag kl. 08.15-14.30. Gi beskjed til helsestasjonen om dere ikke kan møte eller blir forsinket til avtalt time. 
 

Svangerskapsomsorgen

Det gjennomføres svangerskapskontroller av gravide som vanlig. 


Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge

Vi tilbyr behandling og oppfølging omtrent som før, men det vil være noe lengre ventetid i tjenesten. Det vil ikke bli satt i gang gruppetilbud. Vi er tilgjengelige på telefon 404 15 609.  


Helsestasjon for ungdom

HFU er stengt for "drop in". Ring og bestill time på vårt nye tlf nr.: 47786123


HFU - Åpningstider i sommer

HFU er åpent på Berger helsestasjon i sommer: mandager fra kl: 11:00-15:00 (stengt i uke 30)

 

Sommeråpen HFU - Klikk for stort bildeSommeråpen HFU 
 

 

Ordinære åpningstider:

Mandager på Berger helsestasjon, ved Nesodden videregående skole. Kjartan veldes vei 12.

 • Mandager kl.: 09:30 - 16:45
 • Her kan du gjøre avtale med helsesykepleier, jordmor og fysioterapeut.
 • Tlf.: 47786123

Onsdager på Nesoddtangen helsestasjon på Tangenten.

 • Onsdager fra kl.: 15:30-18:00
 • Her kan du gjøre avtale med helsesykepleier og jordmor
 • Tlf.: 47786123
   

Psykisk helse for barn og unge

Vi tilbyr samtaler på telefon, video og i Tangenten. Vi følger Helsedirektoratets smittevernfaglige råd under fysiske konsultasjoner. Vi har for tiden dessverre noe ventetid. 

Ønsker du kontakt med oss så ring 66 96 45 36. Vi har bemannet telefontid hver dag kl.12.00-13.00. Du får da snakke med en medarbeider i Psykisk helse for barn og unge. 

Send oss gjerne en e-post til phbu@nesodden.kommune.no, så kan vi kontakte deg. Pass på at du ikke oppgir sensitive opplysninger i e-posten.

 

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten gjennomfører undersøkelser og tiltak som normalt i den grad det er mulig. Videomøter brukes også. Barneverntjenesten følger lovens ordinære regler og innretter smitteverntiltak så langt det lar seg gjøre, og på en slik måte at normal drift kan opprettholdes. Barneverntjenesten vil overholde de regler og anbefalinger som til enhver tid gis av helsemyndighetene. Det er fastsatt eget smitteverntiltak for tjenesten. 
 

Barneverntjenesten kan nås på e-post barnevern@nesodden.kommune.no eller vakttelefon 476 95 693 hverdager kl. 08.00 - 15.30. Du kan ringe vakttelefonen for generelle råd og veiledning eller bekymringsmeldinger. Utenom ordinær arbeidstid kan du kontakte barnevernvakten i Follo på tlf. 917 19 615.


 

Pedagogisk-Psykologisk-tjeneste

Tjenesten er i tilnærmet normal drift, men følger Helsedirektoratets smittevernfaglige råd under fysiske konsultasjoner og må gjøre tilsvarende tilpasninger for møter i barnehager og skoler.

 

Leder i PPT kan nås på telefon 412 23 097 ved behov. 

 

Barn unge og familie

Stiftelsen Alternativ til vold

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt tredelte mandat. ATV har 11 kontorer i Norge. Organisasjonen ble startet i 1987, og er det eldste på sitt område i Europa. ATVs arbeidsoppgaver finansieres i hovedsak gjennom statlige og kommunale tilskudd.

ATV Follo har kontor i Sentrumveien 4, Ski. Telefon 45 39 53 43.

 

Til siden om Stiftelsen Alternativ til vold

Barnevern

Omsorg og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Noen ganger kan foreldrene trenge hjelp til å ta vare på barna sine. Dette kan være i kortere eller lengre perioder fordi de selv er i en vanskelig livssituasjon.

Formålet med barneverntjenesten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver finner vi i Lov om barneverntjenester.

Mer informasjon

FACT - ung

Hvem er i målgruppen?

Barn og unge mellom 12 – 18 år (dersom inne i teamet kan det gis oppfølging til 24 år) og deres familier, hvor det er mistanke om moderat til alvorlig psykiske helseutfordringer hos den unge. Funksjonsvansker sees på flere områder av livet - sosial fungering, skole/fritid/arbeid, rus, bosituasjon, familie, rus. Den psykiske helsen og funksjonsvanskene oppleves belastende og gir lav hverdagsmestring og lav livskvalitet, både for ungdommen selv og for familien.

Andre hjelpetiltak i kommunens tjenester for barn, unge og familier skal være prøvd ut før FACT ung er aktuelt.

Vi tilbyr tverrfaglig, individuelt tilpasset oppfølging og behandling basert på den unge og familiens behov. Sammen lager vi en plan med ungdommen og/eller familien. Planen skal inneholde hva målet med oppfølgingen er, hvordan vi skal samarbeide, hvor ofte vi skal sees og hvem vi skal samarbeide med. Vi jobber arenafleksibelt, det betyr at vi kan møtes der ungdommen/familien ønsker. Dette kan være hjemme, ute på tur, på biltur, på kontoret vårt i Bjørnemyrveien, offentlig kontor, på skolen etc.

FACT ung skal gjennom hele oppfølgingen skal ha tett samarbeid med skolene og andre hjelpetiltak i kommunen.
 


Hvem er vi?

Vi er et team på 5 ansatte med bred erfaring fra psykisk helsearbeid med barn, unge og voksne, familie- og rusarbeid. Faggruppene i teamet er psykolog, erfaringskonsulent, familieterapeut, helsesykepleier og teamleder/psyk.vernepleier.Hvordan komme i kontakt med oss?

Ta gjerne kontakt på e-post, sms eller telefon ved behov for veiledning og mer informasjon om oss. Kontaktperson i kommunen eller i BUP, helsesykepleier eller fastlegen kan sende henvisningsskjema (DOCX, 68 kB) vedlagt her. Fastleger kan også sende henvisning som PLO melding. 

Dersom du ønsker hjelp fra oss kan du/dere kan fylle ut egenhenvisningsskjema (DOCX, 88 kB)vedlagt her.


Kontaktinformasjon:
Kontaktmail: factung@nesodden.kommune.no
Telefon: 904 00 750, tastevalg 1: Psykisk helse, tastevalg 3: FACT ung

Henvisning sendes til:
Nesodden kommune
FACT Ung - Avdeling psykisk helse
Bjørnemyrveien 24
1453 Bjørnemyr

Vi har inntaksmøte hver onsdag. Søker vil etter dette få innkalling til et første møte med to ansatte fra FACT ung, hvor vi sammen finner ut om FACT Ung er det rette tilbudet og lager videre plan.

Familievernkontoret i Follo

Kontoret dekker kommunene Vestby, Ås, Frogn, Ski, Oppegård, Enebakk og Nesodden.

Mer informasjon

Forebyggende helse barn og unge
Fysioterapi, -og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge skal bidra til å fremme barn og unges helse, bedre og vedlikeholde deres funksjonsevne, slik at de kan mestre sin livssituasjon på best mulig måte.

Vi arbeider med barn og unge som har ulike funksjonsvansker i bevegelse og aktivitet.

Mer informasjon

Helsestasjonstjenesten
Helsestasjon for unge HFU
Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram hvor frivillige familiekontakter besøker familiene i hjemmet.

 

Mer info om Home Start Familiekontakten

 

Kriminalitetsforebygging (SLT)

Kriminalitetsforebygging handler om:

 • Å sikre gode og stimulerende oppvekstvilkår for barn og unge, og sørge for tidlig hjelp og støtte,
 • Analysere hvor og hvordan problematisk adferd og kriminalitet oppstår
 • Fange opp negative trender i ungdomsmiljøene på et tidlig tidspunkt
 • Sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemet
 • Samordne innsats og ressurser i politiet og kommunen.

Mer informasjon

Logoped barn

Nesodden kommune har en 100 % stilling som gir et logopedtilbud til barn i grunnskolealder, og en 40% logopedstilling som gir et logopedtilbud til førskolebarn siste året før skolestart. Logopedene er begge ansatt i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Det er også  en halv stilling med tilbud til voksne med rett til opplæring på grunnskolens område.

 

Før henvisning er det ønskelig at barnet/eleven drøftes med logoped i kommunen.

Mer informasjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten sitt mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6. PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Tjenesten skal også bistå skoler og barnehager i deres arbeid med å skape god faglig og sosial utvikling for alle barn og elever i kommunen.

Mer informasjon

Psykisk helsetjeneste (PHBU)

Vi ønsker å bidra til at barn og unge skal ha et liv hvor de trives og har det fint

 

Vi jobber for at de vi møter skal få bedre relasjoner til andre, samt føle seg tryggere og gladere.

Vi prøver å forstå folks utfordringer ut fra deres liv og omstendigheter. Ingen er feil. Vi tror på menneskets egen kraft og vekst.


Ingen vansker er for små til at vi kan kontaktes!

Mer informasjon

Skolehelsetjenesten

Det er skolehelsetjeneste knyttet til alle barneskoler, ungdomskoler og videregående skole i kommunen. Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut.

Skolehelsetjenestens tilbud er gratis, og er en forlengelse av helsestasjonstilbudet.

Mer informasjon

Tannhelsetjenesten

Akershus fylkeskommune tilbyr gratis tannhelsetjeneste bl.a. til alle under 18 år. Det er en rekke klinikker i hele fylket. Mange av klinikkene tar også mot voksne pasienter.

Mer informasjon

Fritidstilbud til ungdom