Barn, unge og familie

Barn og familie.png

 

I virksomheten Barn, unge og familie har vi i Nesodden kommune samlet de fagområdene som bistår familier, barnehager og skoler i arbeidet med barns og unges helse og helhetlige utvikling. Trenger du noen å snakke med? Se oversikt over viktige telefonnumre her

Barnevern

Omsorg og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Noen ganger kan foreldrene trenge hjelp til å ta vare på barna sine. Dette kan være i kortere eller lengre perioder fordi de selv er i en vanskelig livssituasjon.

Formålet med barneverntjenesten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver finner vi i Lov om barneverntjenester.

Mer informasjon

FACT - ung

Hvem er i målgruppen?

Barn og unge mellom 12 – 25 år. Unge voksne som er fylt 18 år ved henvisningstidspunkt vil overføres FACT voksen for vurdering der. Ungdom som er i oppfølging fra FACT ung før fylte 18 år kan følges opp frem til de fyller 25 år.
 

Målgruppen rettes mot unge og deres familier, med behov for sammensatte og koordinerte tjenester. Funksjonsvansker hos ungdommen sees på flere områder av livet - samspill og konflikt i familien, den psykiske helsen, sosiale utfordringer, skole, fritid mm. Kombinasjonen av funksjonsvansker og utfordringer knyttet til den psykiske helsen oppleves belastende, gir lav hverdagsmestring og livskvalitet, både for ungdommen selv og for familien. Teamet gir oppfølging der de ordinære tjenestene, kommunalt eller fra BUP, ikke strekker til. Det kan tidligere ha vært mye kontakt med hjelpere fra begge nivå, uten at dette har ført til at ungdommen opplever bedring og mestring.

 

Teamet er et tverretatlig samarbeidsprosjekt mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, som består av ansatte både fra BUP og kommunen. Vi samarbeider tett med ungdommens behandlere i BUP, øvrige fagpersoner kommunalt, helsesykepleiere, lærere, PPT, LOS, miljøarbeidere, barnevernstjeneste, NAV. Vårt mandat er å samle og etablere tjenestene slik at ungdommen og familien opplever sammenheng og kontinuitet i oppfølgingen. For noen samles alle tjenestene det er behov for i FACT ung, mens for andre oppleves det viktig og nyttig å samarbeide med allerede etablerte kontaktpersoner i andre tjenester.

Vi tilbyr tverrfaglig, individuelt tilpasset utredning, behandling og oppfølging basert på den unge og familiens behov. Sammen lager vi en behandlingsplan med ungdommen og/eller familien. Planen skal inneholde hva målet med oppfølgingen er, hvordan og hva som skal til for at ungdommen skal nå målet sitt, hvordan vi skal samarbeide og hvem vi skal samarbeide med.

I perioder hvor det trengs gir teamet tett, intensiv og fleksibel oppfølging fra flere ansatte. I andre perioder kan kontakten være mer regelmessig, men sjeldnere, og i hovedsak fra en kontaktperson. Det unike gjennom oppfølging fra FACT-team er denne vekslende metodikken for ambulant oppfølging, hvor man gir teambasert oppfølging fra flere faggrupper i teamet i ustabile og vanskelige perioder, og mer regelmessig individuell oppfølging fra kontaktperson i perioder hvor hverdagen oppleves bedre.

 

Vi jobber arenafleksibelt, det betyr at vi kan møtes hvor ungdommen/familien ønsker. Dette kan være hjemme, gåturer, biltur, i skogen, gjøre en aktivitet sammen på kontor, andre offentlig kontor, på skolen, på Nesoddtangen gård hvor vi har et område hvor vi dyrker grønnsaker og blomster, tilgang til kjøkken for å lage mat, og tilgang til båt, bordtennisbord og playstation.
Det viktigste er at vi finner et sted å møtes på som ungdommen er trygg og syns er ok.

 

Hvem er vi?

Vi er et team på 7 ansatte med bred erfaring fra psykisk helsearbeid med barn, unge og voksne, familie- og rusarbeid. Faggruppene i teamet er erfaringskonsulent, psykologspesialist, psykolog, familieterapeut, helsesykepleier, utdanning/jobbspesialist og teamleder/psyk. vernepleier. Da flere av stillingene er reduserte, har vi et samlet årsverk på 5,2 stillinger.

 

Hvordan komme i kontakt med oss?

Kontaktperson i BUP, i kommunen eller fastlegen kan sende henvisningsskjema (DOCX, 68 kB) vedlagt her. Fastleger kan også sende henvisning som PLO melding.

NB: Viktig at samtykkeskjema fylles ut og underskrives. Siste side på henvisningsskjema.

Kontaktinformasjon
Kontaktmail: factung@nesodden.kommune.no
Telefon: 480 98 716 (teamleder Åshild Bergstø)

Henvisning sendes:
Nesodden kommune
FACT ung
Postboks 123
1451 Nesoddtangen

Leverer du henvisning direkte kan den legges i postkasse i foajeen Tangenten eller i posthylle 2. etg.

 

Vi har rask responstid og inntaksmøte fortløpende. Alle henviste vil få tilbud om en avklaringssamtale med psykologspesialist og teamleder eller annen fagperson. Hensikten med dette møtet er å bli bedre kjent og avklare om FACT ung er det riktige tilbudet.

Ta gjerne kontakt på e-post, sms eller telefon ved behov for veiledning og mer informasjon.

Les mer her: ROP - Modellbeskrivelsen av FACT Ung er ferdig , hvor du også finner lenke til hele modellbeskrivelsen for FACT Ung


 

 

Fysioterapi, -og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge skal bidra til å fremme barn og unges helse, bedre og vedlikeholde deres funksjonsevne, slik at de kan mestre sin livssituasjon på best mulig måte.

Vi arbeider med barn og unge som har ulike funksjonsvansker i bevegelse og aktivitet.

Mer informasjon

Helsestasjonstjenesten
Helsestasjon for unge HFU
Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram hvor frivillige familiekontakter besøker familiene i hjemmet.

 

Mer info om Home Start Familiekontakten

 

Kriminalitetsforebygging (SLT)

Kriminalitetsforebygging handler om:

  • Å sikre gode og stimulerende oppvekstvilkår for barn og unge, og sørge for tidlig hjelp og støtte,
  • Analysere hvor og hvordan problematisk adferd og kriminalitet oppstår
  • Fange opp negative trender i ungdomsmiljøene på et tidlig tidspunkt
  • Sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemet
  • Samordne innsats og ressurser i politiet og kommunen.

Mer informasjon

Logoped barn
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten sitt mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6. PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Tjenesten skal også bistå skoler og barnehager i deres arbeid med å skape god faglig og sosial utvikling for alle barn og elever i kommunen.

Mer informasjon

Psykisk helsetjeneste (PHBU)

Vi ønsker å bidra til at barn og unge skal ha et liv hvor de trives og har det fint

 

Vi jobber for at de vi møter skal få bedre relasjoner til andre, samt føle seg tryggere og gladere.

Vi prøver å forstå folks utfordringer ut fra deres liv og omstendigheter. Ingen er feil. Vi tror på menneskets egen kraft og vekst.


Ingen vansker er for små til at vi kan kontaktes!

Mer informasjon

Skolehelsetjenesten

Det er skolehelsetjeneste knyttet til alle barneskoler, ungdomskoler og videregående skole i kommunen. Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut.

Skolehelsetjenestens tilbud er gratis, og er en forlengelse av helsestasjonstilbudet.

Mer informasjon