Samarbeid hjem - skole

Hjem og skole har gjensidige rettigheter og plikter. Et godt samspill mellom hjem og skole forutsetter at begge parter kommuniserer tydelig slik at skolens og de foresattes forventninger blir avklart og det ikke oppstår misforståelser. Dokumentet er utarbeidet av Nesoddskolen i samarbeid med skolens organer høsten 2015. Det er styrende for hjem-skolesamarbeidet fra våren 2016.

 

 

Veileder om samarbeid mellom hjem - skole (PDF, 2 MB)

Organer for brukermedvirkning:

1. Kommunalt foreldreutvalg for Nesoddskolene - KFU

NKFU er en overbygging av de ulike skolenes FAU. Utvalget består av en representant fra hver skoles FAU. NKFU har møte ca. 3 ganger pr. år og kommunalsjef for Skole, barnehage og oppvekst samt leder av Skole- og oppvekstutvalget har møterett i KFU møtene. Formålet med utvalget er å styrke og sikre foreldremedvirkning i alle ledd. KFU er et formelt organ, partipolitisk uavhengig, som skal ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng og sikre barna et best mulig skoletilbud. 

 

Vedtektene til KFU definerer:

KFU skal være et naturlig bindeledd mellom FAU, skolene, skoleetaten og politiske beslutningsorgan i kommunen. KFU skal fortrinnsvis engasjere seg i saker av generell betydning for alle skolene i kommunen.


KFU kan kontaktes på: oyvind.giaver@gmail.com

 

FAU-representanter kan finnes på de enkelte skolenes nettsider.

 

2. Samarbeidsutvalg ved grunnskolene - SU

SU er skolens øverste rådgivende organ, hvor alle partene i skolen er representert; 2 representanter for elever, 2 fra foreldre, 2 fra undervisningspersonalet, 1 fra andre tilsatte og 2 representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene.

 

SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

 

De politiske representantene ved grunnskolene er:

 

Medlem

Parti

Varamedlem

Parti

 Berger skole

Martin Ørnes Apenes

 V

 Knut Jørgen Kopperud

V

 Bjørnemyr skole

Marie Lund Alveberg

 SV

Mari Bjørnsdotter Vinjar 

 H

 Fjellstrand skole

 Marcus Knudsen

 R

Bolek Adam Aleksandersson  R

 Jaer skole

Ivar Høvik, 

 AP

Erik Pettersen AP

 Myklerud skole

 Tage Slind Jensen

 H

Ole Stangeland Jota

 H

 Nesoddtangen skole

 Helene Spørck Sundt Hoel

 MDG

Anne Cathrine Krøvel-Velle MDG

 Alværn ungdomsskole

Lara Rashid,

 AP

Petter Moen AP

 Bakkeløkka ungdomsskole

 Silja Solem

Uav.rep.

Tommy Tollefsen

KRF

 Tangenåsen ungdomsskole

 Tine Richardsen

 H

Torbjørn Sætre H

 


 

3. Skolemiljøutvalg

4. Foreldreråd ved skolene

5. Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU