Forskrift om ordensreglement for grunnskoler i Nesodden kommune. Vedtatt i skole- og oppvekstutvalget 28.10.2014

Forskrift om ordensreglement for grunnskoler i Nesodden kommune. Vedtatt i skole- og oppvekstutvalget 28.10.2014

1     INNLEDNING

1.1 Formål

Grunnskolens viktigste oppgaver er i samarbeid med foreldrene å legge til rette for at elevene skal tilegne seg de sosiale ferdigheter som alle trenger for å fungere i samfunnet vårt. God og hensynsfull oppførsel bidrar til godt samarbeidsklima. Dette er grunnlaget for et godt læringsmiljø. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå dette målet, og skal sikre at skolen er en arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb. Ordensreglementet skal bidra til et godt skolesamfunn og et godt psykososialt miljø for alle.

1.2 Virkeområde

Ordensreglementet omfatter alle grunnskoler i Nesodden kommune. Ordensreglementet

inneholder regler for orden og oppførsel, regler for tiltak som kan brukes overfor elever som bryter

reglementet samt regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles.

Skolen har ansvar for elevene på skolens område. Skolens område omfatter også uteområder

og når elevene har undervisning på andre steder enn på skolens område, for eksempel i

prosjekter, på leirskole og ekskursjoner. Ordensreglementet gjelder følgelig når skolen har

ansvar for elevene, herunder arrangementer i skolens regi. I tillegg gjelder ordensreglement på skoleveien, herunder også skoleskyss. Jfr. Rundskriv UDIR 3-2009 pkt. 11: Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss. Skolene utarbeider sitt eget samværsreglement i tillegg til kommunens ordensreglement. Skolens samværsregler og kommunens ordensreglement utgjør til sammen skolens ordensreglement. Fellesreglementet kan ikke fravikes.

1.3 Hjemmel

Ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven § 2-9: Ordensreglement og liknande:

Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet

skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på

annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva tiltak som skal kunne

brukast mot elevar som bryt reglementet, og reglar om framgangsmåten når slike saker skal

behandlast. Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra.

Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast.

Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvising, skal eleven ha høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda.

1.4 Utarbeidelse av ordensreglement

Kommunale ordensregler utarbeides etter forvaltningslovens krav til forskrifter.

Ved utarbeidelse av forskriften skal berørte institusjoner og organisasjoner gis anledning til å uttale seg før forskriften vedtas, endres eller oppheves, jfr. forvaltningslovens § 37. For skole betyr dette at samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, elevråd, foreldreråd og de ansattes organisasjoner ved skolen må høres før kommunal forskrift om ordensreglement vedtas eller revideres.

Forskriften må oppfylle formkrav i forvaltningslovens § 38. Dette betyr at forskriften må inneholde en uttrykkelig henvisning til forskriftens hjemmel, og opplyse om hvem som har vedtatt forskriften. Forskriften må betegnes som «forskrift».

2     REGLER OG SANKSJONER

2.1 Generell orden og oppførsel

God og hensynsfull oppførsel bidrar til godt samarbeidsklima, og dette er grunnlaget for et godt læringsmiljø.

Skolens ansatte, elever og foresatte har ansvar for å melde fra om krenkende handlinger. Jf. oppl.l. kap 9a-3 og 4.

 

Opplæringslovens § 9a 3 og §9a 4 pålegger den enkelte skole å jobbe systematisk og aktivt for å

fremme helse, miljøet og sikkerhet for elevene. Den enkelte elev skal oppleve trygghet og sosial

tilhørighet. Skolen skal ha en plan for å utvikle et godt læringsmiljø og for å forebygge, avdekke

og hindre mobbing, vold og trakassering. Denne skal vedtas i skolenes samarbeidsutvalg (SU).

 

Ordensreglementet er eneste grunnlag for vurdering av henholdsvis orden og oppførsel og enkeltvedtak om bortvisning.

2.2 Regler som er grunnlag for vurdering av orden

 • Elevene skal møte forberedt til opplæringen.
 • Elevene skal delta aktivt i opplæringen.
 • Elevene skal gjøre avtalt arbeid.
 • Elevene skal møte punktlig til timene.
 • Elevene skal holde skolens område rent og ryddig ute og inne.
 • Elevene skal ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne.
 • Elevene skal følge lærers anvisning om bruk av elektroniske hjelpemidler.
 • Fravær skal dokumenteres.
 • Elevene skal ikke jukse i forbindelse med opplæringen.

 

Brudd på disse reglene kan føre til nedsatt ordenskarakter på ungdomstrinnet

2.3 Regler som er grunnlag for vurdering av oppførsel

 • Elevene skal ta hensyn til hverandre og vise hverandre respekt.
 • Elevene skal holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen.
 • Elevene skal rette seg etter lærers og andre ansattes henstillinger.
 • Elevene skal behandle andres eiendeler hensynsfullt.
 • Vold, trusler, mobbing, krenkende språkbruk og trakassering er ikke tillatt. Nesoddskolene har nulltoleranse ovenfor mobbing.
 • Våpen, kniv og farlige gjenstander er forbudt å ha med på skolen.
 • Røyking, bruk av snus og rusmidler er forbudt på skolens område.

 

Brudd på disse reglene kan føre til nedsatt oppførselskarakter på ungdomstrinnet.

 

Merknad:

Juks under eksamen medfører annullering av eksamen. Jf. Forskrift § 3.37, men får ikke innvirkning på ordens- eller oppførselskarakter, da det vil være dobbelt sanksjon.

2.4 Tiltak mot brudd på ordensreglementet – sanksjoner

Generelt om sanksjoner: Fysisk refsing er ikke tillatt. J.fr. opplæringsloven § 2-9. Kollektiv avstraffelse skal ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av gruppen.

Bortvisning kan benyttes, jfr. Opplæringsloven § 2-10:

Bortvising. Kommunen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar på årstrinna 8 – 10 som alvorleg eller fleire gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga i inntil tre dagar, og at elevar på årstrinna 1 – 7 kan visast bort frå undervisninga for enkelttimar eller for resten av dagen.

Rektor sjølv vedtek bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal ein ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldra til elevar på årstrinna 1 – 7 skal varslast før det blir sett i verk bortvising for resten av dagen. Jf. Oppl.l. § 2-10, andre ledd.

Med mindre kommunen fastset noko anna, kan rektor bestemme at lærarane skal ha mynde til å ta avgjerd om bortvising frå eiga undervisning for ei opplæringsøkt, avgrensa til to klokketimar.

 

I Nesodden kommune kan bortvisning ikke delegeres videre fra rektor.

Alternative tiltak skal vurderes før bortvisning blir vedtatt.

 

Alle sanksjoner skal være slik at elevene forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Som hovedregel skal det bare ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement Sanksjonene må stå i rimelig

forhold til bruddet på ordensreglene. Elevene skal, hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg. Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i dette kapittelet, hvis ikke annet er særskilt nevnt. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse, kan det ilegges nye sanksjoner. Fysisk refsing og annen krenkende handling må ikke benyttes. Med fysisk refsing siktes det ikke til fysisk arbeid i forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv eller andre.

 

2.5 Tiltak ved brudd på ordensreglement

Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak alt etter sakens alvor.

 

 • Muntlig irettesettelse
 • Muntlig melding til foreldre/foresatte
 • Skriftlig melding til foreldre/foresatte
 • Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte. Inndratte gjenstander kan tilbakeleveres foreldre/foresatte.
 • Overføring til en annen gruppe eller klasse. Foreldre/foresatte informeres
 • Utelukking av enkeltelever fra spesielle arrangementer og aktiviteter.
 • Foreldre/foresatte informeres, hvis mulig, i god tid og kan eventuelt gis anledning til selv å påta seg ansvaret for elevens deltakelse.
 • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)
 • Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver
 • Miste rett til bruk av skolens utstyr eller datamaskiner for kortere eller lengre tid.

 

 

Anmeldelse av straffbare forhold

Kommunen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. For mindre alvorlige forhold skal kommunen foreta en konkret vurdering av om anmeldelse er hensiktsmessig. Uavhengig av en anmeldelse, må skolen vurdere saken opp mot ordensreglementet og foreslå aktuelle hjelpetiltak der det er nødvendig. Skolen skal vurdere bruk av gjenopprettende prosess i regi av konfliktrådet.

Når et forhold anmeldes skal eleven og elevens foresatte/foreldre orienteres om forholdet. 

 

 

2.6 Sanksjoner ved brudd på ordensreglement

 • Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer.
 • Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor.
 • Etter avtale med foresatte kan eleven få pålegg om oppgaver for å rette opp skade eleven har påført skolens

eiendom eller eiendeler.

 • Misbruk av elektronisk utstyr kan føre til inndragelse for resten av dagen.
 • Farlige gjenstander eller bruk av andre gjenstander på en provoserende måte kan inndras og tilbakeleveres til foresatte.
 • Lovlige rusmidler inndras og overleveres foresatte. Ulovlige rusmidler inndras og overleveres politiet.
 • Bortvisning for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse. Jfr. oppl.l. § 2-10, første og andre ledd.
 • Bortvisning fra undervisningen for inntil tre dager for elever på 8.-10. trinn etter rektors avgjørelse. Jf. Oppl.l. § 2-10 første og andre ledd.
 • Nedsatt karakter i orden eller oppførsel for elever på 8.-10. trinn. Jf Forskrift § 3-5

 

 

 

Alternative sanksjonstiltak:

 • Midlertidig eller permanent klassebytte etter rektors avgjørelse
 • Midlertidig eller permanent skolebytte etter kommunalsjefens avgjørelse. Jfr Oppl.l. § 8-1, fjerde ledd.

 

2.7 Terskel for bortvisning

 • Vold, trusler og særlig provoserende atferd kan medføre bortvisning første gang det forekommer.
 • Rusbruk, påvirkning av rusmidler eller å ha med seg rusmidler på skolen kan medføre bortvisning.
 • Gjentagende brudd på andre regler kan medføre bortvisning.

 

2.8 Erstatningsplikt ved skader

Ved hærverk/tyveri i forbindelse med skolens eiendom eller eiendeler kan elever etter avtale med foresatte pålegges å rydde opp eller utbedre skader dersom de har forutsetninger for det, og arbeidet står i rimelig

forhold til skaden. I tillegg kan eleven også bli erstatningsansvarlig etter skadeerstatningslovens § 1-1. Foresatte er erstatningspliktige etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil 5.000 kr.

 

Skolebøker er erstatningspliktig hvis de ødelegges eller ikke blir innlevert ved skoleårets slutt.

Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers eiendeler.

Straffbare forhold kan politianmeldes av rådmannen.

2.9 Ansvar for egne effekter

Kommunene erstatter ikke klær og andre verdisaker som blir ødelagt, mistet eller stjålet i skoletiden, da elevene bringer dette med seg på eget ansvar. Skade/tap må eventuelt dekkes av elevenes/de foresattes hjemforsikring.

 

 

3     SAKSBEHANDLING

3.1 Generelt

Behandlingen av brudd på ordensreglement skal i forhold til legalitetsprinsippet i forvaltningen følge reglene i opplæringslovens § 2-9 fjerde ledd, § 2-10 andre ledd, samt saksbehandlingsregler i forvaltningsloven ved enkeltvedtak:

 • § 16: Forhåndsvarsling
 • § 17: Saken er godt opplyst
 • § 23: Skriftlighet
 • § 24: Begrunnelse
 • § 27: Underretning
 • § 28: Klagerett
 • § 29: Klagefrist

 

Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:

 • Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen som skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og alvorlighetsgrad.
 • Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til å uttale seg før avgjørelsen treffes. I alvorlige saker skal foresatte så vidt mulig kontaktes. Varselet kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig.

 

3.2 Informasjon til foresatte:

Forskrift om ordensreglement for grunnskoler i Nesodden kommune og forskrift om samværsregler for den enkelte skole deles ut til foreldre/foresatte når elever begynner på skolen. Ved endring av forskrift deles det ut på nytt. Foreldre/foresatte underskriver på at de har mottatt ovennevnte dokumenter. Skolenes ordensreglement behandles i SU hvert år.

4     IKRAFTTREDELSE

Denne forskrift trer i kraft fra 13.11.2014.

Endret i SOU 09.10.18.