Vi lærer! Vi mestrer! Vi tar vare på hverandre!

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Jo, høyt læringstrykk hvor barn og voksne innehar god kultur for læring. De voksne og barn gir gode og tydelige tilbakemeldinger slik at både avsender og mottaker føler mestring. 

Berger skoles utviklingsarbeid

Berger skoles utviklingsarbeid

I skolegården står Sareptas krukke, en krukke som ifølge det gamle testamentet aldri ble tom. Krukker har i mange år vært et symbol på Berger skole, og vi har igjen brukt krukken for å samle våre nye fokusområder. De tre krukkene våre er et resultat av en ståstedsanalyse som ble gjennomført i kollegiet sist skoleår. Disse skal prege skolens hverdag og utvikling i årene som kommer frem til 2018.

 

Vi har gitt krukkene navnene (f.v) kultur for læring, motivasjon og mestring og morgendagens medborger.

 

Krukkene er tegnet av Agnethe T. Tanberg.  

Krukkene- skolens utviklingsabeid 2015-2018

Kultur for læring.jpg

Motivasjon og mestring.jpg

Morgendagens medborger.jpg

 

Kultur for læring

Innholdet i krukken Kultur for læring er hva vi ønsker å dyrke frem i organisasjonen Berger skole, vi ønsker et sterkt fellesskap hvor vi-tanken er viktig, vi ønsker å ha gode strukturer og systemer og vi reflektere over egen praksis.

 

Motivasjon og mestring

Motivasjon og mestring er skolens pedagogiske fokusområder og også de områdene skolen skal forbedre sin kompetanse og praksis i møte med barna.

 

Morgendagens medborger

Den siste krukken- Morgendagens medborger setter lys på hva vi ønsker skal prege Bergerborgeren i fremtiden. Vi ønsker aktive borgere som jobber for et bedre samfunn med gode sosiale ferdigheter, som er bevisst våre klimautfordringer og som vet at verden er større enn Nesodden.

 

Som rektor syns jeg det er viktig at dere foreldre/foresatte vet om krukkenes navn og innhold slik at vi sammen kan dra i samme retning.

Berger skoles visjon

Berger skole

Vi lærer! Vi mestrer! Vi tar vare på hverandre!

Dette slagordet ligger til grunn for alt arbeid på Berger skole. Det betyr at vi er en skole med et levende og inkluderende fellesskap. Barn og voksne utvikler seg både faglig, emosjonelt og sosialt. Elevene er trygge på hverandre, de mestrer skolehverdagen og de føler at de blir sett av de voksne.

Foreldre og foresatte sender hver morgen barna sine til Berger skole med en visshet om at skolen oppleves som en trygg arena for læring, mestring og sosialt liv. Elevene møter et kreativt læringsmiljø fylt med inspirasjon og glede. Berger skole er en skole for alle!

 

Gode og trygge relasjoner

Gjennom observasjoner, elevsamtaler, strukturert vurderingsarbeid og et godt hjem/skolesamarbeid, lager vi sammen gode og trygge relasjoner. Slik identifiserer vi også hver enkelt elevs sosiale og personlige læringsbehov.

 

På Berger skole møter pedagoger og foresatte hverandre med ærlighet, åpenhet, forståelse og tydelige forventninger. Det finnes en grunnleggende enighet mellom skole og hjem om at vi sammen ønsker å ha elevens beste i fokus.

 

Faglig og sosialt kompetente

Når elevene går ut av sjuende klasse på Berger skole, føler de seg både faglig og sosialt kompetente til å bidra og delta i samfunnet. De ønsker å bidra med nytenkning, kritisk tenkning, ansvarsfølelse og kreativitet. De har utviklet seg til å bli både selvstendige og samarbeidende mennesker.

Vi er opptatt av å dele kunnskap og ideer på Berger skole. Nøkkelen er samarbeid! Vi utnytter vår samlede kompetanse ved å observere hverandre, dele og reflektere i felleskap.

 

Klare, målbare mål for undervisningen

På Berger skole vet vi at barn lærer best når de blir møtt med klare, målbare mål for undervisningen. Vi vet også at elevene best kan vurdere sin egen framgang ved jevnlig bevisstgjøring av egen innsats. Derfor vurderer vi underveis og gir elevene tydelige framovermeldinger.

 

Når magien i rommet er til å ta og føle på, vet pedagogen at hun eller han har vært med på å skape en fremragende læringsøkt! Da gløder det av engasjement og begeistring i barnegruppa, og elevene har forstått hva de skal lære, hvorfor de skal lære det, og at de kanskje må ta i bruk hele seg for å oppnå målet sitt.

Godt skolemiljø

Plan for et godt skolemiljø

Formål med planen

På Berger skole jobber vi med det hele mennesket. Utvikling av elevenes sosial- og emosjonelle ferdigheter har en klar egenverdi samtidig som forskningen viser sammenheng mellom sosiale ferdigheter og et godt læringsmiljø. Variasjonen i de sosiale- emosjonelle erfaringene som elevene kommer til skolen med er stor. Da er det er det på sin plass å fremme felles verdier og holdninger.

I fremtiden vil det å kunne kommunisere, samhandle og delta være sentrale ferdigheter for morgendagens medborger. Vi ønsker morgendagens Bergerelev skal kunne samhandle med andre, være aktiv deltager i et demokratisk samfunn, vise toleranse og er sosialt ansvarlige for egne handlinger og omgivelser. 

 

I tillegg handler det om lek, glede og humor. Det kjennetegnes ved å kunne føle glede ved egen og andres mestring. Fantasi, utfoldelse og aktivitet blir viktige elementer i dette kompetanseområdet.

 

Det er vanlig å ta utgangspunkt i fem områder som dekker de viktigste gruppene av sosiale ferdigheter som mennesker benytter i samhandling med hverandre:

 

  • Empati - Evnen til å leve seg inn i andres situasjon.
  • Samarbeidsferdigheter – bruke tiden fornuftig mens en venter på tur, dele med andre, hjelpe andre, følge regler og beskjeder, kunne skifte aktiviteter uten å protestere og jobbe mot et felles mål.
  • Selvhevdelse - Be om informasjon, presentere seg og reagere på andres handlinger. Videre handler det om å kunne markere seg selv sosialt blant annet ved å kunne uttrykke egne meninger og standpunkter.
  • Ansvarlighet – Vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, samt å kunne utføre oppgaver.
  • Selvregulering - Evnen til å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre, samt evnen til å utsette behov, for eksempel vente på tur og kunne vise følelser på situasjonstilpassede måter.

 

Sentralt for å nå målene i planen er at skole og hjem samarbeider om utviklingen av enkeltbarn og grupper. På skolen møtes barna i lek og læring. Ansatte i skolen skal bygge et miljø hvor alle har det godt og hvor barn og voksne reagerer om urett eller sosiale grenser brytes. I byggingen av dette miljøet er godt samarbeid med hjemmet viktig. Skole og hjem ønsker å lære barna gode strategier for å løse konflikter, være tydelige på egne grenser og reagere på rett måte ved behov.

Samværsregler

Alle barn og voksne på Berger skole er like viktige og har rett til å trives her. Vi viser omsorg og tar vare på hverandre og skal derfor: 

Kunst på vegg -Syklist

1. Være hjelpsom og høflig mot barn og voksne på skoleveien og på skolen
 

2. Møte på skolen til riktig tid
 

3. Gå rolig innendørs og ta hensyn til andre
 

4. Være ærlige og snakke sant
 

5. Gi beskjed til en voksen hvis du ser at noen blir plaget eller går mye alene
 

6. Være forsiktig med skolens, egne og andres eiendeler
 

7. Hvis du må ha mobiltelefon med på skolen eller SFO, ha den avslått
 

8. Kunne sykle og bruke sparkesykkel til og fra skolen når du har bestått sykkelprøven våren i 4.trinn. Du kan sykle/sparkesykle når du er går i 1.-4. trinn hvis du er sammen med en voksen*.
 

9. Bruke hjelm når du sykler til og fra skolen eller er på sykkeltur med gruppen din

 

Vinterregler

10. Du skal bruke hjelm når du går på skøyter i skole- og SFO-tiden.
 

11. Bare kaste snøballer på oppsatte blink
 

12. Ikke ake på gangstien mellom B - bygget og C - bygget

 

* Bygger på Trygg trafikks anbefaling om syklende barn i trafikken.

Klasseledelse

Plan for klasseledelse og voksenrollen på SFO

 

Klasseledelse:

Forskning viser at lærerens arbeid som leder av klassen/gruppen er den enkeltfaktoren som har størst betydning for læringsmiljøet og dermed elevenes læring (Thomas Nordahl-09).

Det er god klasseledelse når elevene opplever læreren/assistenten som en tydelig, forutsigbar og trygg voksenperson. Dette fører til at elevene er motiverte for læring og opplever et positivt arbeidsmiljø.

 

”Klasse- og gruppeledelse foregår alltid gjennom en samhandling med elevene, og derfor er relasjonene til elevene vesentlig i ledelse” (Thomas Nordahl).

Mer informasjon

Foreldreskolen

Berger skole

Formelt samarbeid sikres gjennom Foreldrenes arbeidsutvalg(FAU), Samarbeidsutvalget (SU)  og Skolemiljøutvalget (SMU).

 

Skole og hjem har et felles mål: Barnets trivsel og læring.