Verdier

Humor, likeverd og det å se den enkelte elev er viktige kjerneverdier for oss på Alværn ungdomsskole. Elevene våre viser respekt for sine medelever, lærere og alle som er i skolemiljøet.  Vi har lange tradisjoner med å jobbe fram et nært fellesskap der læring står i sentrum. Lærere og elever er faglig dyktige, kreative og sosiale. Skolens pedagogiske profil bygger nettopp på disse elementene:

  • Holdning til læringsarbeid
  • Faglige ferdigheter
  • Kreative ferdigheter
  • Sosiale ferdigheter
  • Læringsstrategier

 

For å få til positive holdninger til læring og få kreative, bevisste og sosiale elever skal Alværn ungdomsskole være et trygt og hyggelig sted. Vi vil at elever, lærere, kontorpersonale, renholdere, skolehelsetjenesten, vaktmestere, foreldre og besøkende skal trives på skolen. Sammen må vi ta ansvar for å skape et godt miljø. Høflighet er et viktig fundament i hvordan vi på best mulig måte skal samhandle. Respekt for regler og god oppførsel danner grunnlaget for trygghet og et godt læringsmiljø.

 

Lærerne på Alværn har meget god faglig kompetanse. De er engasjerte og ambisiøse på elevenes vegne, og har faglige høye ambisjoner for dem. Samtidig viser lærene stort engasjement for elevenes totale vekst.

 

Gode kolleger som ler sammen, utveksler og deler erfaringer er kjennetegn for vårt arbeidsmiljø. For å få til et godt samarbeid og god faglig utvikling, får lærerne tid til å jobbe sammen, som kontaktlærerpar, i team og i fagseksjoner. Dette er verdifull tid for alle.

 

På Alværn jobber vi kontinuerlig med holdninger og sosiale ferdigheter. Å kunne ta vare på hverandre, samarbeide og løse konflikter er viktige kompetanseområder. Elevene på Alværn lærer mye gjennom elevmegling, fellestimer, aktivitetsdager og sosiale kvelder. Å møtes på tvers av trinn for å delta, planlegge og skape ulike arrangementer er viktige tradisjoner på Alværn. Læring, undring og nysgjerrighet er sentralt for faglig utvikling.

 

Vi ønsker at tiden på Alværn skal gi positiv energi til alle. 

Alværn kjennetegnes ved læring, liv og latter.