Alværn rådgiver

Årsplan for arbeid med inntak til videregående skole - 10. trinnKlikk for stort bilde

Elevene på 10.trinn skal i første halvdel av dette skoleåret gjøre et av sine viktigste valg her i livet - valget av fag eller linje i videregående skole eller rettere sagt programområder og utdanningsprogrammer som det nå heter.

 

I forbindelse med innføringen av ny læreplan, kalt kunnskapsløftet, ble det besluttet å opprette et nytt fag som har fått betegnelsen utdanningsvalg. Formålet med faget er bl.a. å bidra til at elevene skal få mer inngående kjennskap til de ulike utdanningsprogrammene/yrker og dermed bedre forutsetninger for senere utdanningsvalg. Skolen har utarbeidet egen plan for dette arbeidet. Planen finner du på skolens hjemmeside.

 

Det er 12 utdanningsprogrammer å velge mellom i den videregående skolen:

 • Teknikk og industriell produksjon
 • Elektrofag
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Restaurant- og næringsmiddelfag
 • Helse- og sosialfag
 • Design og håndverksfag
 • Medier og kommunikasjon
 • Service og samferdsel
 • Naturbruk
 • Studiespesialisering
 • Idrettsfag
 • Musikk, dans og drama

 

Det vil fortsatt være slik at man i den videregående opplæringen skiller mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring. Det er tre studieforberedende (i kursiv på listen ovenfor) og ni yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Den studieforberedende opplæringen medfører at elevene kan begynne å studere på universitet eller høgskole, mens den yrkesfaglig opplæring fører fram til en yrkestittel med fag- eller svennebrev.

 

Framtidig yrke- og utdanningsmuligheter

Elevene vil få rikelig med informasjon om framtidig yrke- og utdanningsmuligheter. Mye av informasjonen vil være obligatorisk, men elevene vil også få mange andre tilbud å velge i. Her må de bruke av sin kvote. I de senere årene har elevene fått 2 skoledager til fri disposisjon. Denne tiden er lagt inn i faget utdanningsvalg. Under "Videregående opplæring" vil elevene fortløpende motta informasjon og tilbud av ulike slag på "Its learning".

 

Denne informasjonen vil også de foresatte kunne gjøre seg nytte av på internett. Men selv med denne nyvinningen er det tross alt den personlige og direkte rådgivningen som er det viktigste. Det er derfor viktig at vi kommer i gang med prosessen så snart som mulig. Skolen har som mål at alle elevene skal få minst en personlig veiledningssamtale.

 

Det må selvsagt tas forbehold om endringer i denne planen. Endringer og nødvendig informasjon vil bli offentliggjort på skolens hjemmeside eller i egne skriv.

 

Planprogram 


September

Elevene får utdelt heftet "Yrker og utdanning" og får informasjon om hvordan dette heftet bør brukes. Heftet inneholder bl.a. informasjon om når de forskjellige videregående skolene arrangerer sine "Åpne skoler". Åpen skole betyr at elever og eventuelt foresatte kan besøke skolene og dermed få innsyn i hvilke tilbud skolene gir. Akershus fylkeskommune har laget en egen brosjyre til de foresatte. Brosjyren sendes hjem med elevene.

Søknad på særskilt grunnlag. De elevene som av en eller annen årsak ikke kan følge det ordinære opplæringsløpet, vil sammen med foresatte få tilbud om egne møter med råd og veiledning om videre skolegang og hvor vi eventuelt også kan gjøre avtaler om å besøke skoler som kan være aktuelle.

Ansvarlig: Rådgiver og spes.ped.koordinator.

 

Oktober

Klassebesøk på 10.trinn med generell informasjon om videregående opplæring. Elevene vil få heftet " Vil bli noe". Dette heftet gir all nødvendig informasjon om videregående skole og bedrift for hele landet og for eget fylke. Dere kan bl.a. finne informasjon om søkning til skole og læreplass, inntaksregler, rettigheter, lover og regelverk, lån og stipend for videregående opplæring, m.m. Den samme informasjonen kan dere finne på nettestedet www.vilbli.no

I uke 42 og 43 gis elevene muligheter til å besøke en videregående skole i Follo. Denne ordningen blir koordinert for alle ungdomsskolene i Follo.

Ansvarlig: Rådgiver i samarbeid med fylket.


November/Desember

Nesodden videregående skole kommer til Alværn ungdomsskole og orienterer elevene om skoletilbudet på de videregående skolene. På kveldstid samme dag blir det arrangert foreldremøte om videregående opplæring. Møtet holdes på Nesodden vgs. For tredje året på rad arrangerer fylket utdannings- og yrkesmesse i Follo. Messa blir arrangert i Ås og våre elever skal besøke messa onsdag 20. november. Elevene blir kjørt med buss direkte fra Alværn ungdomsskole.

Ansvarlig: Rådgiver i samråd med kontaktlærere og videregående skoler/fylket

 

Januar

Klassene får informasjon om søknadsprosedyren og alle elvene får utdelt sitt identitetsnummer og passord. De kan nå gå inn på www.vigo.no og søke. Alle tilbud om skoleplasser skal være klare i begynnelsen av januar. Frist for søknad på særskilt grunnlag utløper 1.februar. Elevene får utdelt heftet "Opplæringskatalogen" som bl.a. inneholder en oversikt over alle aktuelle studietilbud i den videregående skole i Akershus.

Ansvarlig: Rådgiver i samarbeid med kontaktlærere.

  

Februar

Fristen nærmer seg - den er 1. mars og er absolutt!

Arbeidet med personlig rådgivning intensiveres. Målet for hele perioden fra oktober til fristens utløp 1. mars, er å ha hatt veiledningssamtaler med alle elevene. Skolen har til enhver tid oversikt over hvilke elever som ikke har søkt og dermed mulighet til å "fange inn" disse. Av erfaring lønner det seg å være tidlig ute med spørsmål. Dette gjelder også de foresatte som oppfordres til å ta kontakt med rådgiver i god tid.

Ansvarlig: Rådgiver i samarbeid med kontaktlærere.

 

Skolebesøk

I tillegg til den obligatoriske informasjonen som gis til alle elvene, vil elevene bl.a. få tilbud om utfyllende informasjon i form av skolebesøk fra andre videregående skoler som har andre tilbud enn Nesodden videregående skole. Det kan også være aktuelt å få la elever hospitere på videregående skoler.