Skoleskyss - rettigheter og retningslinjer

Elever i 2.-10. klasse som bor mer enn 4 kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. klasse er skyssgrensen 2 kilometer. Denne retten gjelder ikke til og fra SFO.


Elever som har særlig farlig skolevei eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengde.
Elever som på grunn av funksjonshemning eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet.

Kommunale retningslinjer for elever med trafikkfarlig skolevei og for elever som flytter

Trafikkfarlig vei

Kriterier for innvilgelse av skyss for elever med trafikkfarlig skolevei:
At elever må ferdes langs riksvei eller annen gjennomfartsåre uten gang/sykkelsti, med fartsgrense 60 - 80 km/t, dersom ikke alternative veier kan følges.

 

Ut fra disse kriterier har kommunestyret godkjent at ordningen med fri skyss på grunn av trafikkfarlig vei omfatter disse elevene (K-sak 57/98 den 18.06.98):

 

Elever i 1.-7.klasse:

Fjellstrand skole - fra Spro langs riksvei 157 til Sandvang
- nordfra langs riksvei 157 langs Blekslitjernet
- langs Kirkeveien (fylkesvei 105)
- langs Midtveien til Fjell.


Jaer skole - evt. sørover langs Glennevn
Elever ved Jaer skole som bor langs Kirkeveien (fylkesvei 105), får morgenskyss til kirken og vanlig skyss hjem ved skoledagens slutt. Det skal fortsatt arbeides med alternative løsninger som kan minske skyssbehovet.


Myklerud skole - fra Spro langs riksvei 157 til Bommenvn

 

Elever i 8.- 10.klasse:

Alværn ungdomsskole - sørfra langs riksvei 157 langs Blekslitjernet
Bakkeløkka ungdomsskole - fra Spro langs riksvei 157 til Bommenvn


Skoleskyssen følger Stor-Oslo Lokaltrafikks retningslinjer som gir eleven rett til fri skyss mellom nærmeste hjemmeholdeplass og skolen. Foreldrene har ansvar for at elevene om nødvendig blir fulgt til og fra holdeplass.

 

Flytting i løpet av skolegangen

Som en hovedregel skal elever i grunnskolen gå på den skolen de sokner til. Elever kan søke om å få fortsette ved sin opprinnelige skole etter flytting. Søknadene blir vurdert på bakgrunn av den totale kapasiteten ved skolen.

Fri skoleskyss kan innvilges for elever som går på annen skole enn nærskolen på bakgrunn av:

  1. Sakkyndig vurdering av PPT
  2. Et tilbud fra kommunen på grunn av kapasitetsproblemer.
    Alle elever som flytter i løpet av et skoleår, får fortsette ut skoleåret ved sin skole med eventuell rett til fri skoleskyss.
  3. Elever som har opphold på ulike steder
    Ved delt omsorgsansvar (ca 50% delt omsorg) kan eleven ha rett til skyss mellom skole og hjem som ligger mer enn 2-4 km fra skolen.