Opptakskriterier og tildeling

«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

 

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

 

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

 

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.» Barnehageloven § 16.

 

Frist for søknad til hovedopptaket er 1. mars.

 

Til søknad om barnehageplass.

Opptakskriterier

Alle barnehager har opptakskriterier. Opptakskriteriene sier noe om hvordan barnehagene prioriterer sine søknader og hvilken opptakskrets barnehagen har definert.

Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med opptakskriteriene i aktuelle barnehager for deg og ditt barn. Hvis det er noe du lurer på etter å ha lest informasjonen her og opptakskriteriene, ta gjerne kontakt med styrer/virksomhetsleder i den barnehagen du har tenkt å søke om plass.De kommunale og private barnehagene har ikke samme opptakskriterier eller opptakskrets.
Dette kan føre til ulike prioriteringer i opptaket. Opptakskriteriene i de kommunale barnehagene er felles.

 

Dersom du søker om prioritert plass, må grunnen dokumenteres i vedlegg til søknaden.
Dokumentasjonen må være av nyere dato.

 

Opptakskriterier for private barnehager

Du finner de private barnehagenes opptakskriterier på barnehagens hjemmeside.

 

Opptakskriterier for kommunale barnehager

Barnehagene er åpne for alle barn som bor i Nesodden kommune. Barnehageplass tildeles etter følgende kriterier:

  1. Barn som etter sakkyndig vurdering har nedsatt funksjonsevne jf. §18 i barnehageloven, og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd og §18 i barnehageloven.
  2. Barn som etter anbefaling fra PPT eller helsestasjon har sterkt behov for barnehageplass pga. betydelige sosiale og/eller helsemessige problemer, enten hos barnet selv, eller hos nære familiemedlemmer. Dokumentasjon fra en av instansene ovenfor skal følge søknaden. Annen tungtveiende dokumentasjon kan vurderes.
  3. Barn av flyktninger som skal bosette seg på Nesodden, der de foresatte skal følge introduksjons-program for nyankomne flyktninger. Bekreftelse fra flyktningkontoret skal følge søknaden.
  4. Barn av enslige forsørgere i arbeid eller under utdanning. Med enslig forsørger menes i denne sammenheng at mor eller far bor alene med barnet, og er alene om den daglige omsorgen. Det kreves dokumentasjon på at forsørgeren er i, eller aktivt søker arbeid eller utdanning. Relevant dokumentasjon: Bostedsattest fra folkeregisteret, separasjonsbevilling eller dokumentasjon fra NAV (mottar overgangsstønad eller utvidet barnetrygd).
  5. Søsken av barn som allerede har plass, og som skal fortsette i barnehagen, gis prioritet i samme barnehage. Rett til prioritet gjelder bare dersom barnet har lovbestemt rett til plass. Søskenprioritet gis etter prinsippet eldre søsken (fødselsdato og fødselsår) foran yngre.
  6. Minoritetsspråklige barn (der begge foreldre verken snakker norsk, samisk, engelsk, svensk eller dansk).

 

Dokumentasjon

Der det kreves at søknaden dokumenteres for høyere prioritet jf. kriteriene 1-6, må denne ikke være eldre enn fire måneder ved søknadsdato. Ved supplerende opptak gjennom året kan ny dokumentasjon etterspørres ved behov. For den gruppen som ikke faller inn under kriteriene1 –6, gjelder følgende: Plass tildeles etter barnas alder (eldre barn foran yngre).

 

Bytte av barnehage

Søknad om bytte av barnehage vurderes i sammenheng med hovedopptaket, vanligvis med virkning fra kommende barnehageår. Ved å takke ja til innvilget overflytting mellom kommunale barnehager mister man automatisk det barnehagetilbudet man søker overflytting fra. Hvis overflytting skjer mellom kommunal og privat barnehage, må foresatte si opp plassen sin i henhold til vedtekter til barnehagen man søker overflytting fra.

 

 

Opptaksprosessen og tildeling

Nesodden kommune har samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen.

 

Saksbehandling til hovedopptaket starter 2.mars. Det vil derfor i perioden 2. mars til 1. mai ikke være mulig å endre på søknadene som allerede er innsendt.

 

Svar på søknad om barnehageplass sendes ut i flere puljer. Alle med rett til barnehageplass får svar innen utgangen av april. Tilbudet sendes til digital postkasse med SvarUt og vil komme i for eks. Digipost, e-Boks. De som ikke har aktivert en digital postkasse, vil få tilbudet sendt i brev. Har du derimot aktivert en digital postkasse en gang, men ikke tatt den i bruk, vil tilbudet likevel komme inn i denne. Det vil da ikke produseres brev, så sjekk om du har en digital postkasse.

 

Dersom det er mulig tildeles barnet ditt plass i en av de barnehagene du har søkt. Er det ikke ledig plass, vil barn med lovfestet rett til plass få tilbud i en annen barnehage i kommunen hvis du har søkt innen søknadsfristen. Når barnet ditt får tilbud om barnehageplass har Nesodden kommune oppfylt den lovfestede retten.

 

Tilbud om barnehageplass må besvares i oppvekstportalen enten du ønsker plassen eller ikke. Svarer du ikke innen fristen, strykes barnet ditt fra søkerlisten til barnehageplass i Nesodden kommune. Dersom du fortsatt ønsker plass, må du da sende inn en ny søknad.

 

Søknader for barn som ikke faller inn under retten til barnehageplass eller endring av barnehageplass, blir behandlet ved supplerende opptak i henhold til fastsatte vedtekter og opptakskriterier.

 


Klage på avslag om barnehageplass

Ved hovedopptaket kan du klage dersom barnet ditt verken har fått første eller andre ønske oppfylt og har lovbestemt rett til plass. Du må klage skriftlig til kommunen. I klagen må du si hvilken avgjørelse du klager over og grunnene for klagen. 


Klagefristen er tre uker fra mottatt vedtak.

 

Klageskjema ved tildeling av barnehageplass (DOCX, 71 kB)


Dersom kommunen etter å ha vurdert saken på nytt ikke omgjør vedtaket, sender kommunen klagen til  klageinstansen. Kommunens klageinstans er Klagenemda.

 

Barn som ikke blir tildelt plass ved hovedopptak eller etter klage, står på venteliste. Søknadene blir vurdert ved løpende opptak i løpet av barnehageåret.

 

Klageretten er nærmere beskrevet i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage og vedtekter for Nesodden kommunes barnehager § 6.

 


Tildeling av plass i løpet av året - løpende opptak

Søknader for barn som ikke faller inn under retten til barnehageplass eller endring av barnehageplass, blir behandlet ved supplerende opptak i henhold til fastsatte vedtekter og opptakskriterier.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Nesodden kommune v/ barnehagekonsulent Heidi Larsen: heidi.larsen@nesodden.kommune.no