Søk barnehageplass

Søknadsfrist til hovedopptaket for ny barnehagesøknad og
bytte av barnehage er 1. mars.

 

Til priser for barnehageplass

 

Tilbud om barnehageplass sendes med SvarUt og vil komme i digital postkasse (Digipost, e-Boks). De som ikke har aktivert en digital postkasse, vil få tilbudet sendt i brev.

 

NB! Har du derimot aktivert en digital postkasse en gang, men ikke tatt den i bruk, vil tilbudet likevel komme inn i denne. Det vil da ikke produseres brev, så sjekk om du har en digital postkasse.

 

Søke/endre/si opp barnehageplass

I Oppvekstportalen vil du kunne søke/si opp barnehageplass og endre tidligere innsendte søknader.

 

Til søknadsskjema i Oppvekstportalen

 

For å få søskenmoderasjon må dere passe på at det registreres samme betaler for alle søsken.

 

Samordnet opptak

Nesodden kommune har samordnet barnehageopptak for alle barnehager i kommunen, både kommunale og private, jfr. barnehageloven §12. 

Ta gjerne kontakt med den enkelte barnehage ved styrer, for nærmere opplysninger vedr. din søknad.

 

Søke barnehageplass

  • Du kan søke om plass gjennom hele året (løpende opptak), men for  hovedopptaket er søknadsfristen 1. mars (til plasser som er ledig fra  august). I hovedopptaket tildeles plasser til barn som har lovfestet rett til plass og som har søkt barnehageplass innen 1. mars.
  • Du skal sende én søknad per barn.
  • Du kan søke inntil fire kommunale og/eller private barnehager i prioritert rekkefølge.
  • Noen barnehager tar kun inn barn i visse aldersgrupper. Se den enkelte barnehages opptakskriterier.
  • Du må oppgi ønsket startdato.

 

For hovedopptaket må endringer i prioritering av barnehager skje før søknadsfristens utløp 1. mars via Oppvekstportalen.

 

Etter å ha sendt søknad mottar du en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Bekreftelsen sendes både som SMS og til e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Det er svært viktig at du gir korrekte opplysninger, som f.eks. aktiv e-postadresse, postadresse, telefonnummer til dere som foresatte m.m. I søknadens siste merknadsfelt må du oppgi antall vedlegg som sendes kommunen med postgang, eller om det er andre forhold som opptaksmyndigheten bør vite om før det fattes vedtak om opptak.

 

Informasjon om den enkelte barnehage finnes på kommunens nettsider og i Oppvekstportalen. For utfyllende informasjon om den enkelte barnehage, anbefaler vi at du kontakter barnehagens styrer/eier direkte.

Klageskjema for tildeling av barnehageplass

Når får du svar på søknaden?

Søknader behandles og svar sendes ut fra ca. første uke i mars til alle kommunens barnehageplasser er besatt. Det kan ta noe tid før du mottar svar på søknad.


Tilbud om barnehageplass sendes til digital postkasse med SvarUt og vil komme i for eks. Digipost, e-Boks. De som ikke har aktivert en digital postkasse, vil få tilbudet sendt i brev. Har du derimot aktivert en digital postkasse en gang, men ikke tatt den i bruk, vil tilbudet likevel komme inn i denne. Det vil da ikke produseres brev, så sjekk om du har en digital postkasse.

 

Dersom det er mulig tildeles barnet ditt plass i en av de barnehagene du har søkt. Er det ikke ledig plass, vil barn med lovfestet rett til plass få tilbud i en annen barnehage i kommunen hvis du har søkt innen søknadsfristen. Når barnet ditt får tilbud om barnehageplass har Nesodden kommune oppfylt den lovfestede retten.

På vei til barnehagen - Klikk for stort bildePå vei til barnehagenIstockphot

 

Tilbud om barnehageplass må besvares i oppvekstportalen enten du ønsker plassen eller ikke. Svarer du ikke innen fristen, strykes barnet ditt fra søkerlisten til barnehageplass i Nesodden kommune. Dersom du fortsatt ønsker plass, må du da sende inn en ny søknad.

 

Oppvekstportalen

 

 

Vær oppmerksom på at tilbud kan bli sendt ut i sommermånedene med kort svarfrist.

  1. Svarer du ja til plass i en barnehage du har søkt, som ikke var ditt førsteønske, kan du velge å fortsatt stå på venteliste til barnehagen du hadde som førstevalg.
  2. Svarer du nei til plass i en barnehage du har søkt som tredje eller fjerde valg, vil disse to valgene bli fjernet fra din prioriteringsliste. Første og andre valg av barnehage vil opprettholdes.
  3. Svarer du nei til plass i barnehage du ikke har søkt, vil din prioriteringsliste opprettholdes.
  4. Takker du nei til førstevalget ditt, vil søknaden annulleres og du må søke på nytt.

 

Hvilket tidspunkt du får nytt tilbud, avhenger av når det blir ledig plass.

Funksjonshemming

Ikke alle barnehager i kommunen er tilrettelagt for funksjonshemmede barn. Ta kontakt med den barnehagen du har tenkt å søke dersom du er usikker på tilretteleggingen.

Rett til prioritet ved opptak

Du kan kreve rett til prioritert plass i henhold til bestemmelser i barnehageloven eller barnehagens opptakskriterier. Dette er aktuelt når du søker om plass i henhold til barnehageloven § 18, eller når andre forhold i henhold til opptakskriteriene i den enkelte barnehage, gir rett til prioritet.

 

Dersom du søker om rett til prioritert plass må du dokumentere dette. Denne dokumentasjonen må sendes kommunen innen 1. mars. Vedlegg til søknaden sendes kommunen per post til:

Nesodden kommune
v/ fagområde Rådgivning og forvaltning
Postboks 123
1451 Nesoddtangen

Lovfestet rett til barnehageplass

Barn med lovfestet rett er garantert plass i en av barnehagene i kommunen. Da må barnet fylle ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass for, og det må være søkt innen 1. mars.Søknader som mottas etter søknadsfristen, blir ikke behandlet før alle søkere med rett til barnehageplass og som har søkt innen fristens utløp, er tilbudt plass. De som søker om barnehageplass etter fristen er utløpt, mister den lovbestemte retten til barnehageplass. Tidspunktet det gis tilbud fra, vil da avhenge av når det blir plasser ledige. 

 

Barn uten lovfestet rett til barnehageplass

Barn uten rett til barnehageplass jfr. barnehagelovens § 16 blir vanligvis ikke tildelt barnehageplass i kommunale barnehager i hovedopptaket. Noen private barnehager tar inn barn uten rett til plass i hovedopptaket. Det kan derfor uansett være lurt å sende inn en søknad innen søknadsfristens utløp 1. mars.

Opptakskriterier og tildeling

«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med [barnehage]loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.»
(Utdrag fra barnehageloven § 16)

 

Retten til barnehageplass er nå utvidet til å omfatte barn født innen utgangen av november.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søker om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven om forskrifter, jfr. barnehageloven §16 andre ledd.

 

Mer informasjon

Lover og vedtekter

Alle barnehager må følge bestemmelsene og retningslinjene i Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64  (barnehageloven) og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehageloven inneholder overordnede bestemmelser om barnehagens formål og innhold, mens rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

 

Med utgangspunkt i lov om barnehager og rammeplanen skal hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Kommunen har en overordnet barnehageplan som gjelder for fire år av gangen. I tillegg har kommunen en plan for 2012-2015 om overgang barnehage-skole og en strategi for framtidens barnehager i Nesodden kommune 2015-2020.


Alle planer som gjelder barnehage finner du her.

Lovbok og hammer - Klikk for stort bilde

Årsplaner

Flere av barnehagene har lagt årsplan ut på egne hjemmesider.

 

Vedtekter

De kommunale barnehagene har felles vedtekter (PDF, 229 kB).
Vedtektene for de private barnehagene finner du på deres hjemmesider. 

 

Klageskjema på vedtak om tildeling av barnehageplass
Ledige barnehageplasser

Når det blir ledige plasser utenom hovedopptaket, blir de offentliggjort på internett via kommunens forside, på siden for nyheter for barnehagene og her under menypunktet ledige barnehageplasser.

 

Bytte av barnehageplass

Søknadsfrist for bytte av barnehageplass er 1.mars.

Du søker bytte av barnehage i Oppvekstportalen, der du søker ny plass. 

Årshjul

Søknaden vurderes i sammenheng med hovedopptaket med virkning fra kommende barnehageår.

 

Innvilges et bytte i forbindelse med hovedopptaket, mister barnet ditt automatisk det barnehagetilbudet du ønsker overflytting fra. Dette gjelder uavhengig av om barnehagen er privat eller kommunal.

 

Søknader om bytte av barnehage som mottas etter søknadsfristen for hovedopptak 1. mars blir ikke behandlet før alle søkere med rett til barnehageplass, og som har søkt innen søknadsfristens utløp, er tilbudt plass.

Oppsigelse av barnehageplass

Liten jente som danser i løvetanneng

Oppsigelse og permisjon i private barnehager

Oppsigelser- og permisjonreglement for private barnehager finner du i barnehagens vedtekter. Se mer i den enkelte barnehages vedtekter ved å velge riktig barnehagen i oversikten over barnehagene.

 

Oppsigelse i kommunale barnehager

Plass i barnehage må sies opp med en måneds frist regnet fra den 1. eller 15. hver måned. Oppsigelsen sendes elektronisk i Oppvekstportalen til styrer i den aktuelle barnehagen.

 

Permisjon i kommunale barnehager

Det innvilges ikke permisjon fra barnehageplass i kommunale barnehager.