Nesodden Montessori barnehage

Barnehagen avvikler driften 1. august 2023.

 

 

Ønsker du informasjon om barnehagen ta kontakt pr. epost eller telefon:

Epost: barnehage@nesoddenmontessori.no

Telefon: 95247018

Adresse: 1454 Fagerstrand.

Kontaktperson:Styrer/pedagogisk leder Kristine Kjelaas

 

 

Åpningstider                       Alder på barna                       Antall plasser

07:30 - 16:30                                        1 - 6                                               20

 

Ferier

Barnehagen holder stengt i jul/romjul og påskeuken samt andre offentlige fridager, og holder fire ukers sommerferie. Planleggingsdager kunngjøres i barnehagens plan over ferier og fridager.

 

Satsingsområder

Montessoripedagogikken ble utviklet av den italienske legen Maria Montessori. Hun oppdaget at barnet i perioden fra det er 0-6 år lærer ved å absorbere inntrykk fra sine omgivelser. Dette kalte hun for det absorberende sinn. I løpet av disse årene utvikler barnet sin personlighet samtidig som det lærer seg å tilpasse seg sin kultur som blant annet innebærer normer og regler samfunnet har utviklet.

Som Montessoribarnehage vil vi legge til rette for å imøtekomme barnets naturlige utviklingsmessige behov. Vi gjør dette ved å ha et nøye forberedt miljø, noe som er en essensiell del av montessoripedagogikken. Det fysiske miljøet har materiell der barnet står fritt til å utforske, tilegne seg kunnskap og utvikle ferdigheter. På denne måten får barnet mulighet til å samle erfaringer og gjøre oppdagelser på egenhånd i sitt eget tempo.

Gjennom observasjoner av hvert enkelt barn veileder pedagogen barnet ut fra hvor det befinner seg i sin utvikling og hva slags stimuli det har behov for. De ulike fasene barnet går gjennom der det er spesielt interessert og nysgjerrig på visse typer stimuli, kalte Montessori for sensitive perioder. Det forberedte miljøet skal være tilrettelagt for å imøtekomme alle de sensitive periodene barnet går gjennom.

Friluftsaktiviteter og kontakt med naturen utgjøre en stor del av det daglige innholdet i barnehagen gjennom hele året. Friluftsaktivitetene blir tilpasset barnets alder. Det er et mål at barna skal oppleve glede og mestring ved å være ute i naturen.

I Nesodden Montessori Barnehage skal alle barn få oppleve seg selv som verdifulle, få venner og bidra i et sosialt fellesskap. Vi skal bidra til barnas trygghet, livsglede, og følelse av egenverd. Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og samtidig gi rom for hvile.

 

Prioritering/Inntakskriterier

     

Barn med lovfestet rett til barnehageplass (jfr barnehagelovens §13).

Helhetlig sammensetning av barnegruppen, herunder alder og kjønn.

Søsken av barn som har plass i barnehagen.

Barn/barnebarn av personale og styremedlemmer

Barn av foreldre som ved skriftlig henvendelse viser spesiell interesse for montessoripedagogikken.

Om søkere stiller likt vil det foretas loddtrekning.

......................................................................................................................................................................................

Nesodden kommunen har samordna opptak for alle barnehager, både private og kommunale. Søknad om plass i Nesodden Montessori barnehage skal derfor også gjøres via oppvekstportalen. Barnehagen vil legges til som et søkealternativ når det nærmer seg godkjenning. Dette vil bli annonsert på kommunens hjemmesider og til eier av barnehagen, som deretter kan opplyse videre til aktuelle søkere.