Om Kongleveien barnehage


Spørsmål til den enkelte barnehage rettes til styrer.

Heidi Hansen tlf. 66966070

For generelle spørsmål om Korona og barnehage- og skoledrift: tlf. 940 14 401 
Telefonen er betjent hverdager kl. 8.00-15.30.

 

Vår visjon: Det er stort å være liten i Kongleveien barnehage!

Satsingsområde: Sammen i lek og læring!

 

Vi har fokus på at barnehagen skal være en læringsarena for både barn og voksne. Barn og voksne i Kongleveien barnehage skal oppleve lek og læring i et trygt og utviklende miljø!

 

Kongleveien barnehage

Barnehagen ligger idyllisk til i skogkanten sentralt på Tangen. Våre nærmeste naboer er Nesoddtangen skole, Samfunnshuset og Tangenten.  Barnehagen består av to bygg med tilsammen 7 avdelinger.

 

Barnehagen har et godt samarbeid på tvers av avdelingene med blant annet aldersinndelte grupper en gang i uken. Større arrangementer har vi på fellesrommet vårt som ligger i nybygget. Dette rommet brukes også til grovmotoriske aktiviteter og er utstyrt med ribbevegg, sklie med mer. Barnehagen har i tillegg et eget vannrom.

 

Lekeplassen vår er stor og spennende! Den er delt inn i ulike soner for å skjerme leken, men benyttes i sin helhet av alle avdelinger.

 

Språk og sosialt samspill- Et satsningsområde for barnehagene i Nesodden kommune.

Forskning, både norsk og internasjonal, viser en klar sammenheng mellom barns språklige og sosiale kompetanse og hvordan de senere lykkes i livet. Det er også stor enighet om at personalets kompetanse er avgjørende for høy kvalitet i barnehagene, og må derfor hele tiden styrkes. Denne kunnskapen anvendes i arbeidet med barna og sikrer at barn som trenger særskilt støtte fanges opp på et tidlig tidspunkt. Nesodden kommune har på bakgrunn av dette valgt språk og sosial kompetanse som felles satsningsområde. Hensikten er å sikre gode tilrettelagte barnehagetilbud med god kvalitet.

 

Målsetting satsingsområde kommunikasjon og språk 

Barnehagene skal sørge for at personalet: 

 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og er bevisste språkmodeller 
 • Har kunnskap om språkutvikling 
 • Har kunnskap om hva som er et godt språkmiljø for barn.  
 • Gir god språkstimulering til alle barn. 
 • Gir råd til foreldre om språk, blant annet i foreldresamtaler 
 • Følger med på barnas språkutvikling og kartlegger språket ved behov. 
 • Tilpasser språkmiljø/evaluerer språkmiljøet i barnehagen og setter inn nødvendige tiltak. 
 • Informerer skolen om barnets språkferdigheter før skolestart, så fremt foreldrene samtykker. 

 

Målsetting satsingsområde sosial kompetanse 

Barnehagene skal sørge for at personalet: 

 • Støtter barnas initiativ til samspill. 
 • Bidrar til at alle barn etablerer vennskap. 
 • Samtaler om normer for samhandling, og inviterer barna til å utforme normer for samhandling i fellesskap. 
 • Støtter barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger. 
 • Støtter barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner 
 • Forebygger, stopper og følger opp diskriminering, utestengning, mobbing, krenkelser og uheldig samspillsmønstre 
 • Har kunnskap om barnehagens plikt til å sørge for at alle barn har en trygg og god barnehagehverdag. 
 • Har kunnskap om tilknytning. 

 

Barnehageårene 2020 og 2021 har de kommunale barnehagene også valgt å ha fokus på livsmestring og helse. 

Målsetting livsmestring og helse: 

 • Barna har et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 
 • Barna er en del av et fellesskap der de utvikler gode sosiale og språklige ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser preget av kjærlige voksne. 
 • Barnehagene bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. 
 • Barn og familier har et helhetlig og koordinert tjenestetilbud med riktige tiltak til riktig tid.  
 • Ansatte i de kommunale barnehagene har et felles kunnskapsgrunnlag og god kompetanse om hva som fremmer livsmestring og helse. 
Åpningstider

Barnehagen holder åpent på hverdager fra kl. 07:00-17:00.Vi har stengt i romjulen, påskeuken og på offentlige høytidsdager. 

Alle barn skal i løpet av et kalenderår ha fire uker ferie, hvorav tre uker skal være sammenhengende, når barnehagen har sommerstengt i uke 28, 29 og 30. Den fjerde ferieuken kan avvikles i sammenheng med jul og påske. Barn som begynner på skolen må avvikle all ferie innen 31. juli.

 

Planleggingsdager 2021/2022

30. og 31. august

17. november

18. mars

27. mai

Beliggenhet

Adresse:
Kongleveien barnehage
Kongleveien 33   
1450 Nesoddtangen
Tlf: 66 96 60 70
E-post: kongleveien.barnehage@nesodden.kommune.no

 

Avdelinger

Avdelinger og telefon - Kongleveien barnehage
Avdelinger Alder Antall Telefon
Gullslottet 3-6 18 95286956
Glassberget 3-6 18 95289422
Kvitebjørn 2-6 16 95303459
Soria Moria 2-6 19 95283983
Regnbuen 3-6 24 95295448
Veslefrikk 1-3 14 95303459
Tommeliten 1-3 14 95303459

Kontakt

Styrer: Heidi Hansen tlf: 66966070

e-post: heidi.hansen@nesodden.kommune.no

 

Ass styrer: Mona Hansen

tlf: 66966070

mob: 91832490

e-post: mona.betzy.hansen@nesodden.kommune.no

Viktige datoer

Barn

 

 


Se årsplan for viktige datoer                                                           

                                                                  

 

FAU/SU

Foreldreråd og foreldrenes samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget (SU) er barnehagens indre samarbeidsorgan, og består av 2 representanter fra foreldre/foresatte samt varamedlemmer og 2 representanter fra personalet i barnehagen + styrer som sekretær. I tillegg en representant fra barnehagens eier. Dette utvalget, skal gi samtlige foreldre/ foresatte medinnflytelse på barnehagens virksomhet.


Foreldrerådet er alle foreldre i barnehagen. Alle foreldre kan melde saker til SU.
Foreldreutvalget (FAU), er foreldrenes arbeidsutvalg, er det utvalget som står ansvarlig for en del forelderarrangementer i barnehagen. Det velges to foreldrerepresentanter fra hver avdeling. Den ene av disse2 representantene er vara.
Medlemmene FAU blir valgt på høstens første foreldremøte.

Medlemmer til SU(Samarbeidsutvalget)blir valgt av foreldrerådet.

 

SU representanter 2021/2022:

Foreldre:

 • Hanna Dencik Petersson

 • Martine Løkholm

Ansatte:

 • Lena Sawe Tufte

 • Lisette Grøstad

 

Lover og regler