Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet

Barnehageeier/virksomhetsleder kan søke om dispensasjon fra utdanningskravet. Det kan søkes om dispensasjon for styrer, pedagogisk leder og barnehagelærer.  

 

I denne artikkelen finner du en nærmere beskrivelse av ordningen, aktuelle forskriftsbestemmelser og opplysninger om klageadgang.

 

Du finner også lenke til det digitale søknadsskjema sammen med en oversikt over hva du skal sende inn og hvilke spørsmål du får i søknadsskjema. Du laster relevant dokumenter opp i skjemaløsningen. Du kan også laste opp sensitiv informasjon siden du logger på via IDporten.

Midlertidig dispensasjon

Kommunen kan etter søknad fra eier innvilge midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for inntil ett år av gangen, etter at stillingen har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

 

Etter en samlet vurdering av den reelle kompetansen til den det søkes om dispensasjon for, kan kommunen stille relevante vilkår ved innvilgelse av søknaden. Dispensasjonen er knyttet til den personen det søkes for og til en konkret stilling i en konkret barnehage.

 

Innvilget dispensasjon fra utdanningskravet er ikke en rettighet for den som innvilges dette. Kommunen innvilger som hovedregel dispensasjon fra utdanningskravet for ett år av gangen. Hvor lenge den som innvilges dispensasjon skal arbeide som styrer, pedagogisk leder eller barnehagelærer avgjøres av den enkelte arbeidsavtale. Dette betyr at dersom barnehageeier for eksempel utlyser stilling som styrer, pedagogisk leder eller barnehagelærer flere ganger i løpet av et barnehageår, og det melder seg kvalifiserte søkere, kan eier tilsette en eller flere av disse, uavhengig av om dispensasjon er gitt for et helt barnehageår til en annen. Barnehageeier må imidlertid være oppmerksom på rettigheter som den ansatte kan ha (for eksempel i forhold til lønn) i annet regelverk.

 

Uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg

(Hjemlet i barnehagelovens § 18, jfr. forskrift om pedagogisk bemanning § 2 ). For å sikre at saken blir tilstrekkelig belyst og brukerens rett til medbestemmelse ivaretas, skal uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg legges ved eiers søknad.

 

Kommunen krever ikke søknad om dispensasjon for vikariater av kortere varighet enn tre måneder. Midlertidig dispensasjon innvilges ikke for styrer/pedagogisk leder i familiebarnehager.

 

Barnehagelovens retningslinjer for søknad om dispensasjon

Reglene om dispensasjon finner du i barnehageloven §§ 17 Styrer og 18 Barnehagens øvrige personale.

På Utdanningsdirektoratets sider kan du lese mer om dispensasjonsadgangen.

 

Søknad

Lenke til digital søknad: Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet. 

 

 

Klage

Fylkesmannen er klageinstans for vedtak om dispensasjon fra utdanningskravet, jfr. barnehagelovens §§ 17 og 18 tredje ledd.