Godkjenning av barnehager

Det er kommunen som skal godkjenne nye barnehager etter Lov om barnehager. Ved godkjenningen fastsettes barnas leke- og oppholdsareal. Det kan settes begrensninger når det gjelder barnas alder og oppholdstid.

Godkjenning av ordinære barnehager

Kommunen skal ved behandlingen av søknad om godkjenning foreta en konkret vurdering av barnehagens egnethet i forhold til de krav som kan utledes av § 1 og § 2 om barnehagens formål og innhold. Av disse bestemmelsene framgår det blant annet at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal gi barna gode utviklingsog aktivitetsmuligheter. Dette medfører krav til utforming, innhold og bemanning.
Barnehager som finnes egnet i tråd med formåls- og innholdsbestemmelsen, har rett til godkjenning. Dette gir lik rett til etablering for private og kommunale virksomheter. Det er med andre ord en fri etableringsrett.

 

Godkjenning av familiebarnehager

Familiebarnehager er den eneste særskilte barnehagetypen som er nevnt i barnehageloven. N ærmere definisjon av familiebarnehager framkommer i forskrift om familiebarnehager § 1.
Familiebarnehager skal godkjennes etter lovens § 11 og forskriften om familiebarnehager. En godkjent familiebarnehage skal tilfredsstille barnehagelovens øvrige krav. Familiebarnehagen blir derved en del av barnehagetilbudet i kommunen, med rett til offentlige tilskudd, herunder rett til å bli behandlet i samsvar med forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd. Familiebarnehagen må samtidig følge forskrift om foreldrebetaling. Familiebarnehager omfattes også av forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler m.v. og må også godkjennes etter denne.


§ 2 og § 3 i forskrift om familiebarnehager omhandler godkjenning. D et fremgår her at kommunen skal:
✽ godkjenne organiseringen og
✽ godkjenne det enkelte hjem og eventuelle baselokaler


Myndigheter som medarbeider med godkjenning av barnehager er: Plan og bygningsmyndigheten, brannvesen, arbeidstilsynet og helsemyndigheten.

I regjeringens veileder finner du alt om godkjenning av barnehager
Veiledning om godkjenning