Etablering og drift av barnehage

Etablering av barnehage
Etablering av familiebarnehage
Leke- og oppholdsareal
 

- Generelt om godkjenning av barnehager
- Rutiner for godkjenning av barnehager i Nesodden kommune (PDF, 116 kB)

Skjema for godkjenning av privat barnehage i Nesodden kommune (DOC, 42 kB) (WORD)
Skjema for godkjenning av private barnehager i Nesodden kommune (PDF, 246 kB) (PDF)

Etablering

Barnehager i denne sammenheng er bygning som er spesielt tilpasset til barnehageformål, og som er godkjent til dette bruk.
Formålet med barnehager er at de skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og nært samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Barnehager skal ha lokaler og uteområder som er egnet for formålet ut fra hensynet til barnas alder og oppholdstid. Kommunen har et overordnet ansvar for utbygging og drift av barnehager, og skal føre tilsyn med at barnehagene i kommunen drives i samsvar med lov om barnehager. Kommunen godkjenner barnehager. Det første du må gjøre når du skal starte barnehage, er derfor å kontakte kommunen for å få vite hvilket behov det er for barnehageplasser, hvilke tilskuddsordninger som finnes osv. Kommunen har veiledningsplikt overfor alle som ønsker å starte barnehage.


Kilde: etablerebarnehage.no

 

Drift

Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet. Denne oppgaven er særlig viktig for å kontrollere at barnehagelovens krav følges opp, og at kommunen som barnehagemyndighet har innsyn i hva som skjer i barnehagene i kommunen. Kommunen må utøve systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende. Barnehageloven med forskrifter, inkludert rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, formidler samfunnets krav og forventninger til verdigrunnlag, rammevilkår, arbeidsmåter og innhold i barnehagene. Dette er derfor viktige dokumenter for kommunen som tilsynsmyndighet, så vel som for eiere, ansatte og foreldre.


Kilde: Kunnskapsdepartementet