Etablering av barnehage

Ta tidlig kontakt med kommunen dersom du ønsker å søke om godkjenning av ny barnehage. Kommunen tilbyr veiledning, befaring etc. På den måten skapes en tidlig dialog før søker har gjort mye forarbeid for etablering av barnehage.

Kommunen anbefaler at du har gjort deg kjent med planlagte barnehageprosjekter i området du ønsker å starte barnehage i, samt ha en foreløpig plan knyttet til eierform, driftsform, antall barn og bemanning, før du tar kontakt.

Målgruppe

Alle virksomheter som gir tilsyn og omsorg for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke om godkjenning som barnehage dersom- virksomheten drives på regelmessig basis og minst ett av barna har en 
  ukentlig oppholdstid på minst 20 timer.
- når 10 eller flere barn på 3 år eller mer, eller 5 barn under 3 år er tilstede i
  barnehagen samtidig.
- omsorgen skjer mot betaling.

 

Alle som skal søke godkjenning som barnehage må ha oppfylt alle tre av de nevnte vilkårene. Dette er regulert i barnehageloven § 6 om plikt til å søke godkjenning.

 

Søknad

Søknad om godkjenning av ny barnehage/endret godkjenning sendes til Nesodden kommune. Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse, tegning av barnehageanlegg, budsjett og vedtekter for barnehagen. Barnehagen skal ha vedtekter slik det kreves i Barnehageloven § 7. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/foresattes forhold til barnehagen.
Søknad om godkjenning av barnehagebygg sendes til Nesodden kommune. Ta kontakt med avdelingen før søknad sendes. Søknad i henhold til forskrift om helse, miljø og sikkerhet sendes til Nesodden kommune.
 

 

I tillegg skal styrer for barnehagen sende søknad om godkjenning til følgende instanser: Brannvesen, Mattilsynet og Arbeidstilsynet. Disse skal være orientert om barnehagen og eventuelle pålegg må være etterkommet før barnehagens oppstart. Styrer må også melde barnehagen inn i Brønnøysundregisteret/ enhetsregisteret, slik at barnehagen får et organisasjonsnummer.

 

Detaljert informasjon om etablering av barnehager finner du på etablerebarnehage.no.