Årshjul

Foto MMB

NB! Denne siden oppdateres fortløpende, og mangler fortsatt enkelte lenker.

 

Oppgaver gjennom året

Når

Hva

Hvordan

Ansvarlig

 

Barnehageopptak

Jf. rutine (DOC, 97 kB)

Stab/virksomhetsledere / eiere

Innen den 15. eller nærmeste arbeidsdag før den15. hver måned

Ist – barnehage er oppdatert med korrekte opplysninger om antall barn, alder og oppholdstid

Jf retningslinje (PDF, 138 kB)

Privat barnehageeier/styrer

Den 16. eller nærmeste arbeidsdag etter den 15. hver måned

Registrering av antall barn, barnas alder og oppholdstid i private barnehager

Jf retningslinje

 

Stab

 

Løpende

Behandle søknader om redusert foreldrebetaling

Jf. retningslinje

Stab

 

 Innen utgangen av hver måned

Fakturering barnehagebetaling kommunale barnehager

Jf rutine

Stab/ledere kommunale barnehager

Hver fjerde måned

Utbetale offentlige tilskudd til private barnehageiere

Jf. retningslinje

Stab

Løpende

Behandle innmeldte behov for tilrettelegging

Jf. retningslinje

Stab

Løpende

Fordele støttepedagoger/støtteassistenter til kommunale barnehager I henhold til årlig kjøreplan for prosessen

Jf. prosessbeskrivelse

Stab i samarbeid med virksomhetsledere

Løpende

Fatte vedtak om støtteressurser tilrettelegging private barnehager I henhold til årlig kjøreplan for prosessen

Jf retningslinje

Stab

 

Årshjul for barnehageåret 2019/2020

Når

Hva

Hvordan

Ansvarlig

August

 

 

 

14.8

Styrermøte kommunale barnehager

Jf plan for møtet

Barnehageeier/kommunalsjef. Stab v. hehov

 

Bekrefte deltakelse ABLU

I henhold til instruks fra statlige myndigheter

Barnehageeier

September

 

 

 

Innen 12. september

Årsregnskap ikke-kommunale barnehager.

Jf. rutine fra Udir. Barnehagene vil få informasjon frister fra kommunen når disse foreligger. Ikke-kommunale barnehager rapporterer regnskapstall til statlige myndigheter i Basil. Kommunen kvalitetsikrer tallene

Private barnehageeiere/stab

Når

Hva

Hvordan

Ansvarlig

 

4.9 (Fjellstrand grendehus)

Felles personalmøte for barnehageansatte i Nesodden kommune

Jf invitasjon

Kommunale virksomhetsledere

Varierer

Bekrefte deltakelse i ABLU

Jf instrukser fra fylkesmannen

Ledere i kommunale og private barnehager

varierer

Bekrefte deltakelse i etter og videreutdanning

Jf. instrukser fra Udir (tavla)

Stab/ledere i private barnehager

5.9 (Ungdomsarenaen- Tangenten)

Lærende møte styrere og pedagogiske ledere

Jf invitasjon til ledere i alle barnehagene

Gruppe for kompetanseutvikling barnehage

6.9 (Hasle 1 og 2- Tangenten)

Dialogmøte private barnehager

Jf invitasjon

Kommunalsjef, barnehagefaglige rådgivere

10.9 (Fjellstrand grendehus)

Samhandlingsmøte PPT, kommunale og private barnehageledere

Presentasjon av ulike samarbeidsinstanser; PPT,

BUP, barnevern, helsestasjon, psykisk helse

Kommunale virksomhetsledere barnehage i samarbeid med PPT

12.9 (Auditoriet, Tangenten)

Fagforum støttepedagoger/pedagogiske ledere i kommunale og private barnehager

Jf invitasjon

PPT i samarbeid med kommunalsjef og stab

Oktober

 

 

 

1.10

Søknad om fritak fra eiendomsskatt

 

Private barnehageeiere

8. 10 (Fjellstrand grendehus)

Felles opplæring på dagtid- barns språkutvikling

Jf invitasjon

PPT v. Sophie A. Vamnes i samarbeid med kommunale virksomhetsledere barnehage

21.10 (Fjellstrand grendehus)

Fagforum støttepedagoger/pedagogiske ledere i kommunale og private barnehager

Jf. invitasjon

PPT i samarbeid med kommunalsjef og stab

28.10 (Grøstad- Tangenten)

Forberede lærende ledernettverk 9. november

 

Gruppe for kompetanseutvikling barnehager

 

November

 

 

 

1.11 (lokale ikke bestemt)

Felles fagsamling kommunale og private barnehager

Forelesning halv dag- minoritetsspråklige barnehagebarn. Foreleser ikke avklart

Gruppe for kompetanseutvikling barnehager

Når

Hva

Hvordan

Ansvarlig for gjennomføring

4.11 (Hasle 1 og 2, Tangenten)

Dialogmøte private barnehager

Jf invitasjon

Kommunalsjef, barnehagefaglig rådgiver

8.11 (Ungdomsarenaen, Tangenten)

Lærende møte  styrere og pedagogiske ledere

Jf invitasjon

Gruppe for kompetanseutvikling barnehager

19.11

Felles opplæring på dagtid -sosial kompetanse med blant annet toleransevindu- modellen

 

jf invitasjon

Kommunale virksomhetsledere barnehage i samarbeid med PPT

Desember

 

 

 

 

Forberedelser til vårens hovedopptak til barnehageplass starter.

Jf. retningslinje

Stab

 

Forberedelese til sak om innmelding av behov for tilrettelegging

Jf retningslinje

Stab

15.12

Årsmelding for barnehager

Basil åpner for barnehagene primo desember. Rapportering skjer per 15. desember, jf. rutine fra Udir. Denne endres hvert år. Se https://www.udir.no/tall-og-forskning/datainnsamling--kilder/basil/arsmelding-fra-barnehagene/.

Kommunen oversender opplysninger om påloggingsinformasjon samt frister så snart disse foreligger.

Virksomhetsledere i kommunale barnehager, private barnehageeeiere

 

 

Januar

 

 

 

Når

Hva

Hvordan

Ansvarlig

 

Retningslinje, kjøreplan og innmeldingsskjema ved  behov for tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne med plass i barnehage er oppdatert

Retningslinje og kjøreplan er publisert, og melding er sendt barnehagene. Møteromsbooking.

Stab

 

Retningslinje barnehageopptak og kjøreplan er oppdatert

Retningslinje og kjøreplan er publisert, og melding er sendt barnehagene. Møteromsbooking.

 

Frist fremgår av kjøreplan

Innmelding av behov for tilrettelegging barn med barnehageplass som har nedsatt funksjonsevne

Jf retningslinje

Foresatte/barnehageleder/barnehageeier

Februar

 

 

 

13. februar

Dialogmøte private barnehager

Jf. invitasjon

Kommunalsjef/stab

Mars

 

 

 

1. mars

Søknadsfrist hovedopptak til barnehageplass.

Barnehageopptak!

Jf. retningslinje

Ledere og eiere i kommunale og private barnehager

Dato ikke fastsatt

Felles fagdag kommunale og private barnehager

 

 

Frist framgår av kjøreplan

Innmelding av behov tilrettelegging barn med nedsatt funksjonsevne (barn som begynner kommende høst)

Jf retningslinje

Foreldre i samarbeid med barnehagen der barnet starter kommende høst

15. mars

Godkjenne søknader om videreutdanning/etterutdanning styrerutdanning

 

Barnehageeier/stab

April

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai

 

 

 

Frist er ikke fastsatt

Bekrefte deltakelse  i ABLU (refusjon) og videre- og etterutdanning i UBAS

I henhold til direktiver fra Udir/fylkesmannen

Barnehageeier

7. mai

Dialogmøte private barnehager

Jf. invitasjon

Kommunalsjef/rådgivere i stab

Juni

 

 

 

 

Her finner du skjemaer for kun eiere og ansatte. Foreldre skal ikke fylle ut disse skjemaene.

Barnehageeier/virksomhetsleder kan søke om dispensasjon fra utdanningskravet. Det kan søkes om dispensasjon for styrer, pedagogisk leder og barnehagelærer.  

 

I denne artikkelen finner du en nærmere beskrivelse av ordningen, aktuelle forskriftsbestemmelser og opplysninger om klageadgang.

 

Du finner også lenke til det digitale søknadsskjema sammen med en oversikt over hva du skal sende inn og hvilke spørsmål du får i søknadsskjema. Du laster relevant dokumenter opp i skjemaløsningen. Du kan også laste opp sensitiv informasjon siden du logger på via IDporten.

Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet. Barnehageloven pålegger kommunen som barnehagemyndighet å føre tilsyn med kommunale og ikke-kommunale virksomheter. Kommunen skal kontrollere at barnehagelovens krav følges opp, og ha innsyn i hva som skjer i barnehagene i kommunen.

Ta tidlig kontakt med kommunen dersom du ønsker å søke om godkjenning av familiebarnehage. Kommunen tilbyr veiledning, befaring etc. På den måten skapes en tidlig dialog før søker har gjort mye forarbeid for etablering av familiebarnehage.

Smilende barn

Ta tidlig kontakt med kommunen dersom du ønsker å søke om godkjenning av ny barnehage. Kommunen tilbyr veiledning, befaring etc. På den måten skapes en tidlig dialog før søker har gjort mye forarbeid for etablering av barnehage.

Kommunen anbefaler at du har gjort deg kjent med planlagte barnehageprosjekter i området du ønsker å starte barnehage i, samt ha en foreløpig plan knyttet til eierform, driftsform, antall barn og bemanning, før du tar kontakt.

Det er kommunen som skal godkjenne nye barnehager etter Lov om barnehager. Ved godkjenningen fastsettes barnas leke- og oppholdsareal. Det kan settes begrensninger når det gjelder barnas alder og oppholdstid.