Betaling av barnehageplass

Denne siden inneholder informasjon om:  

Betaling i kommunal barnehage

Oppholdsbetalingen løper fra startdato gitt i tilbudsbrevet. Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 11 måneder. Juli er betalingsfri. Ferie utenom juli gir ikke fratrekk i oppholdsbetalingen. Du kan finne mer nyttig informasjon om betaling i vedtektene for Nesodden kommunale barnehager, se § 9 om foreldrebetaling og § 10 om oppsigelse.

 

Priser for opphold i barnehage

 

 

 

 

Betaling i privat barnehage

Barnehageloven med forskrifter: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64.

 

Betaling for en plass i barnehage kan ikke være høyere enn nasjonal maksimalgrense. Dette gjelder alle typer barnehager, også private. Hvis barnehagens foreldreråd samtykker, kan betalingen settes høyere enn maksprisen hvis barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller kvaliteten på barnehagens tilbud ellers vil rammes.

 

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. Private barnehagers tillegg for mat varierer, se barnehagens nettside eller ta kontakt med barnehagen for informasjon.

 

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

§ 4.Unntak - Mulighet for å gå utover maksimalgrensen

Foreldrebetalingen kan settes høyere enn den gjeldende maksimalgrensen når:

a)

barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller

b)

kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes.

 

For slikt unntak fra maksimalgrensen kreves det samtykke fra barnehagens foreldreråd. Ved avstemming i foreldrerådet gis én stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Barnehageeier må legge fram slik dokumentasjon at foreldrerådet kan etterprøve om vilkårene for å ta høyere foreldrebetaling er oppfylt og vurdere om det vil gi sitt samtykke.

 

Ved vesentlige endringer i maksimalgrensen kreves det nytt samtykke. I slike tilfeller skal barnehageeier legge til rette for at nytt samtykke fra foreldrerådet kan gis innen rimelig tid etter at endringen i maksimalgrensen har trådt i kraft. Et slikt samtykke kan gis med virkning tilbake i tid.

Moderasjonsordninger i privat og kommunal barnehage

Søskenmoderasjon

 

Krever ingen søknad.

 

Har du flere barn i barnehagen? Du får moderasjon uten søknad.

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, får du reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, eller i barnehager med forskjellige eiere.

 

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 % for øvrige barn. Redusert betaling gis maksimalt 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris. For å få søskenmoderasjon må det være den samme som betaler for barnehageplassen til barna.

 

Denne moderasjonen trenger du/dere ikke å søke om:
Søskenmoderasjonen skal automatisk trekkes fra faktura for oppholdsbetaling. Ta kontakt med styrer i barnehagen dersom søskenmoderasjon ikke trekkes fra. Sjekk om det er registrert samme betaler for alle barna i foreldreportalen hvis dere ikke har fått fradrag automatisk.


Hva den enkelte husholdning har krav på i søskenmoderasjon regnes automatisk ut. Går barnet som har krav på søskenmoderasjon i privat barnehage, skal barnehagen gi automatisk reduksjon for dette. Nesodden kommune gir barnehagen refusjon for inntektstapet.

 

Redusert betaling på grunn av lav inntekt/gratis kjernetid for familier med lav inntekt

Alle ordningene krever søknad med gyldig dokumentasjon etter angitte frister. 
 

Man må søke om redusert betaling hvert barnehage år.


Reglene for redusert betaling på grunn av lav inntekt, gjelder både kommunale og private barnehager. Du må sende søknad for å få redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid.

 

Søknaden må være komplett med vedlagt dokumentasjon:

 • Inntil søknad- og inntektsdokumentasjon foreligger, forblir foreldrebetalingen uendret.
 • NB! Hvis dokumentasjon ikke ligger vedlagt søknaden, vil søknaden bli sendt i retur med informasjon om at det må sendes ny søknad med gyldig dokumentasjon. 
 • Redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt og eventuelt gratis kjernetid på grunn av lav inntekt, trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.
 • Søknader som mottas etter 1. mai, gjelder både for juni, inneværende barnehageår og f.o.m. august tom juni, kommende barnehageår.
 • Ved eventuelt behov for redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt/gratis kjernetid på grunn av lav inntekt etter at vedtaksperioden er utløpt, må ny søknad med ny dokumentasjon sendes inn.

 

Her kan du lese om regler og satser for foreldrebetaling og moderasjonerGrunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden. Grunnbeløpet justeres hvert år. Se oversikt over grunnbeløpet i folketrygden fra 1967 til i dag.                                                       

Søknadsskjema/søknadsprosedyre

Du må sende søknad med gyldig dokumentasjon for å få vedtak om redusert betaling. Søknad sendes til kommunen der barnet har folkeregistrert adresse. Man må søke om redusert betaling hvert barnehageår. Søknaden må være komplett med vedlagt dokumentasjon:

 • Inntil søknad- og inntektsdokumentasjon foreligger, forblir betalingen uendret.
 • NB! Hvis dokumentasjon ikke ligger vedlagt søknaden, vil søknaden bli sendt i retur med informasjon om at det må sendes ny søknad med gyldig dokumentasjon.
 • Redusert betaling på grunn av lav inntekt og eventuelt gratis kjernetid på grunn av lav inntekt, trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.
 • Søknader som mottas etter 1. mai, gjelder både for juni, inneværende barnehageår og f.o.m. august tom juni, kommende barnehageår.
 • Ved eventuelt behov for redusert betaling /gratis kjernetid (på grunn av lav inntekt) etter at vedtaksperioden er utløpt, må ny søknad med ny dokumentasjon sendes inn.

 

Hvis dere har rett til redusert betaling/gratis kjernetid (på grunn av lav inntekt), vil det bli fattet vedtak om dette. Vedtaket sendes foreldrene med kopi til barnehagen/faktureringsansvarlig. I vedtaket står det hvilken periode man har fått innvilget redusert betaling/gratis kjernetid(på grunn av lav inntekt). Ved eventuelt behov for redusert betaling/gratis kjernetid (på grunn av lav inntekt)etter at vedtaksperioden er utløpt, må ny søknad med ny dokumentasjon sendes inn. Redusert betaling/gratis kjernetid(på grunn av lav inntekt) gis ikke med tilbakevirkende kraft.

 

Eierne av de private barnehagene vil få refundert beløpet som tilsvarer den vedtatte reduserte oppholdsbetalingen på grunn av lav inntekt/gratis kjernetid og søskenmoderasjon. Private barnehager har ansvar for å fakturere foresatte i forhold til moderasjoner som er vedtatt.

 

Søskenmoderasjon skal automatisk gis uten søknad om dette. Gi beskjed til barnehagen hvis det ikke blir gitt redusert sats for søsken.

 

Søknadsskjema

Du søker om redusert betaling/gratis kjernetid digitalt.

 

Du kan velge om du vil logge inn via ID-porten eller ikke. Løsningen er valgfri slik at også de som ikke har fødselsnummer/ID-nummer kan søke på tjenesten. Den sikreste måten å sende personlige opplysninger på er via pålogging i ID-porten. Kommunen anbefaler derfor denne innloggingsmåten siden søknadsprosessen gir muligheter for å sende inn inntektsdokumentasjon elektronisk.

ID-porten er en felles innloggingsløsing til offentlige tjenester på nett. Løsningen gjør at kommunen kan tilby innbyggerne sikre digitale tjenester. Innbyggeren kan logge inn med kjente elektroniske e-ID-er som MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass og Buypass ID i mobil og Commfides.

 

Trykk her for å komme til det digitale skjema for redusert betaling/gratis kjernetid i barnehagen.

Dokumentasjonskrav ved søknad om redusert betaling

Søknaden må være komplett med vedlagt dokumentasjon: Inntil søknad- og inntektsdokumentasjon foreligger, forblir foreldrebetalingen uendret. Redusert betaling (på grunn av lav inntekt) og eventuelt gratis kjernetid(på grunn av lav inntekt) trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft. Oppfyller du kravene til gratis kjernetid, vil dette bli innvilget gjennom søknad om redusert foreldrebetaling(på grunn av lav inntekt).NB! Hvis dokumentasjon ikke ligger vedlagt søknaden, vil søknaden bli sendt i retur med informasjon om at det må sendes ny søknad med gyldig dokumentasjon. 

 

Godkjent inntektsdokumentasjon:

 • Alle foreldre/foresatte skal levere kopi av hele siste skattemelding. Er foreldrene samboere/gift skal det leveres inntektsdokumentasjon fra begge foreldrene.
 • Bor barnet sammen med en forelder og dennes samboer, skal det leveres inntektsdokumentasjon for både forelder og samboer. Samboer blir regnet fra første dag en bor sammen. 
 • Er forelder enslig, skal det leveres dokumentasjon på inntekt, overgangsstønad og eventuelt andre skattbare inntekter. 
 • Er forelder enke(mann), skal det leveres dokumentasjon på inntekt, etterlattepensjon/barnepensjon og eventuelt andre skattbare inntekter.

 

Dersom du ikke kan legge frem skattemelding eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan du legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Inntektsdokumentasjonen skal være maksimalt 1 måned gammel.

 

Ved beregningen tas det utgangspunkt i pensjonsgivende inntekt, kapitalinntekt og kapitalgevinst. Det er denne summen som står som "sum inntekt" på skattemeldingens "Utskrift for grunnlag for skatt..." 

 

Dokumentasjon som skal følge søknaden:

 

For arbeidstaker:

 • Kopi av hele sist tilgjengelige skattemelding
 • Kopi av siste måneds lønnsslipp, eller
 • Ved nytt arbeidsforhold: kopi av arbeidskontrakt der lønn kommer frem
 • Ved permisjon uten lønn, skal dette dokumenteres

 

For selvstendig næringsdrivende:

 • Kopi av hele sist tilgjengelige skattemelding
 • Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt
 • Husk: Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen

 

For arbeidsledige:

 • Kopi av hele sist tilgjengelige skattemelding
 • Kopi av siste utbetaling fra NAV

 

For hjemmeværende:

 • Kopi av hele sist tilgjengelige skattemelding

 

For studenter:

 • Kopi av hele sist tilgjengelige skattemelding
 • Kopi av studentbevis eller Bekreftelse fra skolen vedrørende skoleplass
 • Dokumentasjon på overgangsstønad

For sosialklienter/ flyktninger:

 • Kopi av hele sist tilgjengelige skattemelding hvis denne eksisterer
 • Kopi av siste utbetaling av introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad
 • Hvis sosialhjelp/flyktninghjelp er eneste ”inntektskilde” skal det foreligge bekreftelse på dette fra sosialkontoret/flyktningkontoret.