SLT - Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for Samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Det overordnede målet for SLT-samarbeidet er å skape et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge i Nesodden kommune.
 

 Plan for psykisk helse og rus 2019-2023

Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid

Rus- og kriminalitetsforebygging handler om å:

  • Sikre gode og stimulerende oppvekstvilkår for barn og unge, og sørge for tidlig hjelp og støtte.
  • Analysere hvor og hvordan problematisk adferd og kriminalitet oppstår.
  • Fange opp negative trender i ungdomsmiljøene på et tidlig tidspunkt.
  • Sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemet.
  • Samordne innsats og ressurser i politiet og kommunen.

 

Målet med arbeidet er å:

  • Redusere antall førstegangskriminelle under 18 år.
  • Redusere antall innbrakte mindreårige pga rus.
  • Redusere voldsepisoder blant ungdom.
  • Redusere saker til barnevernet.
  • Veilede foreldre.
Politikontaktens tilstedeværelse

Politikontakt Andreas Bjørnteig er tilstede på kontoret Sandaker i Tangenten tirsdag i oddetallsuker kl. 10:00-14:00 og vil være tilgjengelig for ansatte i kommunen og andre aktuelle samarbeidsaktører

 

Politikontakten skal bidra til et godt samarbeid mellom politi og kommune for felles kriminalitetsforebygging. Politikontakten deltar i kommunens SLT-arbeid og politiråd, og samarbeider med Nesodden VGS, frivilligheten og næringslivet. 

 

Ta kontakt

Kom gjerne innom i besøkstiden i Tangenten, eller ta kontakt for å avtale tid på forhånd (kontaktinfo under). Du kan også ringe hvis du trenger råd og veiledning uten fysisk oppmøte. 


Andreas Bjørnteig
Telefon: 47693577
Mobil: 48898631
E-post: andreas.bjornteig@politiet.no


Follo politistasjon
Telefon: 64993000
E-post: post.ost@politiet.no  

 

Politiet.no

 

Hva er SLT-modellen?

SLT-modellen

Med bakgrunn i samarbeidsavtalen mellom Nesodden kommune og Øst politidistrikt, tar vi utgangspunkt i de ressurser som allerede finnes i kommunen og politi og bruker SLT- modellen i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Modellen sikrer bedre kommunikasjon på tvers av tjenester og har som mål å jobbe systematisk og helhetlig. Samarbeidsmodellen er utviklet av det Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) til bruk i norske kommuner. Les mer om SLT-modellen her.

 

SLT-modellen organiseres på tre nivå:


Politirådet

Politirådet er det formaliserte samarbeidet mellom kommune og politi. Her behandles alle saker som er strategisk viktige for samarbeidet mellom kommunene og politiet gjeldende hele befolkningen. SLT-arbeidet er en del av dette. Politirådet har ansvar for overordnet innsats, økonomi, og angir mål og prioriteringer i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Politirådet består av ordfører, kommunedirektør, kommunalsjefer, politistasjonssjef, leder nærpolitiseksjonen, politikontakt og SLT-koordinator (sekretær).


Koordinerende nivå

Koordineringsgruppen er det formaliserte samarbeidet mellom virksomhetene med ansvar for praktisk å koordinere og gjennomføre det rus og kriminalitetsforebyggende arbeidet innen de ulike virksomhetene.

Koordineringsgruppen består av politikontakt, rektorer, virksomhetsleder og fagsjefer, SLT-koordinator (sekretær)


Utøver nivå

Utøvergruppen er det formaliserte samarbeidet mellom representanter for de som daglig er i kontakt med barn og ungdommer i kommunen. Utøver gruppen har ansvaret for å utføre de forebyggende tiltakene i kommunen.  

Gruppen består av forebyggere fra politiet, sosiallærere, miljøarbeidere, ruskonsulenter, helsesykepleiere, aktuelle utøvere som arbeider direkte med barn, unge og foreldre, SLT-koordinator (sekretær).  

 

SLT-koordinator

SLT-koordinator

SLT-koordinator handler på vegne av kommunen, og skal ivareta kommunens interesser i samarbeid med politiet. SLT- koordinator skal være en pådriver og et bindeledd i samarbeidet. Koordinatoren skal sørge for at de aktuelle samarbeidspartnerne møtes regelmessig, slik at behov avdekkes, synliggjøre ressurser og initierer tiltak hos de ulike deltakerne i SLT-nettverket.

 

Kontakt oss:

SLT-koordinator Torill Lundquist
Telefon: 46 901 039
E-post: Torill.Nordlund.Lundquist@Nesodden.Kommune.No

 

Politikontakt Nesodden Andreas Bjørnteig
Telefon: 488 98 631
E-post: andreas.bjornteig@politiet.no