Orientering om journalføring og personvern

Alle barn har en elektronisk helsejournal i helsestasjons- og skolehelsetjensten. Dette skal sikre faglig forsvarlig oppfølging, og den følger barnet fra nyfødtalder til og med 10 trinn. Journalen inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus, notat fra helseundersøkelser/råd /veiledning, brev og epikriser (Forskrift om pasientjournal §1). Helsepersonell plikter å dokumentere all helsehjelp som gis (Helsepersonelloven § 40).

 

Taushetsplikt


Helsepersonell har taushetsplikt om alle helse- og personopplysninger som omhandler den enkelte (Helsepersonelloven §21). Helsestasjons- og skolehelsetjensten kan ikke gi opplysninger om barnet til andre samarbeidenede instanser, uten at foreldre gir samtykke til dette. Det er frivillig å gi fra seg opplysninger, og man kan reservere seg mot dette. Samtykke kan gis muntlig eller skriftlig (Jfr. Personopplysningsloven).

 

Rett til innsyn, retting og sletting i journal


Foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som gjelder barn under 16 år (Pasientrettighetsloven§ 5-1). De har også rett til utskrift av disse opplysningene. Ved innsyn/utskrift av journal blir foresatte tilbudt gjennomgang sammen med fagperson. Når barn er mellom 12-16 år skal opplysningene ikke gis til foresatte, når barnet ikke ønsker dette av særskilte grunner som bør respekteres. Foresatte kan ha rett til rettinger eller slettinger i barnets journal, etter særskilte kriterier. Dette omhandler mangelfulle, feilaktige eller utilbørlige helse- og personopplysninger eller utsagn (jfr. Personopplysningsloven §18).

 

Overføring av journal


Hovedregelen er at journalen overføres fra helsestasjon til skolehelsetjenesten, også ved flytting internt i kommunen. Dersom barnet flytter utenfor kommunen vil foresatte bli kontaktet for at det skal bli gitt særskilt samtykke til overføring.

 

Nasjonalt vaksineregister SYSVAK


Alle vaksiner som barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blir registrert I SYSVAK. Formålet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, og for å følge med på vaksinasjonsdeknigen på landsbasis. Det er ikke anledning til å reservere seg mot registering av vaksinasjon.

 

Informert samtykke


Ved å sette seg inn denne orienteringen gir foreldre et muntlig samtykke til at denne informasjonen er lest og forstått.