Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge 0 - 20 år

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge skal bidra til å fremme barn og unges helse, bedre og vedlikeholde deres funksjonsevne, slik at de kan mestre sin livssituasjon på best mulig måte.

 

Vi arbeider med barn og unge som har ulike funksjonsvansker i bevegelse og aktivitet.

 

Det kan være barn med lettere motoriske utfordringer, som kan ha forsinket eller avvikende grov- og/eller finmotorikk. Det kan også være barn med utviklingsforstyrrelser, og barn utsatt for skade og/eller akutt sykdom. En annen sentral gruppe er barn og unge med kroniske lidelser, for eksempel nevrologiske, revmatiske, ortopediske sykdommer, smerteproblematikk, psykiske vansker eller hjerte- og lungeproblematikk. Mange av disse har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging.

 

Hva kan vi bidra med?

 

Observasjon, kartlegging og vurdering

 • Vi foretar ulike typer utredninger knyttet til bevegelse og aktivitet.
 • Vi starter oftest med en foreldresamtale der vi sammen forsøker å finne ut hva barnets behov er. Deretter tar vi en faglig vurdering på om vi foretar observasjon/kartlegging i barnets omgivelser og/eller ulike tester.

Trening og stimulering

 • Vi kan gi barnet trening og stimulering for å ivareta og forbedre barnets funksjon.
 • Tilbudet kan gis individuelt eller i grupper. Intensitet varierer etter behov. Når det gjelder trening samarbeider vi også med privatpraktiserende fysioterapeuter.

Tilrettelegging

 • Vi legger til rette for at barn kan være aktive og deltakende hjemme, i nærområdet og i barnehage/skole.
 • Det kan være behov for tilrettelegging i omgivelsene og tilpasning av aktivitet, slik at barnet kan delta på lik linje med andre. Vi har ansvar for å søke, utprøve og tilpasse hjelpemidler.

Veiledning

 • Vi tilbyr veiledning til barnet/ungdommen selv, foresatte/familie og annet relevant helse- og pedagogisk personell.

Tverrfaglig samarbeid i forbindelse med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester og/eller spesialisthelsetjenesten rettet mot barn og unge.

 

Hvordan henvise til oss?

Alle i barnets omgivelser kan henvise til oss dersom de har samtykke fra foresatte. Foresatte kan også henvise selv. Husk at dere kan ringe oss dersom dere lurer på om det er hensiktsmessig med en henvisning, men hovedregelen er at ingen problemer er for små.

Du/dere kan få hjelp hjemme, på helsestasjon, i barnehage eller på skolen.

Link til Henvisningsskjema (DOC, 319 kB)

 

Skriftlig henvisning sendes på henvisningsskjema pr. post til følgende adresse:

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge
Pb. 144
1451 Nesoddtangen

 

Vi har som mål å gi tilbakemelding på henvisning snarest, og senest innen 2 uker. Dette kan avvike noe i skolens ferier.

 

Fysioterapitjenesten:

 • Mari Taraldsen 0 - 6 år, tlf: 40415612
 • Line Hasli 0 - 20 år, tlf: 40415611 (permisjon)
 • Aurora Hellevang 6 - 20 år, tlf: 40415609
 • Frida Schliekelmann Borg 0 - 20 år, tlf: 40617138

 

Ergoterapitjenesten:     

 • Henriette Enger Lien, tlf.: 40415610

Henvisninger

Vi har lav terskel for henvisning, som må ligge til grunn før vurdering og eventuelle tiltak iverksettes. Det forutsettes at barnet/ungdommen bor og/eller oppholder seg i Nesodden kommune. Vi har som mål å gi tilbakemelding på henvisning snarest, og senest innen 2 uker.