Barn, unge og familie

I virksomheten Barn, unge og familie har vi i Nesodden kommune samlet de fagområdene som bistår familier, barnehager og skoler i arbeidet med barns og unges helse og helhetlige utvikling.

Barnevern

Omsorg og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Noen ganger kan foreldrene trenge hjelp til å ta vare på barna sine. Dette kan være i kortere eller lengre perioder fordi de selv er i en vanskelig livssituasjon.

Formålet med barneverntjenesten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver finner vi i Lov om barneverntjenester.

Mer informasjon

FACT - ung

Hvem er i målgruppen?

Barn og unge mellom 12 – 25 år. Unge voksne som er fylt 18 år ved henvisningstidspunkt vil overføres FACT voksen for vurdering der. Dersom ungdom har vært under oppfølging fra FACT ung fra tidligere, kan teamet gi oppfølging frem til 25 år dersom det er behov for det.

Målgruppen rettes mot  unge og deres familier, hvor det er mistanke om moderat til alvorlig psykisk helseutfordring hos den unge. Funksjonsvansker sees på flere områder av livet - familie, sosialt, skole/fritid/arbeid, rus, bosituasjon. Den psykiske helsen og funksjonsvanskene oppleves belastende og gir lav hverdagsmestring og lav livskvalitet, både for ungdommen selv og for familien.

Teamet er et tverretatlig samarbeidsprosjekt mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste og teamet består av ansatte både fra BUP og kommunen. Vi samarbeider tett med ungdommens behandlere i BUP, øvrige fagpersoner kommunalt, helsesykepleiere, lærere, PPT, LOS, miljøarbeidere, barnevernstjeneste, NAV. Vårt mandat er ikke å overta andre kommunale tjenester, men å etablere, videreføre og samle tjenestene slik at ungdommen og familien opplever sammenheng og kontinuitet i oppfølgingen.

Vi tilbyr tverrfaglig, individuelt tilpasset utredning, behandling og oppfølging basert på den unge og familiens behov. Sammen lager vi en behandlingsplan med ungdommen og/eller familien. Planen skal inneholde hva målet med oppfølgingen er, hvordan og hva som skal til for at ungdommen skal nå målet sitt, hvordan vi skal samarbeide og hvem vi skal samarbeide med.
I perioder hvor det trengs gir vi tett, intensiv og fleksibel oppfølging. I andre perioder kan kontakten være mer regelmessig, men sjeldnere. Oppfølging gjennom FACT-team er denne vekslende metodikken for ambulant oppfølging, hvor man gir teambasert oppfølging fra flere faggrupper i teamet i ustabile og vanskelige perioder, og mer regelmessig individuell oppfølging fra kontaktperson i perioder hvor hverdagen oppleves bedre.

Vi jobber arenafleksibelt, det betyr at vi kan møtes hvor ungdommen/familien ønsker. Dette kan være hjemme, gåturer, biltur, på kontor i Bjørnemyrveien, i Tangenten, andre offentlig kontor, på skolen osv.

Det skal ha blitt forsøkt oppfølging/behandling fra de ordinære hjelpeinstanser før det henvises FACT ung. Enten har ikke dette vært tilstrekkelig virksomt, eller det er behov for samtidig og mer intensiv oppfølging fra FACT ung i en periode. FACT ung er ikke et team som erstatter andre tjenester - men skal være et styrkende, fleksibelt team som kan gi tettere oppfølging i perioder der det er nødvendig, i tillegg til øvrig oppfølging.


Hvem er vi?

Vi er et team på 7 ansatte med bred erfaring fra psykisk helsearbeid med barn, unge og voksne, familie- og rusarbeid. Faggruppene i teamet er psykologspesialist, psykolog, erfaringskonsulent, familieterapeut, helsesykepleier, utdanning/jobbspesialist og fagleder/psyk.vernepleier. Da flere av stillingene er reduserte, har vi et samlet årsverk på 5,2 stillinger.


Hvordan komme i kontakt med oss?

Kontaktperson i BUP, i kommunen eller fastlegen kan sende henvisningsskjema (DOCX, 68 kB) vedlagt her. Fastleger kan også sende henvisning som PLO melding. NB: Viktig at samtykkeskjema fylles ut og underskrives. Siste side på henvisningsskjema.

Kontaktinformasjon:
Kontaktmail: factung@nesodden.kommune.no
Telefon: 904 00 750, tastevalg 1: Psykisk helse, tastevalg 3: FACT ung

Henvisning sendes til:
Nesodden kommune
Avdeling psykisk helse - FACT ung
Postboks 123
1451 Nesoddtangen

Vår besøksadresse er:
Bjørnemyrveien 24
1453 Bjørnemyr

Vi har rask responstid og inntaksmøte fortløpende. Alle henviste vil få tilbud om en avklaringssamtale med psykologspesialist og fagleder. Hensikten med dette møtet er å bli bedre kjent og avklare om FACT ung er det riktige tilbudet.


Ta gjerne kontakt på e-post, sms eller telefon ved behov for veiledning og mer informasjon.


 


 

 

Fysioterapi, -og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge skal bidra til å fremme barn og unges helse, bedre og vedlikeholde deres funksjonsevne, slik at de kan mestre sin livssituasjon på best mulig måte.

Vi arbeider med barn og unge som har ulike funksjonsvansker i bevegelse og aktivitet.

Mer informasjon

Helsestasjonstjenesten
Helsestasjon for unge HFU
Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram hvor frivillige familiekontakter besøker familiene i hjemmet.

 

Mer info om Home Start Familiekontakten

 

Kriminalitetsforebygging (SLT)

Kriminalitetsforebygging handler om:

  • Å sikre gode og stimulerende oppvekstvilkår for barn og unge, og sørge for tidlig hjelp og støtte,
  • Analysere hvor og hvordan problematisk adferd og kriminalitet oppstår
  • Fange opp negative trender i ungdomsmiljøene på et tidlig tidspunkt
  • Sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemet
  • Samordne innsats og ressurser i politiet og kommunen.

Mer informasjon

Logoped barn
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten sitt mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6. PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Tjenesten skal også bistå skoler og barnehager i deres arbeid med å skape god faglig og sosial utvikling for alle barn og elever i kommunen.

Mer informasjon

Psykisk helsetjeneste (PHBU)

Vi ønsker å bidra til at barn og unge skal ha et liv hvor de trives og har det fint

 

Vi jobber for at de vi møter skal få bedre relasjoner til andre, samt føle seg tryggere og gladere.

Vi prøver å forstå folks utfordringer ut fra deres liv og omstendigheter. Ingen er feil. Vi tror på menneskets egen kraft og vekst.


Ingen vansker er for små til at vi kan kontaktes!

Mer informasjon

Skolehelsetjenesten

Det er skolehelsetjeneste knyttet til alle barneskoler, ungdomskoler og videregående skole i kommunen. Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut.

Skolehelsetjenestens tilbud er gratis, og er en forlengelse av helsestasjonstilbudet.

Mer informasjon