Tilskudd til festival eller kulturarrangementer

Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2023 å bevilge 100.000 kr. til en festival eller kulturarrangement. 

 

Mulighet til å søke tilskudd retter seg mot frivillige organisasjoner, lag, foreninger og andre aktører i Nesodden kommune. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men må ha eget organisasjonsnummer.

 

Ordningen skal bidra til å skape spennende og gode opplevelser innenfor kunst og kultur.

 

Tilskuddsordningen retter seg mot frivillige organisasjoner, lag, foreninger og andre aktører i Nesodden kommune. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men må ha eget organisasjonsnummer. Ordningen skal fremme festival- og arrangementer på Nesodden som en kulturell møteplass.  


Kriterier:

 • Festivalen/arrangementet skal ivareta opplevelser for barn og unge
 • Søkerne må bo eller ha sitt hovedvirke i Nesodden kommune.
 • Tiltakene skal ha et universelt og inkluderende fokus.


Følgende områder vil bli vektlagt:

 • Program/innhold av høy kvalitet og som har fokus på lokal tilknytning
 • Bidrar til nyskaping og utvikling, og som øker mangfoldet av kulturuttrykk
 • Bidrar til samarbeid på tvers av ulike kunst- og kulturuttrykk
 • Bidrar til økt deltakelse og samhandling mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn
 • Arrangører som kan vise en god plan og som har et realistisk budsjett/finansieringsplan.

Utbetaling

 

 • Tilskuddsmidlene utbetales i sin helhet etter gyldig tilsagn er gitt. Dersom tildelte midler ikke disponeres i henhold til innsendt søknad og de retningslinjer midlene er gitt ut ifra, kan tilsagnet trekkes og utbetalte midler kreves tilbakebetalt.

 

Rapportering

Tilskuddsordningen har ingen krav om revisjon, men regnskapet skal signeres av to personer som er ansvarlig for tiltaket det er gitt tilsagn til. Struktur på regnskapet skal være lik strukturen på søknaden.

 

Det skal rapporteres for hele arrangementet. Rapporten må inneholde generell vurdering av arrangementets gjennomføring og måloppnåelse og publikumstall. Eventuelle avvik i forhold opprinnelig plan og program


Prosjektet må gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir endringer i prosjektet. Om det blir store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.
 

Søknad og søknadsfrist 15 mai 2023

Dette må følge med søknaden:

 • Søkers navn, adresse og organisasjonsnummer
 • Info om kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer
 • Informasjon om virksomheten; formål/målsetting og organisasjonsform
 • Beskrivelse av målgrupper og nedslagsfelt
 • Prosjektbeskrivelse
 • Plan for hvilken periode for når festivalen skal gjennomføres
 • Eventuelle samarbeidspartnere
 • Spesifisering av søknadsbeløp
 • Budsjett og finansieringsplan
   

Kommuneadministrasjonen er gitt myndighet til å tildele og utbetale midlene.

 

Til søknadsskjema for kulturtilskudd til festival eller kulturarrangementer

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss!
Steinar Dahlen, Virksomhetsleder Kultur og frivillighet, 

Kommunalområde Samfunnsutvikling og Kultur
Telefon: 47826007
E-post: steinar.dahlen@nesodden.kommune.no