Strømstøtteordning for frivillige lag og organisasjoner

Unsplash

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om strømstøtte. Tilskuddsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet og man kan søke om strømstøtte for hvert kvartal.

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om strømstøtte. Tilskuddsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet og man kan søke om strømstøtte for hvert kvartal.

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

 

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. I de tidligere søknadsrundene har kompensasjonsgraden vært 80 prosent. For desember kan også Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) søke om støtte.

 

Perioden det kan søkes om støtte for er oktober-desember 2022. Søknadsfristen er 15. februar 2023, klokken 13.00.
 

Her søker du (Lotteri- og stiftelsestilsynet)

 

Følgende organisasjoner har rett til å søke (søkere må ha organisasjonsnummer):  

  • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret.   
  • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.
  • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.