Restaureringsarbeid av myra i Bjørnemyrdalen

Kommunen i samarbeid med Statsforvalteren og Statens naturoppsyn restaurerer i 2023 myra i Bjørnemyrdalen.

Dette gjøres ved å åpne myrflaten (hogst) og tette de gamle skogbruksgrøftene (med gravemaskin). Hensikten er å gjenskape myras økologiske funksjon som viktige leveområde for et stort artsmangfold.

 

I tillegg vil restaureringen bidra til karbonbinding, rensing av vann, håndtering av overvann med mer. Slik restaurering kan ofte se litt voldsomt ut, men vi gjør det på en mest mulig skånsom måte. Restaurering av myr er noe av det viktigste vi kan gjøre for naturen!

 

Den rødmerka stien/skiløypa over myra vil bli oversvømt i en lengre periode. Bruk derfor stiene på siden av myrflata dersom du skal passere.

 

Ved spørsmål kontakt kommunens miljørådgiver på epost: martin.stener@nesodden.kommune.no eller på tlf. 917 56 504 (man-fre kl. 10:00 –14:00).

 

NB! Rød figur viser de gamle grøftene i terrenget som nå skal tettes