Orientering om bosetting av ukrainske flyktninger

Etter invasjonen av Ukraina kom det på kort tid et stort antall flyktninger til Norge, og Nesodden kommune ble som følge av dette bedt om å bosette 95 flyktninger i løpet av 2022.  Når vi nå har kommet til begynnelsen av november har Nesodden kommune bosatt 87 flyktninger, hvorav 84 kommer fra Ukraina.

96 nye Nesoddinger

I tillegg har det kommet ni flyktninger på familiegjenforening, slik at det totalt har blitt bosatt 96 nye Nesoddinger gjennom flyktningtjenestene så langt i år. 

 

Når de aller mest grunnleggende behovene som bolig og mat er ivaretatt, er det viktigste for integreringen av nye innbyggere at de får ta del av skole og arbeidsliv. Alle barn som har kommet til Nesodden har fått plass på barnehage og skole.

 

Det finnes en egen mottaksklasse både på Nesoddtangen og Tangenåsen skole hvor nye elever får begynneropplæring i norsk før de utplasseres på sin lokale skole, men flere har også funnet seg til rette direkte i ordinære skoleklasser rundt om på halvøya.

 

Fokus på språkopplæring og arbeid

En del av de som har ankommet har i perioder vært i arbeid, men mange har behov for å lære seg det norske språket og andre grunnleggende ferdigheter for å kunne få innpass i arbeidslivet eller komme seg videre i det ordinære utdanningssystemet.  Derfor får alle voksne mellom 18 og 55 år tilbud om å delta i kommunens introduksjonsprogram. 

 

I skrivende stund har 42 av flyktningene som har blitt bosatt i år startet i introduksjonsprogrammet.  Av disse kommer 36 fra Ukraina. I løpet av kort tid vil de fleste være klare for å gå ut i arbeidslivet.

 

Da flyktningkrisen oppstod i mars, opplevde vi et veldig stort engasjement hos befolkningen med tanke på å skaffe til veie private utleieboliger. Vi håper og tror på det samme engasjementet når flyktninger skal etablere seg i arbeidslivet, og vi oppfordrer bedrifter med rekrutteringsbehov til å ta kontakt med NAV Nesodden slik at vi kan bidra til å opprette kontakt.

 

Stort behov også neste år

Nylig varslet regjeringen at det forventes 30 000 flyktninger til Norge i 2023, og anmodningsbrevet sendes ut til kommunene i løpet av de neste ukene. 

 

For å kunne gi en rask tilbakemelding på den kommende anmodningen, er Nesodden kommune nå i gang med en kartlegging av hvor mange flyktninger kommunen realistisk vil greie å bosette neste år. I tillegg til tilgjengelige boliger, er da kapasitet i skoler og barnehager samt muligheter for arbeid viktige områder å ha oversikt over.