Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Nå kan du søke tilskudd til festival eller kulturarrangementer

Ønsker du å arrangere festival? Gode kulturprosjekter og festivaler utgjør en viktig del av Nesoddens rike kunst- og kulturliv, og kommunestyret har i budsjettet for 2022 bevilget kr. 200.000 til kulturarrangementer/festivaler.

 

Det er ønskelig at lokale kulturaktører søker på midlene og gjennomfører gode kulturprosjekter/festivaler på Nesodden i «frivillighetens år» 2022. Midlene kan benyttes til ett- eller flere arrangementer og Kulturisten Festival skal beholdes som merkevare. Nesodden kommune vil ikke ha planleggings- eller gjennomføringsansvar for festivalen.

Tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen retter seg mot frivillige organisasjoner, lag, foreninger og andre aktører i Nesodden kommune. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men må ha eget organisasjonsnummer. Ordningen skal fremme festivalen lokalt som kulturell møteplass, og styrke festivalen som profesjonell arena for formidling og opplevelse av kunst og kultur. Det tas forbehold om Formannskapets godkjenning av ordningen i møte 19.01.21


Kriterier:

 • Festivalen skal ivareta opplevelser for barn og unge
 • Søkerne må bo eller ha sitt hovedvirke i Nesodden kommune.
 • Tiltakene skal ha et universelt og inkluderende fokus, og arrangeres i løpet av 2022.

Det er viktig å sikre at prosjektet det søkes midler til, er i tråd med målgruppens faktiske ønsker og interesser.


Følgende områder vil bli vektlagt:

 • Festival som har et program/innhold av høy kvalitet og som har fokus på lokal tilknytning.
 • Festival som bidrar til nyskaping og utvikling, og som øker mangfoldet av kulturuttrykk.
 • Festival som bidrar til samarbeid på tvers av ulike kunst- og kulturuttrykk.
 • Festival som bidrar til økt deltakelse og samhandling mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn.
 • Arrangører som kan vise en god plan og som har et realistisk budsjett/finansieringsplan.
   

Utbetaling 

Tilskuddsmidlene utbetales i sin helhet etter gyldig tilsagn er gitt. Dersom tildelte midler ikke disponeres i henhold til innsendt søknad og de retningslinjer midlene er gitt ut ifra, kan tilsagnet trekkes og utbetalte midler kreves tilbakebetalt.

 

Rapportering

Tilskuddsordningen har ingen krav om revisjon, men regnskapet skal signeres av to personer som er ansvarlig for tiltaket det er gitt tilsagn til. Struktur på regnskapet skal være lik strukturen på søknaden.

Det skal rapporteres for hele arrangementet. Rapporten må inneholde generell vurdering av arrangementets gjennomføring og måloppnåelse og publikumstall. Eventuelle avvik i forhold opprinnelig plan og program


Prosjektet må gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt din saksbehandler dersom det blir endringer i prosjektet. Om det blir store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.
 

Informasjonsmøte

Vi inviterer til et informasjonsmøte om tilskuddsordningen for aktuelle søkere på kommunesenteret Tangenten torsdag 20. januar kl. 19.00 for å klargjøre innretning og kriterier for tildeling.


Søknad og søknadsfrist

Dette må følge med søknaden:

 • Søkers navn, adresse og organisasjonsnummer
 • Info om kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer
 • Informasjon om virksomheten; formål/målsetting og organisasjonsform
 • Beskrivelse av målgrupper og nedslagsfelt
 • Prosjektbeskrivelse
 • Plan for hvilken periode for når festivalen skal gjennomføres
 • Eventuelle samarbeidspartnere
 • Spesifisering av søknadsbeløp
 • Budsjett og finansieringsplan
   

Søknad må være registrert levert 1. februar 2022 innen klokken 24:00. Søknadsfristen er satt til 1. februar 2022 med bakgrunn i at frist for organisasjoner, lag og foreninger for å søke festivalstøtte fra Viken fylkeskommune er 15. februar. Kommuneadministrasjonen er gitt myndighet til å tildele og utbetale midlene.

 

Til søknadsskjema for kulturtilskudd til festival eller kulturarrangementer

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss!
Steinar Dahlen, Virksomhetsleder Kultur og frivillighet, KNI
Telefon: 47826007
E-post: steinar.dahlen@nesodden.kommune.no 

Merk henvendelsen "Kulturtilskudd_festival 2022"