Nå kan du søke kulturtilskudd 2023

Gode kulturprosjekter utgjør en viktig del av Nesoddens rike kunst- og kulturliv. Nesodden kommune har i mange år delt ut tilskudd til ulike kunst- og kulturtiltak gjennom Kulturtilskudd og i 2023 er det 300.000 kr. som skal gis ut til kulturlivet på halvøya!

Tilskuddsordningen

Kulturtilskuddsmidler kan søkes til prosjekter, arrangementer og internasjonale samarbeidsprosjekter. Profesjonelle kunstnere, institusjoner, organisasjoner og produsenter kan søke innenfor alle kunstarter. Kulturtilskuddet skal gå til kunst- og kulturprosjekter og kulturelle satsinger som kan synliggjøre Nesodden som kulturkommune, og bidra til økte kunst- og kulturopplevelser for Nesoddens innbyggere. Kulturtilskuddsmidler skal både ivareta profesjonelle aktører innenfor kulturlivet, samt organisasjoner, lag, grupper og enkeltpersoner som driver kulturaktiviteter innen amatørkultur i Nesodden kommune

Følgende kriterier gjelder for tildeling av kulturtilskudd i Nesodden kommune:• Tilskudd kan gis til tiltak eller utviklingsprosjekter som er avgrenset til en kortere periode eller med en varighet på inntil to år.


• Tilskudd gis ut ifra en samlet, faglig og skjønnsmessig vurdering.


• Søknaden blir ikke vurdert dersom søker har unnlatt å rapportere for tidligere tilskudd.


• Et prosjekt vil normalt ikke kunne fullfinansieres av Nesodden kommune, og et eventuelt tilskudd kan være lavere enn omsøkt beløp.


• Det gis ikke tilskudd til avsluttede prosjekter.


• Kulturtilskuddsmidler skal både ivareta profesjonelle aktører innenfor kulturlivet, samt organisasjoner, lag, grupper og enkeltpersoner som driver kulturaktiviteter innen amatørkultur i Nesodden kommune.


• Prosjekter skal være realistiske og ha god kunstnerisk kvalitet


• Prosjekter kan både ha et lokalt og regionalt nedslagsfelt


• Resultatene av prosjekter som får kulturtilskudd skal være tilgjengelige for allmenheten


• Egenart og vilje til nyskaping vektlegges.


• Prosjekter som ivaretar folkehelse, grønne verdier og mangfold vektlegges.


• Prosjektene skal markedsføres lokalt.

 

Søknadsfrist: 01. mai 2023 innen klokken 24:00.

 

Andre krav til søknaden:

 • Søkers navn, adresse og organisasjonsnummer
 • Info om kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer
 • Informasjon om virksomheten; formål/målsetting og organisasjonsform
 • Beskrivelse av målgrupper og nedslagsfelt
 • Prosjektbeskrivelse
 • Fremdriftsplan
 • Budsjett med finansieringsplan. Alle inntektskilder skal synliggjøres, og det skal opplyses hvem det ellers søkes tilskudd fra.
 • Informasjon om kunstnerisk ansvarlig og medvirkende
 • Orientering om samarbeidspartnere

 

Prosess for tildeling og jury

 

Innstilling lages av jury bestående av:

 

 • To representanter fra kommuneadministrasjonen
 • To representanter fra Nesodden kulturråd.
 • Nesodden Kulturråd velger selv sine egne representanter.

 

Endelig vedtak foretas av kultur- miljø og teknikkutvalget etter innstilling fra juryen.


Søknadsskjema for kulturtilskudd

 

Utbetaling

 • Tilskuddet utbetales det året tilskuddet gjelder for. Dersom tilskuddet misligholdes eller benyttes til annen aktivitet enn det som er oppgitt i søknaden, kan kommunen kreve tilskuddet tilbakebetalt. Eventuelle ubenyttede midler skal tilbakebetales. Tilsagn om tilskudd kan også bortfalle dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 31. desember samme år
 • I prosjektets informasjons- og reklamemateriell skal det også framgå at kommunen er økonomisk støttespiller.
 • Tilskuddet gis under forutsetning av at Nesodden kommune og kommunens revisor har full innsynsrett i regnskapet for tilskuddet, samt bilagene som underbygger bruken av tilskuddet.
 • Rapport og regnskap sendes kommunen senest 6 uker etter at tiltaket/prosjektet er avsluttet. Prosjektet skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Forlenget rapporteringsfrist kan innvilges dersom det foreligger særskilte grunner.

 

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

 

Ta gjerne kontakt med oss!
Steinar Dahlen, Virksomhetsleder Kultur og frivillighet, KNI

Telefon: 47826007

Epost: steinar.dahlen@nesodden.kommune.no