Lokale aktører får tildelt midler øremerket kunst – og kulturopplevelser for Nesoddens innbyggere.

 

Nesodden kommune har tildelt kulturtilskuddsmidler for 2023. Kommunestyret bevilget kr. 300.000 til formålet i budsjettet for 2023. I mars utlyste Nesodden kommune midler og oppfordret lokale kulturaktører til å søke og gjennomføre gode kulturprosjekter som kan synliggjøre Nesodden som kulturkommune, og være til glede for Nesoddens befolkning,

 

Tilskuddsordningen rettet seg mot frivillige organisasjoner, lag, foreninger og andre aktører som driver kunst- og kulturaktiviteter i Nesodden kommune, med det formål å fremme det kunstneriske potensialet, og styrke halvøya som arena for formidling og opplevelse av kunst og kultur.

Mange sterke søknader

I kriteriene for å søke vektlegger Nesodden kommune at søknader om Kulturtilskuddsmidler skal både ivareta profesjonelle aktører innenfor kulturlivet, samt organisasjoner, lag, grupper og enkeltpersoner som driver kulturaktiviteter innen amatørkultur i Nesodden kommune.

Vi har mottatt flere søknader i år enn i fjor, og ser at det er et enormt engasjement på Nesodden for å skape kulturelle møteplasser og prosjekter av høy kvalitet. Juryen skulle gjerne delt ut midler til så mange flere, det er mange kreative, gode prosjekter som fortjener å se dagens lys. Juryen er trygg på at midlene kommunen nå deler ut vil forvaltes på en god måte, med bredde og variasjon»

  • Steinar Dahlen, virksomhetsleder Kultur og frivillighet

Nesodden kommune mottok 35 søknader fra forskjellige organisasjoner, lag, foreninger og andre aktører. Totalt ble det søkt om midler i størrelsesorden 2,4 mill. kr. Den økonomiske rammen for tilskuddsmidlene er på 0,3 mill. kr.

 

Følgende kriterier ble lagt til grunn ved tildelingen: 

Kulturtilskuddsmidler kan søkes til prosjekter, arrangementer og internasjonale samarbeidsprosjekter. Det kan søkes innenfor alle kunstarter. Kulturtilskuddet skal gå til kunst- og kulturprosjekter og kulturelle satsinger som kan synliggjøre Nesodden som kulturkommune, og bidra til økte kunst- og kulturopplevelser for Nesoddens innbyggere.

 

Kulturtilskuddsmidler skal både ivareta profesjonelle aktører innenfor kulturlivet, samt organisasjoner, lag, grupper og enkeltpersoner som driver kulturaktiviteter innen amatørkultur i Nesodden kommune.

 

Tilskudd kan gis til tiltak eller utviklingsprosjekter som er avgrenset til en kortere periode eller med en varighet på inntil to år. Tilskudd gis ut ifra en samlet, faglig og skjønnsmessig vurdering.

 

Resultatene av prosjekter som får kulturtilskudd skal være tilgjengelige for allmenheten. Prosjektene skal markedsføres lokalt. 

 

Innstilling er gjort av jury bestående av:

To representanter fra kommuneadministrasjonen representert ved kommunalområdet Samfunnsutvikling og kultur, og to representanter fra Nesodden kulturråd.

 

Følgende aktører gis tilsagn om tilskuddsmidler:

  • Espen Klouman Høiner - Forestillingen «Made in China» Nesoddparken kr. 30.000 kr.  
  • Morten Qvenild - Huskonserter lydstudio Uglalyd kr. 30. 000
  • Nesodden Teaterfabrikk - Teaterproduksjon Askepott kr 25.000
  • Flyt produksjoner - Flyt Ung (dans,musikk,teater,yoga og helse) kr 25.000
  • Nesodden Danseskole AS - Tradisjon Dans langs kyststien kr 25.000
  • Jon Benjamin Tallerås - Visningsrommet Samlingen kr 25.000
  • Paal Nilssen-Love - Fram kunstfest kr. 50 000
  • NesoddenKunstnere - Rett på kunstneren festival kr. 40 000
  • Nesodden Kunstforening - Ungt kunst prosjekt kr. 50 000

Prosjekter som får tilsagn er:

Juryen har lagt vekt på kriteriene for tildeling av kulturtilskudd 2023 og gjort prioriteringer med vekt på bærekraftige og utviklende prosjekter som er nyskapende og stedsfremmende. Gode prosjekter som er kunstfaglig fundert og med visjonære tanker.

 

Prosjektene trekker med seg sterke krefter, og med høy kapasitet gjør kunst- og kulturprosjekter tilgjengelig for innbyggere på og tilreisende til Nesodden.

 

Flere av prosjektene bringer sammen amatører og profesjonelle aktører, og tilbud som favner barn og unge. 

 

Nesodden kommune oppfordrer kulturaktører om å være synlige og tilgjengelige i Nesoddens aktivitetskalender FRISKUS, sørge for oppdatert informasjon i plattformen, samt markedsføre sine arrangementer i aktivitetskalenderen.

Bruker du FRISKUS?

FRISKUS er en aktivitetskalender med oversikt over alt som skjer på Nesodden.

 

Her finner du informasjon om registrering:

Har du registrert deg i Friskus? - Nesodden kommune