Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Klikk for stort bildeKommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2020-2023 ble lagt frem for kommunestyret 25. oktober. Forslaget skal behandles i formannskapet 27. november og i kommunestyret 11. desember. Kommunedirektørens presentasjon av budsjettet er publisert på kommune-TV.

 

Til budsjettforslaget

 

Kommune-TV

Kommunedirektørens oppsummering

Klima er et høyt prioritet område i kommunedirektørens budsjettforslag for 2020 - 2023.  Nesoddens klimagassutslipp skal reduseres med 65 % innen 2030. Dette krever prioritering og innsats fra både kommunen og innbyggerne. Klimabudsjettet er innarbeidet i den ordinære budsjett og økonomiplanen for å gi et helhetlig beslutningsgrunnlag for kommunestyret. Dette er andre gangen det utarbeides klimabudsjett og denne utgaven er en forbedret versjon hvor tiltak beskrives og budsjettert nedgang i klimagassutslipp som følge av tiltaket estimeres. Det er innarbeidet 35 tiltak i klimabudsjettet. Ønskede tiltak som det ikke er funnet plass for innenfor budsjettets ramme er også synliggjort.

 

Befolkningsveksten på Nesodden har, som for resten av landet, bremset opp i 2019, og i økonomiplanen har kommunedirektøren nedskrevet forventet befolkningsvekst til 1,2 % pr. år.  Nesodden kommunes inntekter kommer i all hovedsak fra rammetilskudd og skatt, som avhenger av befolkningsutviklingen. Beregnet inntekt fra skatt og ramme øker med 2,9 % fra 2019 til 2020. Dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn beregnet pris- og lønnsvekst. Dette betyr at kommunedirektørens viktigste mål for budsjett og økonomiplanen 2020 – 2023 har vært å sikre tjenestene til befolkningen uten at det må kuttes i tjenestene. Det er press på økonomien, og det er nødvendig å fortsette arbeidet med omstilling av tjenestene. Digitalisering og endringskompetanse er viktig for å løse disse utfordringene, og  ressurser til IT-området må prioriteres. 

I tillegg er det slik at det er de eldste aldersgruppene som vokser og de yngre stabiliseres. Dette gjør at bruken av midler må vris over til de eldste aldersgruppene og dette gjenspeiles i budsjettforslaget da tjenester innen helse og omsorg øker med netto 16,9 mill kr. Kostnadene til skolesektoren er økt for å tilfredsstille lærernormen, samt kompensere for manglende midler når øremerkede tilskudd nå har blitt innarbeidet i rammetilskuddet.  

 

Investeringsbehovene og -takten er den største utfordringen for kommunen framover, og er også den faktoren som bidrar til at risikoen i budsjettet mot slutten av økonomiplanperioden er stor. En renteøkning på 1 prosentpoeng utgjør ca 20 mill i økte renter hvis foreslåtte investeringer gjennomføres fullt ut. Netto driftsresultat er budsjettert med 1,8 % i 2020 og øker noe utover i økonomiplanperioden. Resultatet bør økes ytterligere i årene framover, og eventuelle økte inntekter anbefales ikke benyttet til drift, men til delfinansiering av investeringene. Nye tiltak innenfor drift eller investering må som hovedregel finansieres ved at andre tiltak utgår.

 

Kommunedirektøren vil spesielt nevne at kommunen i løpet av to år får 90 flere omsorgsboliger, noe som er positivt. Videre skal lokal legevakt og KAD klargjøres i løpet av 2020 med mål om fullt operativ legevakt f.o.m. 01.01.21. De aller fleste av tjenestene til innbyggerne opprettholdes eller styrkes, investeringsprogrammet er ekspansivt og medfører muligheter for framtidig god og effektiv drift og et utviklende arbeidsmiljø. 

 

Wenche Folberg
Kommunedirektør

 

 

Mer om kommuneøkonomi