Informasjon om kyststi og arbeider på Spro havn

Klikk for stort bilde I perioden det pågår anleggsarbeider i Spro havn er det opprettet alternative turstier ned til Diamantstranda og gruvene. Det er bestemmelser i reguleringsplanen for området som legger opp til alternative gangstier ned til Diamantstranda og gruvene i anleggsfasen.

Utbygger har hengt opp retningspiler og utført noe arbeid på stien for å forenkle fremkommeligheten i ulendt terreng. Det er hengt opp kart nede ved kaien og oppe ved fylkesveien 157 ved Nordre Spro. Tursti er merket på kartene med rød farge.

 

Det er foreslått to alternative turstier:

Alternativ A ved Spro via Ishusveien er lagt opp slik at man ved ankomst fra Nordre Spro skal følge Ishusveien et stykke før man går mot nord og bak bruddene for å komme seg ned til Diamantstranda og gruvene. Det er satt opp gjerder i området for å sikre at folk ikke går inn på anleggsområdene. Følger man Ishusveien vil man se at det er hengt opp skilt med piler som viser hvor stien går ned til kyststien. Rød stiplet linje på kartet til venstre viser best hvor denne stien går. 

 

Alternativ B fra Svestad innebærer at man ankommer Svestad med buss, eller parkerer ved Svestad brygge, og følger Gamle Bryggevei og kyststien fra Svestad brygge frem til gruvene. Dette er en kyststi som er hyggeligere enn gjennom anleggsområdet i Spro Havn. Kartet til høyre viser med rød stiplet linje hvor alternativ B går, frem til Spro, gruva og steinbruddene. Kartet viser også Alternativ A.

 

Det er viktig å være klar over at ferdsel inne i gruvene skjer på eget ansvar.

 

Informasjon om søknader, tillatelser og ulovlighetsoppfølgning

Spro havn er regulert med arealplanen «Reguleringsbestemmelser i tilknytning til plan for Spro havn» som ble vedtatt av kommunen i 2012 med innsigelse fra Fylkesmannen. Reguleringsplanen ble stadfestet av Miljøverndepartementet i 2013 i samsvar med kommunestyrets ønske. Før kommunen startet opp ulovlighetsoppfølgning av arbeidene i Spro Havn i desember 2019, hadde kommunen mottatt søknader som gjaldt boliger i området og videre arbeider med molo i henhold til en tidligere rammetillatelse for molo.

 

Under en uanmeldt befaring av eiendommen i Spro Havn den 19. desember 2019 ble det observert at det var igangsatt terreng- og anleggsarbeider i Spro Havn uten tillatelse. Samme dag ble det gitt pålegg om stans av arbeidet med øyeblikkelig virkning. Dagen etter mottok kommunen tilbakemelding om at arbeidene var stanset inntil forholdet er avklart eller tillatelse gitt.

 

I etterkant av at arbeidene ble stanset mottok kommunen søknad om tillatelse til uttak av masser, riving av to skur og betongkonstruksjon, midlertidig anleggsvei og søknad om fylling i sjø. Det er nylig gitt tillatelser til disse tiltakene ettersom tiltakene er i henhold til reguleringsplanen. Det forelå ingen dispensasjonsforhold i disse sakene. Videre har kommunen mottatt søknad om oppføring av boliger som knytter seg til opparbeidelse av infrastruktur. I den forbindelse er det søkt om dispensasjon. Søknad om dispensasjon og oppføring av boliger er ikke vurdert eller behandlet. I tillegg har vi en pågående sak som gjelder ulovlighetsoppfølgning av tiltak som er blitt gjort uten tillatelse.

 

Kommunen har tatt dronebilder av eiendommen i forbindelse med ulovlighetssaken. Bildene ble tatt før tillatelser ble gitt til uttak av masser, midlertidig anleggsvei, fylling i sjø, riving av to stur og betongkonstruksjon og igangsettingstillatelse til molo del 2. Vi har derfor et godt grunnlag for å vurdere de ulovligheter som har blitt gjort på tomta. Vurdering av ulovlighetene på tomta vil skje på et selvstendig grunnlag.

 

Mottatt søknad om boliger er ikke behandlet. Fylkesmannen har gitt nødvendige tillatelser etter forurensningsloven for deponering av masser.

 

Innsyn

Det er anledning til å be om innsyn i sakene ved å benytte sakenes arkivsaksnummer.

 

Sakens dokumenter har følgende arkivnumre:

20/485 – Søknad om fylling i sjø

15/10 – Søknad om igangsettingstillatelse for del 2 molo

19/3800 – Søknad om uttak av masser samt dokumenter som gjelder ulovlighetsoppfølgning

20/94 – Søknad om riving av to skur og betongkonstruksjon

19/1682 – Søknad om rammetillatelse for boliger på felt FS2 og FS3

 

 

Her kan du søke opp sakene.

 

Dokumenter forsvinner fra innsynsløsningen etter 2 år, og dersom man ønsker å få innsyn i dokumenter som er eldre enn to år må det sendes en forespørsel til post@nesodden.kommune.no.

 

 

Her finner du den gjeldende reguleringsplanen for området