Godkjent som Trafikksikker kommune

Nesodden kommune er godkjent som en «Trafikksikker kommune» av Trygg Trafikk. Årsaken er at kommunen har laget helhetlige planer og rutiner for gjennomføring av trafikksikkerheten innenfor områder som barnehager, skoler, helsestasjoner, kultur, folkehelse, plan og teknisk.
Ordfører Truls Wickholm mottar godkjenning av Nesodden kommune som Trafikksikker kommune av leder Ketil Nordengen i Trafikksikkerhetsutvalget i Akerhus. MMJenssen

Godkjenningen som en Trafikksikker kommune ble overlevert ordfører Truls Wickholm av leder Ketil Nordengen (H) av Trafikksikkerhetsutvalget i Akershus fylkeskommune i Tangenten 22. januar.


- Nesodden har lagt mange gode planer i bunn, for områder som barn, skole og tekniske etater. Samtidig skal de ansatte i kommunen være gode eksempler og forbilder for alle barn og andre i kommunen. Sertifiseringsplanen begynte allerede tilbake i 2014. Nå begynner arbeidet med å etterleve trafikksikkerhetsplanen, sier Nordengen.


Ordfører Truls Wickholm la vekt på flere konkrete ting:


- Å trygge fortau og fotgjengeroverganger, at vi kjører tryggere og passer på andre, er noe av det vi skal utvikle. Jeg synes også ofte vi ser barna er veldig flinke til å bruke refleksvest, mens de voksne går ved siden av uten. Det er mye å forbedre, sa ordførerer som var tydelig stolt over at Nesodden er den ene av to kommuner i Follo som får denne godkjenningen, ved siden av Ski.


Det er Trygg Trafikk som har utarbeidet kriteriene for å bli en Trafikksikker kommune.


- Trafikksikker kommune er en godkjenning, men en slik anerkjennelse betyr ikke at all ferdsel i trafikken nå er trygg. Godkjenningen innebærer at kommunen har lagt et grunnlag for gjennomføring av et godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet, sier distriktsrådgiver Hans Martin Sørensen i Trygg Trafikk.


Ny leveringssone på Myklerud skole


Rektor Janicke Ruud og trafikkansvarlig Hege Hildra på Myklerud skole var blant de som kom for å overvære overrekkelsen på Tangenten. De fikk sin plakett der det står «Trafikksikker skole» som de vil henge opp som bevis for at de har gjort grundig forarbeid på Myklerud. Som et eksempel på godt trafikksikkerhetsarbeid på Nesodden kan vi derfor fremheve Myklerud skole.


– Vi har laget et helhetlig system og planer for hvert skoletrinn. Vi har blant annet satt inn trafikkvakter bestående av lærere på et område med stor trafikk hver morgen. I tillegg har vi etablert en trafikkpatrulje med elever på 5.-7. trinn som viser yngre elever hvor de skal gå for å unngå trafikkfarlige situasjoner i forbindelse med at foreldre leverer barna om morgenen. Vi tar opp trafikksikkerhet på foreldremøtene. Den største jobben vi har gjort er holdningsendringen hos foreldrene. Dette er et langsiktig arbeid, men samtidig den viktigste jobben. Vi ser at tiltakene vi har satt inn gir resultater, sier rektor Jannicke Ruud.
 

Rektor Jannicke Ruud og trafikkansvarlig Hege Hildra fra Myklerud skole var blant de som kom for å overvære overrekkelsen av Trafikksikker kommune. De fikk sin plakett der det står «Trafikksikker skole» som de vil henge opp som bevis for at de har gjort grundig arbeid. MMJenssen

- Vi er veldig fornøyde med at foresatte som kjører barna i bil nå kjører til stoppestedet helt i enden av busslommen. Nå oppstår ikke uoversiktlige situasjoner i busslommen lenger. Barna blir levert nedenfor busslommen og derfra kan de gå på en gammel opparbeidet sti helt frem til skolen. Vi har rustet opp stien litt, men ellers er det holdningsarbeidet overfor foresatte som har vært det viktigste jobben. Vi er glade for at leveringer fungerer så bra nå, sier trafikkansvarlig Hege Hildra.
 

Hvordan bli en Trafikksikker kommune?

Trygg Trafikk bestemmer hva som må til for å bli godkjent som en Trafikksikker kommune og fylkeskommunene har ansvar for å følge opp arbeidet overfor kommunene. Trafikksikkerhetsarbeidet inngår i Regjeringens nullvisjon og Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2014-2023.


- Nesodden kommune har jobbet lenge med å bli en Trafikksikker kommune. Jeg er stolt over at kommunen har kommet i mål. Jeg vil spesielt takke virksomhetsleder Reidun Isachsen for infrastruktur og vannmiljø, som har vært kommunens koordinator og vårt kontaktledd i dette arbeidet.  Nå starter arbeidet med å leve opp til det vi har jobbet med. I det videre arbeidet handler det mye om opplæring og atferd- og holdningsendringer, sier rådgiver Hans Martin Sørensen i Trygg Trafikk.
 

Fornøyde med at Nesodden nå er en Trafikksikker kommune, fra venstre: Rådmann Wenche Folberg, ordfører Truls Wickholm, Ketil Nordengen, leder av Trafikksikkerhetsutvalget i Akershus, Arve Ruud, stabssjef økonomi og styring, Hans Martin Sørensen, distriktsrådgiver i Trygg Trafikk, Anita Nilsen, kommunalsjef for helse og omsorg, Rita Engen, stabssjef interne tjenester og kommunikasjon, Nina Hanssen, seksjonsleder for Samferdsel og Transport i Akershus fylkeskommune, Anne Dybevold, kommunalsjef for Plan, teknikk og miljø og Jorunn Lunde Jenssen, kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst.Her er noen eksempler på kriterier som alle må oppfylles for å godkjennes som en Trafikksikker kommune:

  • Kommunen har et eget utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.
  • Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi og ved kjøp av transporttjenester.
  • Trafikksikkerhet er årlig tema i møte med hovedverneombudet og arbeidsgiver.
  • Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell
  • Folkehelsearbeid er inkludert.
  • Kriteriene for alle sektorer (barnehage, helsestasjoner, plan, teknisk, kultur, kommunelegen, skole osv) må være oppfylt. Se kriteriene for alle områdene på www.trafikksikkerkommune.no