Frivillighetens år markeres på Nesodden

Frivillighetens år er godt i gang med å feires av frivillige, medlemmer, organisasjoner, kommuner, næringsliv og andre - både nasjonalt og lokalt. I hele 2022 feirer vi frivilligheten - Norges største lagarbeid.

Året skal belyse og fremheve frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken i hele landet. Målet er å bidra til økt deltagelse og mangfold, og synliggjøring av merverdien frivillig sektor bidrar med i samfunnet. I budsjettvedtaket for 2022 er det avsatt kr. 150 000 til en samhandlingsplattform for organisering av frivilligheten på Nesodden.

 

Mennesker er muligheter, en oppgave for noen kan være en mulighet for andre. Det er behov for en digital samhandlingsplattform som kan koordinere frivilligheten på en innovativ måte.

 

- Som kommune markerer vi frivillighetens år med å blant annet arbeide for økt samhandling mellom innbyggere, frivilligheten og kommunen. Målet er å skape endring i etablerte mønstre, ta i bruk nye plattformer som kan være med på å utnytte potensialet i vårt lokalsamfunn enda bedre, sier Steinar Dahlen, virksomhetsleder Kultur og frivillighet.

 

 

Hvorfor en samhandlingsplattform?

En samhandlingsplattform kan bidra til informasjon, økt inkludering, å redusere ensomhet og skape nye veier mellom kommunale virksomheter, lag og organisasjoner - innenfor trygge rammer. 

 

Lars Wiggen  

Hva kan en slik samhandlingsplattform inneholde?

En samhandlingsplattform kan inneholde en aktivitets -eller arrangementskalender som viser hva som skjer i Nesodden kommune av festivaler, konserter, utstillinger, temasamlinger, og så videre. Plattformen kan også gi tilgang til for eksempel aktivitetskort for barn- og unge,  kulturkort eller opplevelseskort.

 

Kommunen kan be om hjelp fra innbyggerne til frivilligoppdrag eller helse- og omsorgstjenester, og innbyggere kan enkelt tilby hjelp som frivillig med sin spesialkompetanse. Den kan vise en oversikt over alle frivillige organisasjoner på Nesodden som igjen kan gi et løft på områder som gjør at det blir enkelt å finne fram, økt rekruttering og inkludering.Plattformen kan bidra til økt engasjement med bakgrunn i økt synliggjøring og markedsføring av aktiviteter, og effektiv kommunikasjon.

 

- Det er ikke sikkert vi får alt vi ønsker oss i en og samme plattform, men vi arbeider med anskaffelsen, og har som mål å starte implementering ved inngangen til det nye året. Dette vil kunne tilrettelegge for sosiale møteplasser og bidra til et aktivt felleskap for brukermedvirkning – et mer hjertevarmt samfunn., Steinar Dahlen, virksomhetsleder Kultur og frivillighet

 

Medvirkning i fokus

I første kvartal i «Frivillighetens år» har det skjedd mye allerede. Tre stormøter i formatet «Kafédialog» har vært avholdt på Tangenten der lag, organisasjoner/foreninger, innbyggere og frivilligheten har blitt invitert til medvirkning i prosesser der kommunen skal samarbeide tettere med frivilligheten.

 

Kultur -og festivalmidler knyttet til Kulturisten, anskaffelse av digital samhandlingsplattform og driften dette året av Ekelund seniorsenter er eksempler på dette, og underveis i Frivillighetens år vil det arbeides med revidering av selve Frivillighetsstrategien - der involvering blir viktig.

 

Gjennom Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ønsker kommunen å legge til rette for økt livskvalitet og et mer levende lokalsamfunn - ikke minst for barn og unge. Planen vil rulleres med høy grad av medvirkning 2022-2023.

 

Samarbeidet med Røde Kors Fellesverket som startet i 2021 har ledet til at ungdomshuset Fellesverket på Sletta hadde sin første åpningsdag for ungdom 7. februar og en heftig offisiell åpning i mars.

 

Den 28. mars åpnet Nesodden kommune BUA Nesodden på Berger. Uten all den innsatsen BUA får fra frivillige ville tilbudet på landsbasis sett annerledes ut.

 

BUA Dagen, den 1. september 2022, blir en festdag dedikert til de mange frivillige som jobber i BUA rundt om i landet. Miljø og gjenbruk står sentralt i BUA – og dette er dagen for lokale innsamlingsaksjoner av pent brukt utstyr landet rundt!

 

Frivilligheten - en viktig samarbeidspartner

 

Frivilligheten en viktig samarbeidspartner. Kommunen har samarbeidsavtaler med Nesodden Frivilligsentral, Nesodden Idrettsråd, Forum for Natur og Friluftsliv, Nesodden Turlag og Nesodden IF (Aktiv på Dagtid og Fritid med bistand).

 

Nesodden Frivilligsentral finansieres av Kulturdepartementet og Nesodden kommune, samt tilskudd som søkes om til spesifikke prosjekter og arrangementer.

  

Nesodden Frivilligsentral er en naturlig sparringspartner for kommunen i arbeid knyttet til frivilligheten. Frivilligsentralen holder til i 3. etasje på Tangen senter og har mange aktiviteter, dit kan du også komme for en kopp kaffe og en prat. Frivilligsentralens markering av Frivillighetens år vil skje på Tangenten 21. mai.

Anette Isachsen  

Den største delen av frivilligheten på Nesodden utgjøres av idrettslagene.

 

- Vi har et veldig godt samarbeid med frivilligheten på Nesodden og har samarbeids- og utviklingsmøter med Nesodden Idrettsråd, Forum for Natur og Friluftsliv Nesodden, Brattbakkens venner, Nesodden IF, Fagerstrand IF, Nesodden Turlag, Nesodden Sykkelklubb, Nesodden Skateklubb, Rådet for personer med funksjonsnedsettelse, og en rekke andre lag, foreninger og aktører innen frivillighet.

 

Kommunen ønsker å takke alle lag og foreninger for all frivillig innsats, som er svært viktig, og betyr mye for et godt lokalsamfunn på Nesodden. Den skaper positive møteplasser og opprettholder det sosiale nettverket, som gir tilhørighet til kommunen, sier Martin Lundquist, virksomhetsleder Park, idrett og friluftsliv

 

En rekke arrangementer gjennom året

På Nesodden planlegger lag, foreninger og andre en rekke små og store arrangementer knyttet til Frivillighetens år. Blant de større arrangementene for dette året er det noen som utmerker seg;
 

20. august: NM vert (vertikal rampe, skateboard) på Skoklefallsletta

28. august: Idrettens dag i Berger Idrettspark

16. oktober: Nesodden på langs

 

I tillegg til utviklings -og strategisk arbeid for frivilligheten vil også Nesodden kommune i år være med å arrangere 25- års jubileum på Steilene i august. Dette gjøres i samarbeid med Oslofjorden friluftsråd i forbindelse med at det er:

25 år siden Oslofjordens Friluftsråd startet med kystledvirksomhet og Kystled Oslofjorden ble en realitet 

25 år siden Fyrsteilene i Nesodden kommune åpnet som kystleddestinasjon  

25 år siden Nasjonal Kystledgruppe ble dannet   

 

Dette er et arrangement kommunen er sentral i utformingen av, med ønske om å synliggjøre aktører, frivillige og dugnadsinnsatsen i nettverket Kystled Oslofjorden.

 

Jubileumsfeiringen vil også synliggjøre kystledkonseptet med historikk, visjon, kultur- og kystkulturhistorie, og på den måten takke samarbeidspartnere og bidragsytere, samt skape entusiasme og invitere gjester fra frivilligheten til feiringen og deling av gode opplevelser og erfaringer.  

 

For spørsmål ta kontakt med:

Martin Lundquist, virksomhetsleder Park, idrett og friluftsliv.

E-post: martin.lundquist@nesodden.kommune.no

 

Steinar Dahlen, virksomhetsleder Kultur og frivillighet.

E-post: steinar.dahlen@nesodden.kommune.no

  

Her kan du lese mer om Frivillighetens år 2022 og Nesodden frivilligsentral her:

Nesodden frivilligsentral

Frivillighetens år 2022 (frivillighetensar.no)