Fremtidens skolestruktur på Nesodden

Foto: forebygging.noKommunestyret i Nesodden kommune vedtok i desember 2018 at de ønsker å se nærmere på Nesoddens skolestruktur. Kommuneadministrasjonen har fått i oppgave å lage en mulighetsstudie der det blant annet utredes hvordan et behov for flere elevplasser kan løses i praksis. Mulighetsstudien og prosjektinnstillingen vil bli sendt ut på høring i perioden 18. mars til 15. april. I dette tidsrommet vil det også bli avholdt informasjonsmøter. 

Bakgrunn for mulighetsstudien

Det er forventet en vekst i antallet skoleelever på Nesodden i årene som kommer, og i samme periode vil en del av kommunens skolebygninger ha betydelige vedlikeholds- og moderniserings­behov. Det er derfor viktig å kartlegge hvordan disse utfordringene kan løses på en best mulig måte, og kommunens skolestruktur spiller her en viktig rolle. Kommuneadministrasjonen har derfor fått i oppgave å lage en mulighetsstudie som vil bli en del av beslutningsgrunnlaget når kommunestyret skal fatte sitt vedtak.

 

Temaer som vil bli belyst

Ett av temaene som vil bli sett nærmere på er om ungdomsskolene på Nesodden bør samles, og her vil to alternative sammenslåingsmodeller bli vurdert. Den ene modellen innebærer å slå sammen Alværn og Tangenåsen. Da beholdes Bakkeløkka som separat skole. I den andre modellen slås alle de tre skolene sammen slik at Nesodden får én ungdomsskole.

 

Det vil også bli sett på muligheten for å bygge en ny barneskole for Tangen-området. I denne sammenheng vil det bli vurdert om Nesoddtangen skole bør flytte inn i lokalene til dagens ungdomsskole, Tangenåsen. På den måten vil Nesoddtangen skoles tomt kunne bidra betydelig til finansieringen av totalprosjektet dersom den utvikles for sentrumsformål.

 

En vurdering vil også bli gjort av muligheten for å utvide Myklerud skole, eller bygge ny barneskole i tilknytning til Bakkeløkka ungdomsskole. Hvis det siste alternativet skulle bli valgt er det også viktig å se på ny utnyttelse av den tomten Myklerud skole i dag ligger på.

 

Arkitektfirmaet Common Ground ble etter en anbudskonkurranse valgt til å bistå kommunen med utarbeidelse av en mulighetsstudie.

 

Organisering av prosjektet

Kommunens politiske ledelse, ved kommunestyret, er prosjekteiere, og har initiert prosjektet. Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe for prosjektet. Kommunalsjefene for hhv Skole, barnehage og oppvekst og Plan, teknikk og miljø er gitt særskilt ansvar for å følge opp prosjektet. 

 

Tidsbruk og fremdrift

Mulighetsstudien skal være ferdigstilt til 1 mars 2019. Studien utgjør den ene halvdelen av rapporten, den andre delen utarbeides av kommuneadministrasjonen og behandler de skolefaglige sidene ved ulike skolestrukturer/ -plasseringer samt andre praktiske konsekvenser av ulike alternativer. Rapporten legges ut på offentlig høring i tidsrommet 18. mars til 15. april, og behandles i kommunestyret 19. juni. I høringsperioden vil det bli avholdt informasjonsmøte både på Fagerstrand/ Bakkeløkka og på Tangen/Tangenten.

 

Milepæler:

  • 18.12.18: Iverksetting av prosjektet
  • 16.01.19: Valg av arkitektkontor
  • 01.03.19: Mulighetsstudien leveres av arkitektkontoret Common Ground
  • 12.03.19: Mulighetsstudien med innstilling ferdigstilles av rådmannens ledergruppe
  • 18.03-15.04.19: Mulighetsstudien/innstilling blir offentlig og legges ut til høring. Det vil bli avholdt informasjonsmøter på Fagerstrand og Nesoddtangen.
  • 24.04.19: Høringsfristen går ut.
  • 13.05.19: Høringsinnspillene gjennomgås og ferdigbehandles
  • 03.06.19: Mulighetsstudien behandles i skole- og oppvekstutvalget
  • 12.06.19: Mulighetsstudien behandles i formannskapet
  • 19.06.19: Mulighetsstudien behandles i kommunestyret