Fredagshilsen fra ordfører 3. november

I skrivende stund forbereder jeg meg til jordvernkonferansen 2023, som jeg er invitert til å delta på.  Jordvern handler om å bevare jordsmonnet for de verdiene det har for natur og samfunn. Veldig hyggelig å bli spurt om dette.

Nesodden er kåret til 28. best styrte kommunen i landet

Kommuneindeksen er en analyse gjort av Agenda Kaupang, som sammenligner både kostnader, tjenestekvalitet og finanser i norske kommuner. Her havnet Nesodden i 2023 på en solid 28. plass. Kommuneindeksen legger vekt på rollen som tjenesteprodusent. Mer enn 90 % av kommunens utgifter går til å produsere lovpålagte velferdstjenester til innbyggerne i kommunen, til dels i konkurranse med private leverandører. Vi stiller forretningsmessige krav til kommunene: effektiv drift og gode finanser. Effektiv drift betyr tjenester med god kvalitet og lave kostnader. Vår måling legger like stor vekt på hhv. kostnader, kvalitet og finanser.

 

Nesodden legevakt blir lagt merke til

Norsk kompetansesenter for legevaktsmedisin tok kontakt med kommunen for å lære mer om legevaktens videobruk, og at vi har prosedyrefestet at alle syke barn skal vurderes over video. De var imponert over hvor systematisk og godt organisert legevaktssentralen var på Nesodden, da det er store variasjoner nasjonalt. Her ønsker vi å være med og påvirke og utvikle! De luftet også muligheten for å invitere oss til å holde innlegg på kommende kongresser/konferanser om vårt arbeid i legevaktssentral. Det er også gøy at personell fra helseforetakene, Sunnaas sykehus, ambulansetjenesten legger merke til oss. 

 

Ny skole på Nesoddtangen

Onsdag denne uken inviterte kommuneadministrasjonen styringsgruppen for større kommunale byggeprosjekter, som er formannskapet, til å drøfte alternativer for skole-i-drift på Nesoddtangen barneskole. De konkrete alternativene skal utredes og drøftes med brukergruppene før prosjektet får endelig anbefaling om foretrukket alternativ. 
 

Elevene må flyttes til alternative lokaler

Utgangspunktet for diskusjonen er at elevene antaglig ikke kan oppholde seg på Nesoddtangen skole samtidig som skolen totalrehabiliteres. Elevene må derfor flyttes til alternative lokaler. Styringsgruppen skulle ikke gjøre vedtak i møtet 1. november, men være de første som ble orientert om de foreløpige tankene, med mulighet til å gi muntlige tilbakemeldinger før videre utredning.  Styringsgruppa ønsker en bred kartlegging av alternativene, og utrykte samtidig at alternativ med reisevei ut av kommunen anses som uheldig. 


Prosjektet vil nå utrede og drøfte med brukergruppene (foreldre, elever, ansatte. osv) å flytte elevene til andre eksisterende skolelokaler eller etablere midlertidige skole i paviljonger, eller en kombinasjon av dette.  Samtidig forbereder prosjektavdelingen konkurransen om oppdraget med å detaljprosjektere og bygge ny flerbrukshall og totalrehabilitere barneskolen gjennom en samspillsentreprise innen rammen av områdeplanen som nå har vært ute på offentlig ettersyn. 


Når løsningene er detaljprosjektert sammen med entreprenør skal saksframlegg om endelig investeringsbeslutning legges frem for kommunestyret. Dette skjer før byggingen starter, i tråd med reglement for kommunale byggeprosjekter. 

 

Kjøp av friluftsområdet Varden leir

Varden Leir er et uvurderlig friluftsområde i vår kommune og det er så gledelig at vi nå kan få muligheten til å kjøpe denne eiendommen. Varden leir er et historisk viktig sted, er viktig for natur- og fritidsaktiviteter og har også en betydelig kulturell verdi. Det har tjent som en arena for lokale arrangementer og samfunnsaktiviteter i mange år. Varden leir er en viktig del av Nesoddens historie og kulturarv. Tomten har stort potensiale for naturopplevelser, og kunst- og kulturopplevelser, og må bevares og sikres til friluftsliv. 


Området spiller også en viktig rolle for barn og unge på Nesodden. Forrige helg ble det for eksempel arrangert Halloween-vandring med kulturinnslag for 650 barn, i regi av Nesodden Teaterfabrikk. 

Varden Leir har potensial til å tiltrekke turister og besøkende til Nesodden, som igjen kan styrke vårt lokalt næringsliv og det er et område med stort potensiale.


Forsvarsbygg har orientert kommunen om at de har fjernet en oljetank ved bunkeren på toppen og at området rundt, inkludert en bunker fra krigen, er miljøkartlagt. Forsvarsbygg har informert om at de er kjent med at enkelte har et ønske om bruk av denne til et sivilt formål, et museum, og at bunkeren vil trenge tiltak og klargjøring før eventuelt opphold i og fremtidig bruk. 


En samstemt Formannskapet sa ja til kjøp av Varden leir for å bevare dette verdifulle friluftsområdet for nåværende og fremtidige generasjoner av nesoddinger. Jeg ser virkelig fram til frem å bevare og forvalte natureiendommen Varden leir og alt det representerer for vårt samfunn. 

 

Formannskapet behandlet eiermeldingen

Det er godt å bli kjent med selskapene vi har en eienandel i. Disse selskapene er en viktig del av tjenestetilbudet til Nesoddens innbyggere. For eksempel Remonter Attføring AS som er en arbeidsinkluderingsbedrift etablert i 1990, og er 100 % eiet av Nesodden kommune. Remonter hadde ved årets utgang totalt 36 fast ansatte - 8 ordinært ansatte (7,05 årsverk) og 28 arbeidstakere i VTA/VTA pluss.

 

Delegeringsreglemet

Formannskapet behandlet også delegeringsreglementet, og vedtok å delegere skjenkebevillinger til administrasjonen. Det blir mer effektivt og sikrer en mer konsistent vurdering av søknader, og at vi kan tilpasse oss raskere til endringer i restaurantmiljøet. Det er administrasjonen som har spesialisert kunnskap her, og ved å beholde et tilsyns- og reguleringsansvar sikrer vi balanse mellom autonomi og ansvarlighet. På denne måten legger vi til rette for en mer effektiv og rettferdig skjenkebevillingsprosess.

Delegering av skjenkebevillinger til administrasjonen kan være fornuftig av flere grunner. Og det er kommunestyret som vedtar retningslinjene og alkoholpolitisk plan. Og hele delegeringsreglementet skal også til endelig behandling i kommunestyret. 

 

Mange spennede begivenheter

I dag har ordførerne og Oslofjorden friluftsråd hatt formøte om Oslofjorden, og på tirsdag møter jeg ny klima- og miljøminister,  Andreas Bjelland Eriksen, ny fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth og ny landbruksminister Geir Pollestad. Jeg er spent på status og ikke minst hva staten selv gjør for å følge opp tiltakene.


Denne uken møtte vi en spennende hotellaktør, jeg ser frem til at det kan bli en realitet med hotell på Nesodden. Denne uken hadde jeg også gleden av å holde et kort foredrag om Nesoddens historie. Godt å ha Stein Turtumøygard sine historier å lene seg på. 
 

Neste onsdag 8. november kl. 15.30-1700 har kommunedirektør og ordfører åpent kontor for å svare på spørsmål til kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027.

 

Og så er nytt eldreråd konstituert - et meget sterkt råd jeg ser frem til å samarbeide med. Gratulerer til Stig Klingstedt og Arild Drolsum som nyvalgt leder og nestleder

 

På mandag går søknadsfristen for å søke på stillingen som ny kommunedirektør ut, da starter en spennende ansettelsesprosess.

 

Riktig god helg til alle! 

Cathrine