Foreløpig resultat for regnskapsåret 2022

De foreløpige resultatene fra fjorårets regnskap er klare.

Nesodden kommune fikk i 2022 et netto driftsresultat på 73 mill. kr, noe som utgjør 4,15 % av driftsinntektene. Dette er et solid resultat, men de underliggende tallene er foruroligende. Kommunen «reddes» av ekstraordinære skatteinntekter knyttet til skatteavregningen for 2021. Disse inntektene utgjorde for Nesoddens del 48 mill. kr, og er en engangsinntekt i 2022. Hvis kommunen ikke hadde mottatt disse ekstrainntektene, hadde netto driftsresultat utgjort 25 mill. kr, og dette er lavere enn det kommunen hadde budsjettert med at skulle brukes til delfinansiering av investeringene.

2022 har vært et krevende år på flere områder:

  • Høy generell prisvekst
  • Høye energikostnader
  • Mangel på arbeidskraft
  • Demografiendringer som gir behov for endring i tjenestetilbudet
  • Økende investeringsbehov og investeringskostnader

 

Mange av disse utfordringene vil forsterke seg i 2023 og videre framover. Merinntektene knyttet til skatt fra 2021 vil komme godt med hvis man skal kunne opprettholde de vedtatte investeringene innenfor oppvekst, helse og omsorg.

 

I 2022 har det vært utfordringer med å holde budsjettrammene innenfor bl.a. sykehjem, legevakt og skoleområdet. Dette skyldes hovedsakelig forholdene nevnt ovenfor. Merforbrukene på disse områdene dekkes inn via mindreforbruk i andre virksomheter. Alle virksomhetene og de ansatte i hele kommunen har jobbet godt i 2022, til dels under krevende forhold knyttet til ettervirkninger av pandemien.

 

Mer om skatteinntektene fra 2022

 

Mer om risiko og omstillingsbehov