Jordklode med mennesker i mange farger rundt, hånd i midten - illustrasjon

Vi opplever at det er et stort engasjement for å hjelpe flyktninger! Nesodden Frivilligsentral samarbeider med kommunens virksomhet «Integrering og mangfold» (som består av avdelingene Flyktningtjenesten, Introsenteret og bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger). Vi ønsker å starte gode aktiviteter for nesoddinger, denne gangen med spesielt fokus på bosatte flyktninger.

Vi ønsker å forbedre vår kommunikasjon med våre innbyggere og samarbeidspartnere.

 

Hjelp oss ved å svare på noen korte spørsmål!

 

Nederst på alle nettsider finnes det nå også knapper hvor du kan fortelle om du finner det du leter etter, eller etterlyse informasjon.

 

Vi mottar også forslag til andre forbedringer her:  post@nesodden.kommune.no.

 

Hvordan ønsker du å få informasjon fra kommunen?

 

11. november blir den nye fjernvarmesentralen i Bjørnemyrdalen offisielt åpnet. Det er en bioenergisentral som fyres med flis, og blir en felles energisentral for Sunnaas sykehus og Nesoddtunet bo- og behandlingssenter.

En refleks kan bety forskjellen mellom liv og død og er derfor en svært billig livsforsikring i høst- og vintermørket som nå står for døren.

 

Uten refleks i mørket har en bilist i 50 km/t bare to små sekunder på å se deg. Finn derfor frem refleksen i dag!

 

 

Tips til refleksbruk

  • Refleksen bør henge i knehøyde.
  • Bruk to reflekser for å bli sett fra begge sider.
  • Små barn bør alltid bruke refleksvest når de ferdes ute trafikken.
  • Riper og skraper svekker refleksjonsevnen.
  • Refleksbånd på klær mister sin refleksjonsevne ved gjentatt vasking.
  • Alle godkjente reflekser skal være merket med CE EN 13356.
Ordfører, varaordfører og rådmann leder møtet etter valg av ledelse.

Det første kommunestyremøte i valgperioden 2015 til 2019 ble holdt i Ungdomsarenaen i dag, torsdag 8. oktober.

 

 

Som alltid, på det første møte i en ny valgperiode, ble det bl.a. i kveld foretatt valg av ordfører, varaordfører og formannskap.

 

 

Nina Sandberg og Christian Hintze Holm ble foreslått til ordførervervet.
Nina Sandberg fikk flest stemmer og fortsetter som ordfører de neste 4 årene.
Erik Adland ble valgt til varaordfører.

Gyllen høst. Foto: Marianne Rand-Hendriksen

Høsten er her, og denne uken starter vannverket med å stenge sommervannet  på Fjellstrand for i år. 

 

 

Hva skal du gjøre i helgen? Ingen tvil - bli kulturist!

 

Se hele det rikholdige programmet på www.kulturisten.no

Nesodden kirke. Foto: Marianne Rand-Hendriksen

Virksomhet Eiendom beklager at vedlikeholdet av kirkegårdene på Nesodden har fått et etterslep. Gode vekstforhold i sommer i kombinasjon med sykdom og ferieavvikling har ført til at kirkegårdene ikke er så godt stelt som vi alle ønsker.
Vi har fremdeles litt redusert personell til vedlikeholdet, men håper opplevelsen for besøkende vil være bedre neste uke, sier virksomhetsleder for Eiendom, Marlen Grønlie. 

Babygruppe

Har du brukt Myklerud helsestasjon? Fra høsten 2015 vil driften midlertidig legges til Nesoddtangen helsestasjon på grunn av manglende bemanning med lege. Helsesøster har ikke anledning til å gi vaksiner alene, og for å kunne gi et tilfredsstillende og forsvarlig tjenestetilbud, vil alle helsekontrollene med lege og helsesøster bli foretatt på Nesoddtangen helsestasjon.

 

Alle hjemmebesøk til nyfødte, og andre som har behov for hjemmebesøk, vil foregå som vanlig i det enkelte hjem.

Sti med dekkbark

Kommunen bruker dekkbark på stiene av flere årsaker. Det er gjenbruk av et naturstoff som forbedrer stiens egenskaper for brukerne samt at det hindrer gjengroing. Det gir en bedre såle for snøen, blir jevnere, myk og mindre gjørmete for hester og gående. 

 

Kommunen har nå blitt varslet om at dekkbarken også inneholder kvernet avfall. Vi tar problemet med forurensning av dekkbark i lysløpa mellom Skogbrynet på Fjellstrand og Midtveien svært alvorlig og følger opp deretter.

Barn

Foto: KT

Regjeringen innfører en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Samtidig økes maksprisen fra 1. mai til 2.580 kroner, en realøkning på 100 kroner sammenlignet med i 2014.

 

Nesodden kommune arbeider nå med å utarbeide nye administrative bestemmelser og informasjonsbrev som skal ut til alle foreldre med barn i barnehage. Brevet vil gi informasjon om den nye bestemmelsen, informasjon om hvordan man skal søke om moderasjon og vil inneholde vedlegg med det nye søknadsskjemaet. Endringene omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Gård med gul eng

Fra 2014 har kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård inngått ny avtale om felles landbrukskontor, Follo landbrukskontor.

Samarbeidet er organisert som et administrativt kommunesamarbeid etter kommuneloven med Ås som vertskommune.

 

Landbrukskontoret forvalter tilskuddsordninger, lover og forskrifter som gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene. Kontoret deltar med faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, m.m.

 

Follo landbrukskontor har egen hjemmeside som du finner her: www.follolandbruk.no

Det er nå gravd grøft fram til ballbanen og lagt kabel (i tråd med befaring med Historielaget 6. mars). Hagespesialisten har så vidt startet å fylle igjen grøfta, men det blir stående slik over helgen. På mandag vil Hagespesialisten som planlagt lukke den åpne grøfta og jevne overflaten (strekningen nærmest ballbanen). Tirsdag stiller Hagespesialisten med maskin/spade. Med veiledning fra Frode Gjertsen vil de ta vekk litt av de planerte massene, slik at det tas mer hensyn til kantene på deler av isveien (lengst nord for ballbanen mot stiskillet). Dette er også avklart med historielagets leder.

 

11. november lanserte Nesodden kommune ny hjemmeside. Den nye hjemmesiden er universelt utformet slik at alle skal kunne lese dem, også hvis man har en funksjonsnedsettelse.

Høytlesning av sidene fortsetter som før, men den enkelte side skal også være utformet slik at man lett kan finne frem, for eksempel med en leselist med blindeskrift. Du skal også kunne manøvrere uten å bruke mus. 

Vi har ennå noen tekniske problemer som vi jobber med.

Vannstanden til Flaskebekktjernet er nå høy. Tjernet er fylt til overløpet etter at høstnedbøren kom.
Det er foreløpig ikke utført tiltak på lekkasjer i selve tjernet. Mens vannstanden er høy er det ikke praktisk mulig å foreta reparasjoner av lekkasjer i tjernet.

Grunneierne har nå gitt en respons til kommunen. Så langt kommunen er informert per 03.11.14, har ikkeNorges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kontaktet grunneierne ang. tilsyn.