Riktig for Nesodden å gjøre det samme, sier ordfører Truls Wickholm

 

Nesodden har en rekke samarbeidsavtaler med andre kommuner, såkalt interkommunalt samarbeid. I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Oppegård og Ski fra 1.1.2020 har de to kommunene valgt å trekke seg fra flere avtaler der også Nesodden inngår. Dette gjelder samarbeid knyttet til avtaler om lokalmedisinske senter, kontrollutvalgssekretariat, revisjon og Follo byggetilsyn.

 

Gamle båtvrak som ligger langs kysten utgjør et miljø- og forsøplingsproblem. I kommunens budsjett for 2018 er det satt av 50 000 kroner til en opprydningsaksjon for fjerning av båtvrak.

Båter som samles inn via denne ordningen må avleveres på godkjent avfallshåndteringsstasjon. Gjennom den statlige panteordningen vil innlevering av båtvrak også kunne gi pant, dette tilfaller de som utfører innleveringen. Les mer på Follo Ren sine nettsider om hvor du kan levere inn båtvrak.

Velforeninger og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

Søknadsfristen er 20. desember 2018.

Kontaktperson for tiltaket i Nesodden kommune er Pauline Kajl, e-post:pauline.kajl@nesodden.kommune.no, tlf 461 29 698.

Søndre Follo brannvesen avdeling Nesodden. Foto: Marianne Rand-Hendriksen

Follo brannvesen har ledig deltidsstilling som brannkonstabel på Nesodden. Stillingen inngår i et vaktlag på 5 personer med hjemmevakt hver 4 uke. 

Arbeidstid er hverdager fra klokken 15:00-07:30 helg er fra fredag 15:00 til mandag 07:30.

Ett av kriteriene er at søker har fast bopel innenfor en radius på 5 km fra Nesodden brannstasjon.

Les mer om stillingen, kontaktperson og søknadsfrist her

 

For et år siden opprettet Stiftelsen Alternativ til Vold et kontor i Ski med ansvar for Follo-regionen. Alternativ til Vold er en stiftelse bestående av hovedsakelig psykologer som gir behandlingstilbud til menn og kvinner som bruker vold i nære relasjoner, og deres familie. Kontoret er finansiert av staten, og et spleiselag av de respektive Follo-kommunene som har betalt for våre tjenester.

 

Les mer om Stiftelsen Alternativ til vold her.

Lovbok, hammer og briller

Onsdag 28.11 vedtok formannskapet sin innstilling til kommunestyret i sak 071/18 Budsjett 2019 og økonomiplan for 2020-2022. Innstillingen skal ligge ute til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets budsjettbehandling onsdag 12.12.

 

Protokollen fra budsjettmøtet og saksfremlegg med vedlegg finner du her.

 

 

 

For å gjøre behandlingen av budsjettsaken mest mulig oversiktlig for de som skal lese den, er alle budsjettforslagene som ble fremmet av partiene lagt som vedlegg til saksdokumentet.

 

Selve saksdokumentet og protokollen fra møtet inneholder behandlingen av saken og formannskapets vedtak.

 

Budsjettinnstillingen er også lagt tilgjengelig på papir iTangenten - Nesodden kommunesenter.

Nesodden kommunes familiefestival Kulturisten junior gikk av stabelen i og ved Tangenten, lørdag 25. august 2018. I år var temaet "Vann". 

 

Festivalen hadde som mål å kunne donere noe av billettinntektene til et vannprosjekt i Uganda, etter ide' fra festivalkoordinator Jutta Bachmann. Takket være alle som kjøpte festivalbilletter, fikk Kulturisten junior mulighet til å bidra med fem vanntanker til landsbyen Kibingo i Uganda.

 

Torunn Stangeland bosatt på Nesodden, samarbeider aktivt med Mother's Union (MU) i Kibingo, Uganda. Mandag 15. oktober 2018 kunne Torunn på vegne av Kulturisten junior, dele ut fem vanntanker til medlemmer av Mother's Union.

 

Jeg har ikke fulgt med på alle tilbudene i forkant, men i løpet av dagen har jeg blitt overasket av mange gode tilbud når jeg har vært innom tilfeldige butikker her på Nesodden. Det er all grunn til å være kritisk til unødvendig høyt forbruk. Det er umoralsk i en resurssammenheng og det er dårlig for klimaet. Samtidig er det vanskelig å ikke bli litt fornøyd når man finner noe man trenger, og oppdager at det er tilegnelig til lavere pris enn vanlig.


En venn av meg som har vært på utkikk etter TV i lengere tid fikk drømmeTVen sin til halv pris. Det er hyggelig, men bildene vi har sett i amta og andre steder av folk som bryter ned gjerder og stengsler gir grunn til ettertanke.

SFO-korene til kulturskolen har ledige plasser. Bli med!

Som en av svært få kulturskoler i landet kan Nesodden Kulturskole gi deg tilbudet kulturarrangør.

 

Det lokale næringslivet på Nesodden deltok tirsdag 20.11. på frokostseminar om offentlige anbud. Under finner du presentasjonen fra seminaret og relevant kontaktinformasjon.

 

35 stykker deltok på frokostseminaret om offentlige anbud som ble arrangert i regi av Nesodden næringsråd og Nesodden kommune. Det var bred enighet om at det er i alles interesse at flere lokale bedrifter er med i anbudskonkurranser, og at seminaret var et viktig bidrag inn i den forbindelse. 

 

Stein Bjørnbekk er ansatt som kommunikasjonssjef i Nesodden kommune. Han begynner i stillingen 3. desember. Bjørnbekk er 51 år, og har akkurat flyttet til Nesodden. Han har en cand.mag.-grad i statsvitenskap og tilleggsutdanning innen journalistikk. Han har jobbet i mange år i ulike lederstillinger innen kommunikasjon, bl.a. som markeds- og kommunikasjonssjef i Det Kongelige Selskap for Norges Vel og som informasjons- og markedsdirektør i Siemens AS. Han kom senest fra stillingen som informasjonsleder ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret.

 

 

- Stein Bjørnbekk har en svært god bakgrunn for å gå inn i stillingen som kommunikasjonssjef i Nesodden kommune. Han har hatt ulike lederstillinger innen kommunikasjon i flere spennende bedrifter og organisasjoner tidligere, og hans erfaring og kompetanse er akkurat hva vi har behov for her hos oss nå. Vi er derfor glad for at Stein valgte Nesodden kommune til tross for andre tilbud, sier rådmann Wenche Folberg.

 

 

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt, og det blir spennende å være med på å videreutvikle kommunens kommunikasjonsarbeid. Nesodden er lett å bli glad i, med sin flotte natur og over gjennomsnittet engasjerte innbyggere, sier Bjørnbekk.   

   

 

Nei. Dette er ikke et innlegg om å bygge ut i eplehager, men vi har derimot vedtatt i formannskapet at Eplehagen barnehage på Fjellstrand skal bygges. Endelig vedtak i saken skal gjøres i kommunestyret neste uke.

 

Nesodden har bygget to midlertidige barnehager de siste 10 årene. Sånn kan vi ikke fortsette. Det er ingen tvil om at Fjellstrand trenger en skikkelig barnehage, i tillegg trenger skolen mer plass, noe den får når barnehagen flytter ut. Sånn kan vi ikke fortsette. Vi må sørge for at vi bygger for fremtiden. 

 

 

 

 

Byplanlegger Michael J. Fuller-Gee har jobbet med å levendegjøre mange Norske byområder. Torsdag holdt han et foredrag for Follo-møtet (alle formannskapene i Follo). Han har særlig jobbet med å utvikle sentrum i Arendal fra en rutebilstasjon med bussparkering, og brygge med bilparkering, til en levende by som trekker innbyggere, turister, festivaler og andre arrangementer til sentrum. Han peker på viktigheten av å flytte mange fellesbygg som skole, barnehage og bibliotek inn til sentrum sammen med kafeer og butikker. Han fortalte engasjert om hvordan det å lage lekeområder, og møteplasser i stedet for parkeringsplasser kan være med på å gi liv til sentrum, også i mindre bygder. 

Onsdag 14. november ble det i regi av ordfører Truls Wickholm arrangert budsjetthøring på Tangenten. 

 

 

 

 

 

Følgende deltakere var tilstede:

  • Nesodden kirkelige fellesråd
  • Rådet for likestilling av funksjonshemmede 
  • Eldrerådet 
  • Nesodden kulturråd
  • Nesoddparken
  • Nesoddliv
  • Nesodden næringsråd
  • Nesodden velforbund 
  • Nesodden idrettsråd

 

De politiske partiene representert i kommunestyret, samt representanter fra administrasjonen var også tilstede. Høringen var spennende og svært nyttig. Det ble fremmet mange gode innspill som tas med videre inn i budsjettforhandlingene.

Økonomisk halvtårsrapportering ble behandlet i formannskapet 29.08.18.Virksomheten hadde et betydelig merforbruk, og kantinedrift var en av årsakene. Rapporten konkluderer med: «Kantinen legges ned da den driftes med tap».

 

Ordfører sier formannskapet i sine budsjettdiskusjoner jobber med en løsning som kan gi et bedre tilbud enn dagens åpningstid fra 10:00 til 14:00 på hverdager. Det er viktig å få en løsning som gir et tilbud på ettermiddager og i helgene. Vi ønsker å invitere frivilligheten inn. Dette muliggjør en løsning det frivillige kan tjene penger til egen aktivitet. Samtidig får vi flere nye ansikter inn på Tunet. Dette kan være et positivt innslag for de eldre. Lukten av vafler i helgene og på ettermiddagene er målet sier han.

 

Sykehjemmet har følgende opplysninger om driften: Hittil har åpningstidene vært kl. 10-14.00.  På kveld, helg og høytid har det kun vært mulig å kjøpe kaffe og mineralvann fra automat. 

 

Kantinen har i hovedsak vært benyttet av 20-25 ansatte. En god del av disse har med egen matpakke. Det vil fortsatt være mulig å benytte lokalet til spisepause. Antallet som benyttet tilbudet i kantina endret seg mye da hjemmesykepleien, tildelingsteam og psykisk helse flyttet ut fra Nesoddtunet. Det var i stor grad disse ansatte som benyttet tilbudet tidligere. 

 

Brukere og pårørende som har besøkt kantinen har variert, men antallet har vært under ti personer pr. dag i snitt. 

 

De fleste som bor på Nesoddtunet har omfattende pleiebehov, og av den grunn gis tilbudet i avdelingene, også når de har besøk. Det serveres 4 måltider pr. dag i avdeling. Gjestene til de eldre får gratis kaffe/te når de er på besøk. Pårørende som må være mye tilstede får tilbud om mat mot betaling. Dette er uavhengig av kantinedriften. Arrangementer av ulik sort (også fra eksterne) bestiller mat fra kjøkken i dag, og dette endrer seg ikke i framtiden.

 

Utover driftsregnskap er det også bygningsmessige behov for oppgradering av kjøling og ventilasjon for å kunne tilby mat i.h.t. internkontrollrutinene for mathåndtering. Det er pr. i dag ikke tilgjengelig kostnadsestimat for oppgraderingen da forutsetningen har vært nedleggelse. 

Som en del av kompetanseheving i kommunen, har vernepleierne Tone Merete Halaas og Janne Line Østern fra barnehabiliteringen ved Akershus universitetssykehus (AHUS),  det siste året holdt fem kurssamlinger for ansatte kommunen med fokus på arbeid med barn autismespekterforstyrrelse. PP-rådgiver i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT),  Marie Firing Lunde, har gjort en god jobb med alt det praktiske rundt kursrekken.

 

 

Barn med autismespekterforstyrrelse krever tett og systematisk oppfølging, og mye av grunnlaget for en positiv utvikling kan legges i barnehagen og skolen. Fagpersoner fra ulike arenaer i kommunen har deltatt på samlingene, deriblant barnehage, skole, helsestasjonen, ergo- og fysioterapitjenesten, avlastningsbolig, PPT og Psykisk helse for barn og unge (PHBU) . AHUS har lagt fram sentral teori og praktiske eksempler innenfor opplæring og tilrettelegging i barnehage og skole. Eksempler på gjennomgåtte temaer er assisterende og supplerende kommunikasjon og forebygging og håndtering av utfordrende atferd.