Nesodden kirke

Virksomhet Eiendom beklager at vedlikeholdet av kirkegårdene på Nesodden har fått et etterslep. Gode vekstforhold i sommer i kombinasjon med sykdom og ferieavvikling har ført til at kirkegårdene ikke er så godt stelt som vi alle ønsker.
Vi har fremdeles litt redusert personell til vedlikeholdet, men håper opplevelsen for besøkende vil være bedre neste uke, sier virksomhetsleder for Eiendom, Marlen Grønlie. 

Babygruppe

Har du brukt Myklerud helsestasjon? Fra høsten 2015 vil driften midlertidig legges til Nesoddtangen helsestasjon på grunn av manglende bemanning med lege. Helsesøster har ikke anledning til å gi vaksiner alene, og for å kunne gi et tilfredsstillende og forsvarlig tjenestetilbud, vil alle helsekontrollene med lege og helsesøster bli foretatt på Nesoddtangen helsestasjon.

 

Alle hjemmebesøk til nyfødte, og andre som har behov for hjemmebesøk, vil foregå som vanlig i det enkelte hjem.

Sti med dekkbark

Kommunen bruker dekkbark på stiene av flere årsaker. Det er gjenbruk av et naturstoff som forbedrer stiens egenskaper for brukerne samt at det hindrer gjengroing. Det gir en bedre såle for snøen, blir jevnere, myk og mindre gjørmete for hester og gående. 

 

Kommunen har nå blitt varslet om at dekkbarken også inneholder kvernet avfall. Vi tar problemet med forurensning av dekkbark i lysløpa mellom Skogbrynet på Fjellstrand og Midtveien svært alvorlig og følger opp deretter.

Barn

Regjeringen innfører en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Samtidig økes maksprisen fra 1. mai til 2.580 kroner, en realøkning på 100 kroner sammenlignet med i 2014.

 

Nesodden kommune arbeider nå med å utarbeide nye administrative bestemmelser og informasjonsbrev som skal ut til alle foreldre med barn i barnehage. Brevet vil gi informasjon om den nye bestemmelsen, informasjon om hvordan man skal søke om moderasjon og vil inneholde vedlegg med det nye søknadsskjemaet. Endringene omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Gård med gul eng

Fra 2014 har kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård inngått ny avtale om felles landbrukskontor, Follo landbrukskontor.

Samarbeidet er organisert som et administrativt kommunesamarbeid etter kommuneloven med Ås som vertskommune.

 

Landbrukskontoret forvalter tilskuddsordninger, lover og forskrifter som gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene. Kontoret deltar med faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, m.m.

 

Follo landbrukskontor har egen hjemmeside som du finner her: www.follolandbruk.no

Skoklefaldstien.jpg

Det er nå gravd grøft fram til ballbanen og lagt kabel (i tråd med befaring med Historielaget 6. mars). Hagespesialisten har så vidt startet å fylle igjen grøfta, men det blir stående slik over helgen. På mandag vil Hagespesialisten som planlagt lukke den åpne grøfta og jevne overflaten (strekningen nærmest ballbanen). Tirsdag stiller Hagespesialisten med maskin/spade. Med veiledning fra Frode Gjertsen vil de ta vekk litt av de planerte massene, slik at det tas mer hensyn til kantene på deler av isveien (lengst nord for ballbanen mot stiskillet). Dette er også avklart med historielagets leder.

 

Nye nettsider

11. november lanserte Nesodden kommune ny hjemmeside. Den nye hjemmesiden er universelt utformet slik at alle skal kunne lese dem, også hvis man har en funksjonsnedsettelse.

Høytlesning av sidene fortsetter som før, men den enkelte side skal også være utformet slik at man lett kan finne frem, for eksempel med en leselist med blindeskrift. Du skal også kunne manøvrere uten å bruke mus. 

Vi har ennå noen tekniske problemer som vi jobber med.

Flaskebekktjern

Vannstanden til Flaskebekktjernet er nå høy. Tjernet er fylt til overløpet etter at høstnedbøren kom.
Det er foreløpig ikke utført tiltak på lekkasjer i selve tjernet. Mens vannstanden er høy er det ikke praktisk mulig å foreta reparasjoner av lekkasjer i tjernet.

Grunneierne har nå gitt en respons til kommunen. Så langt kommunen er informert per 03.11.14, har ikkeNorges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kontaktet grunneierne ang. tilsyn. 

Profilelement-original 600.jpg

 

 

 

Du har allerede sett den - Nesodden kommunes nye profil: Alle Kulturistplakatene har den nye logoen og det nye profilelementet.  


Nå har vi fått en visuell profil som skal kjennetegne Nesodden kommune helhetlig, enhetlig og profesjonelt, sier rådmann Geir Grimstad. Han er glad for at den nå kan bli satt ut i livet på brevpapir, rapporter, elektroniske maler, skilt og brosjyrer.

Outlook

IKT har oppgradert outlook og lagt den over på ny Exchange server. Opplysninger om fremgangsmåten for å komme inn på e-posten på Ipad og via nettsidene finner du i Politikerportalen under Informasjon, sentrale dokumenter.
 

Politisk sekretariat

Faktura for kommunale avgifter ble sendt ut i begynnelsen av september. Mange har fått "tilsynsgebyr avløpsanlegg" i tillegg til de faste avgiftene på denne fakturaen, og flere har tatt kontakt med kommunen med spørsmål om hva dette tilsynsgebyret er.  

Nå kan du endelig bruke chip på parkeringsautomatene på brygga. Denne løsningen innebærer en vesentlig høyere sikkerhet, både for kortholderen og brukerstedet. Og du slipper problemet med avmagnetisert magnetstripe.
Det er lurt å beregne 2 minutter ekstra på brygga nå i starten for å finne ut hvordan automatene fungerer.
Her er en liten bruksanvisning:

Brygge på Nesodden

Kjøpsavtale er signert på 9 brygger som har vært i
NBDS ‘s eie. Bryggene fungerer i dag som anløpssteder for båttrafikk- rutebåter, annen nyttetrafikk og fritidsbåter.

Fylkestinget har vedtatt nye retningslinjer for tilskudd fra spillemidler til kulturarenaer i Akershus.

Brunstorkenebb - nærbilde

Planten brunstorkenebb (Geranium phaeum) er blitt et problem på flere eiendommer i Løes-området. Kommunen ber hageeiere bekjempe planten for å unngå at den sprer seg til verdifulle skogsområder.

 

Planten er en hageplante som er blitt svært dominerende på enkelte eiendommer i Løes-området. Den står oppført i Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Oslo og Akershus som er utarbeidet av Fylkesmannen.

 

Brunstorkenebb sprer seg både via rotsystemet og med frø, og der den har fått etablert seg skikkelig, finnes så å si bare denne planten. Kommunen og andre er derfor bekymret for at planten skal spre seg videre til verdifulle naturområder som for eksempel Røerskogen.

Fant du det du lette etter?