Kjøpsavtale er signert på 9 brygger som har vært i
NBDS ‘s eie. Bryggene fungerer i dag som anløpssteder for båttrafikk- rutebåter, annen nyttetrafikk og fritidsbåter.

Fylkestinget har vedtatt nye retningslinjer for tilskudd fra spillemidler til kulturarenaer i Akershus.

Planten brunstorkenebb (Geranium phaeum) er blitt et problem på flere eiendommer i Løes-området. Kommunen ber hageeiere bekjempe planten for å unngå at den sprer seg til verdifulle skogsområder.

 

Planten er en hageplante som er blitt svært dominerende på enkelte eiendommer i Løes-området. Den står oppført i Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Oslo og Akershus som er utarbeidet av Fylkesmannen.

 

Brunstorkenebb sprer seg både via rotsystemet og med frø, og der den har fått etablert seg skikkelig, finnes så å si bare denne planten. Kommunen og andre er derfor bekymret for at planten skal spre seg videre til verdifulle naturområder som for eksempel Røerskogen.