Penger

Kommunens årsrapport inneholder opplysninger om kommunens virksomhet i 2016, inkludert spesielle hendelser, måloppnåelse, økonomisk resultat på virksomhetsnivå, status på investeringsprosjekter- og oppfølging av politiske vedtak.

Årsrapport kommer i tillegg til pliktig årsregnskap og årsberetning som tidligere er avlagt og publisert.

 

Du finner dokumentene under planer Nesodden kommune - kommunens årsberetninger.

 

Viser også til tidligere nyhetssak fra rådmannen og økonomisjef om kommunens resultat.

Kommunestyret har møte onsdag 26. april mars kl. 17:15 i Ungdomsarenaen i Tangenten.


Møtet er åpent for publikum, og blir overført direkte på nettet via KommuneTV.

 

Her finner du innkallingen og sakspapirene til kommunestyremøtet 26. april.

Fylkesmannen vil gjerne henstille om aktsomhet i fall det er noen som finner giftampuller i strandsonen.

Ved funn skal du la ampullene ligge der de ble funnet, og varsle politiet.

 

I følge NRK er det funnet et eksemplar på Nesodden og et i Horten.
Ampullene stammer fra andre verdenskrig, og det er svært farlig å få innholdet i seg. Det mistenkes at ampullene inneholder kaliumcyanid (blåsyre). 

Se forøvrig NRK sine nettsider om advarsel mot giftampuller for ytterligere informasjon. Der finner du og bilde av hvordan ampullene ser ut. 

 

Avløpsvann

Fra 01.01.07 ble en ny sentral endring av forurensningsloven gjeldende. Det nye regelverket gir kommunen bl.a. økt myndighet i forbindelse med påslipp til kommunens nett.

 

Nesodden kommune har derfor utarbeidet lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. Forskriften legges nå ut på åpen høring. Frist for å gi uttalelse er 06.06.17.

 

Ligge på brygga

De kommunale barnehagene skal i 2017 ha feriestengt  fra

10. juli t.o.m 30. juli, uke 28, 29 og 30.

 

En av de kommunale barnehagene vil ha åpent i perioden. Hvilken barnehage som er sommeråpen blir bestemt etter 1.mai.

Scrabble

Norsk Scrabbleforbund og Nesodden bibliotek inviterer alle interesserte til Scrabbleturnering på Øvre kafé i Tangenten lørdag 29. april kl. 11-16. 

Brunsnegl

Brunskogsneglen er en fremmed art, og skaper store problemer blant annet for hageeiere. Brunskogsnegler sprer seg omkring 2-300 meter på egen hånd – altså omtrent innenfor et nabolag. Sneglen har blitt spredt inn i nye nabolag som blindpassasjer når nye planter settes ut i hagene. Brunskogsneglen er veldig følsom for fuktighet og søker mot mørke og fuktige steder, som hageavfall. Brunskogsneglen er nesten altetende, men foretrekker saftige planter.

 

 

Kjempebjørnekjeks med blomsterknopp

Ved å levere hageavfall på mottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold.

 

Har du ryddet i hagen? Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men ikke helt vet hvor du skal gjøre av?

 

I Oslo og Akershus er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis.

Tangenten mars 2012

Utvelgelsesprosessen til stillingen som rådmann i Nesodden kommune er i gang.


Ved søknadsfristens utløp var det innkommet 9 søknader.  6 menn og 3 kvinner har søkt stillingen.

barn m vogn.jpg

 

Det er fortsatt en del av søkerne som ikke har fått svar etter opptaksmøtet i dag, og som heller ikke får svar før de blir tilbudt barnehageplass en gang i løpet av våren. Vi avslutter ikke hovedopptaket før alle barn med rett har fått plass. Klageretten på tre uker gjelder fra det tidspunkt søkeren mottar svar på søknaden.

 

Administrasjonen sender ut avslagsbrev til søkere uten rett. Disse barna vil fortsatt bli stående på venteliste.

Fotomontasje Nesoddtunet

Sommeren 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Lovene pålegger kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.

 

Nesodden kommune har derfor utarbeidet lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem – kriterier og ventelister. Forskriften legges nå ut på åpen høring. Frist for å gi uttalelse er 30.04.17.

Hunder

I henhold til hundeloven er det båndtvang fra 1. april til 20. august. Hunder skal være i bånd eller være forsvarlig inngjerdet.

 

Hundelovens formål er å bidra til å fremme et hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.

 

Loven tar hensyn til at ikke alle er like fortrolige med hunder. Folk skal få lov til å ferdes på for eksempel offentlig sted og i turområder uten å måtte oppleve at en løs hund for eksempel følger etter eller stiller seg i veien, eller angriper hunder som holdes i bånd under luftetur.

 

Vi ber alle hundeeiere på Nesodden om å holde hunden sin i bånd av hensyn til andre folk og dyr.

Nesodden frivilligsentral logo

Nesodden frivilligsentral- et mangfold av glede! Vil du bidra? Vil du delta?

 

Nesodden Frivilligsentral koordinerer mange aktiviteter for og med frivillige på Nesodden. Aktivitetene favner bredt og Frivilligsentralen ønsker å skape gode opplevelser for alle.På  http://nesodden.frivilligsentral.no/  finner du aktivitetskalender for oversikt over hva som skjer når og hvor.

Du kan også finne Nesodden Friviligsentral på Facebook

Les nytt om Frivilligsentralen i Friposten (PDF, 419 kB).

 

Nesodden kommune ønsker å takke alle lag og foreninger for all frivillig innsats, som er svært viktig, og betyr mye for et godt lokalsamfunn på Nesodden. Den skaper positive møteplasser og opprettholder det sosiale nettverket, som gir tilhørighet til kommunen.

 

Gjennom satsningen på Frivillighetsstrategi 2015-2019 (PDF, 829 kB)ønsker Nesodden kommune å ta initiativ, og legge til rette for økt livskvalitet og et mer levende lokalsamfunn.

 

Du kan også hente en papirutgave av Frivillighetsstragien i infosenteret i Tangenten.

 

Tangenten mars 2012

Tangenten er en av Nesoddens best besøkte møteplasser, og er daglig et viktig treffsted for alle kommunens innbyggere.

 

Tangenten er et sambrukshus, og bygget har høy grad av interne og eksterne brukere. Tangenten krever derfor gode retningslinjer for optimal drift.

 

Tangenten åpnet i 2012, og etter fem års erfaring ser vi nå behov for å forbedre låserutinene på bakgrunn av begrensede ressurser.

 

 

Fra tirsdag 18. april vil huset derfor kun ha åpent  via hovedinngangen etter kl 15:45.

 

Fra 15. mai til 14. september har kommunen sommertid, og da gjelder dette fra kl. 15:00.

 

Inngangene Skole sør og Skole nord (mot Nesoddtangen skole) vil altså være stengt etter nevnte tidspunkt. De skal ikke benyttes som inngang verken av ansatte, elever, politikere, leietakere eller andre brukere.

 

VIKTIG!

For å opprettholde nødvendig sikkerhet, ber vi alle med adgangskort til Tangenten om ikke å slippe inn personer uten tilsvarende adgangskort/nøkkelbrikke. Det er heller ikke tillatt å sette stoler eller annet i inngangsdørene for å holde dem åpne.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering