Eldrerådet på Nesodden

Istockphoto Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen i saker som gjelder eldre. Rådet har rett til å uttale seg i disse sakene, og kan gi anbefalinger og innspill til kommunen. Som rådgivende organ vil rådets fokus være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett og kommuneplaner. Rådet skal opptre tverrpolitisk og uavhengig.

 

Rådet oppnevnes av kommunestyret for valgperioden på 4 år. Politiske partier og organisasjoner som representerer eldre kan innstille medlemmer til rådet, som selv velger sin leder og nestleder.

Eldrerådet vil kunne jobbe med ulike typer saker og vil kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre blir synliggjort. Rådet kan også på eget initiativ ta opp saker innen sitt virkeområde. Saker som gjelder enkeltpersoner skal ikke behandles av eldrerådet.

 

 

Eldrerådet kan behandle saker innen ulike områder, for eksempel:

 • Årsbudsjett og økonomiplaner
 • Plansaker, blant annet lokaliseringspolitikk, stedsutvikling, nærmiljøutvikling
 • Transport og tilgjengelighet
 • Boligutbygging og reguleringssaker
 • Helse, pleie og omsorg, herunder folkehelse og forebyggende tiltak
 • Kultur, idrett og friluftsliv
 • Frivillighetspolitikk
 • Tilsynssaker
 • Digitalisering
 • Medvirkning og eldre som ressurs
 • Årsmeldinger og rapporter fra etater inn saksområder som gjelder eldre
 • Andre aktuelle saker

 

Møtedatoer og medlemmer i eldrerådet