Personvern

Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for oss. Her kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har som registrert i våre systemer.

Personvernerklæring

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Nesodden kommune samler inn og behandler personopplysninger som vi trenger for å utføre lovpålagte oppgavene og andre tjenester samt for å kunne saksbehandle søknader vi får fra deg.


Når vi «behandler personopplysninger», betyr det for eksempel at vi samler inn opplysninger, registrerer dem, setter dem sammen, lagrer dem eller utleverer dem til nødvendige parter som inngår i behandlingen. 


Dersom Nesodden kommune ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre de lovpålagte oppgavene våre, vil du bli informert om at det er frivillig å gi fra deg opplysningene og hva som er formålet med behandling av personopplysningene. (For eksempel ved en spørreundersøkelse.)

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene dine?

For at Nesodden kommune skal kunne levere kommunale tjenester til deg som innbygger, er det nødvendig å behandle personopplysninger. Det gjelder også i relasjon til kommunens ansatte, foreninger, virksomheter og andre samarbeidspartnere.

Behandling av personopplysninger er kun lovlig dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

 • Du har samtykket til behandling av personopplysninger.
 • Det er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i.
 • Dersom kommunen er rettslig forpliktet til å behandle personopplysninger for å kunne gi en tjeneste.
 • For å kunne verne om dine interesser.
 • For å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet, som kommunen er pålagt.
Hvor henter vi opplysningene fra?

Nesodden kommune henter inn nødvendig informasjon fra deg når du søker om en tjeneste fra kommunen. Når vi tilbyr lovpålagte tjenester til innbyggerne våre, kan vi, dersom det er nødvendig, hente opplysninger om deg fra andre offentlige myndigheter eller offentlige registre, eksempelvis ligningsopplysninger eller andre opplysninger fra Skatteetaten, NAV eller Folkeregisteret. Vi kan også be deg om å opplyse om annen type informasjon når du søker om en tjeneste. Du har alltid rett til å få vite hvor vi henter opplysninger om deg i forbindelse med tjenestene dine i kommunen. Det enkelte tjenesteområde skal opplyse om dette når du søker om en tjeneste.

Hvilke opplysninger behandler vi?

Nesodden kommune behandler personopplysninger som blant annet:

 • Identitet, for eksempel navn, fødselsnummer, d-nummer.
 • Oppholdssted og kontaktinformasjon, for eksempel postadresse, bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer.
 • Relasjoner til andre, for eksempel sivilstatus, ektefelle, samboer, barn.
 • Helseopplysninger som diagnose, medisiner.
 • Opplysninger knyttet til de kommunale tjenestene du bruker, eksempelvis barnehage, skole, byggesak, renovasjon m.m.

Du kan lese mer på Datatilsynet sine sider om hva som blir regnet som personopplysninger

Hvordan samler vi inn personopplysningene dine?

Når du søker om en tjeneste hos Nesodden kommune registrerer vi de opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden din.

Nesodden kommune svarer innbyggerne digitalt eller per brev på søknader. Det krever at vi må være sikre på at mottaker er rett person. Du blir derfor bedt om å oppgi fødselsnummer. Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og vil kun brukes til saksbehandling av saken det gjelder. Fødselsnummer vil aldri vises på offentlig tilgjengelige dokumenter.

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Behandling av opplysninger skjer innenfor strenge juridiske rammer. Ansatte får kun tilgang til dine personopplysninger dersom det er nødvendig i forbindelse med saksbehandling eller for å kunne yte en tjeneste. Alle medarbeidere har taushetsplikt om personlige opplysninger som de får adgang til i arbeidet.

Hvem utleverer vi personopplysninger til?

Nesodden kommune leverer kun ut personopplysninger om deg når det foreligger et gyldig rettslig grunnlag for det eller når du har gitt samtykke til det.
 

Når personopplysningene dine blir behandlet i fagsystemer som ligger hos eksterne leverandører, har kommunen databehandleravtale med leverandøren for å regulere sikkerheten rundt behandlingen og sikre at personvernet blir ivaretatt i tråd med lov og forskrift.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer opplysninger så lenge det er nødvendig for å utføre våre lovpålagte oppgaver. Opplysninger vil som hovedregel slettes når dette behovet faller bort, med mindre vi har en lovpålagt plikt til å oppbevare dem etter annet regelverk, som for eksempel arkivloven.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Kommunedirektøren i Nesodden kommune er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Hvilke rettigheter har du?

Innsyn

Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og du har rett til å få en kopi av personopplysningene vi har registrert. Hvis du ber om innsyn, kan du blant annet få svar på:

 • Hvor dine personopplysninger er hentet fra.
 • Hvilke formål vi behandler dine personopplysninger for.
 • Om personopplysningene er blitt gitt videre, og til hvem.

For å be om innsyn kan henvende deg til postmottaket i Nesodden kommune: post@nesodden.kommune.no

Unntak fra innsynsretten

Vi kan i enkelte tilfeller nekte deg innsyn dersom dette er nødvendig og vilkårene for det er oppfylt. Dette kan for eksempel være av hensyn til avdekking av brudd på skattelovgivning, eller av hensyn til vern av andre personer.

Retting av feil

Hvis du oppdager at Nesodden kommune har registrert uriktige, utdaterte eller ufullstendige opplysninger om deg, har du rett til å få disse rettet eller oppdatert.  

Hvis retting av feil gjelder opplysninger som er sendt inn av andre, må henvendelser om feil rettes til kilden, som for eksempel din arbeidsgiver.

Mulighet til å klage

Hvis du mener at Nesodden kommune behandler dine personopplysninger i strid med regelverket, kan du sende inn en klage. Du finner mer informasjon om klageadgangen på datatilsynets nettsider.

Hva vil det si å gi samtykke?

I noen tilfeller kan kommunen behandle personopplysninger om deg basert på samtykket ditt. Du vil i slike tilfeller bli informert om hva behandlingen går ut på og aktivt bli bedt om å samtykke til behandling av personopplysningene dine. 

Du har rett til å trekke samtykket ditt til behandling av personvernopplysninger. Ta kontakt med kommunen på: 
post@nesodden.kommune.no

 

Hvordan kan du kontakte personvernombudet?

Nesodden kommune har et personvernombud du kan kontakte dersom du har spørsmål om kommunen sin behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal arbeide for å ivareta personvernet på en god måte, både for ansatte og innbyggerne.


Kontaktinformasjon:

Serine M. A. Lauritzen
E-post: serine.m.a.lauritzen@nesodden.kommune.no