Sammenslåing av eiendommer

Eier du to eller flere eiendommer i samme kommune, kan du få dem slått sammen til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer. Heftelser på enkelteiendommer som slås sammen, vil hefte ved hele den sammenslåtte eiendommen.

 

Hvem kan søke om sammenslåing?

Eier av eiendommene (hjemmelshaver).

Vilkår for sammenslåing

 • Eiendommene må ha samme eier
 • Eiendommene må ligge i samme kommune
 • Som hovedregel kreves det at eiendommene grenser til hverandre
 • Sammenslåingen må oppfylle matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43
 • Sammenslåingen må ikke føre til prioritetskollisjon mellom panthaverne (link til Kartverket)

 

Slik søker du:

1) Fyll ut søknadsskjemaet: Sammenslåing av eiendommer (PDF, 26 kB)

 • Legg ved kartutsnitt (kan skrives ut fra kommunens kartløsning Origo Innsyn Publikum)
 • Legg ved bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
 • Legg ved dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen
 • Søknaden må være signert av eier

2) Send inn søknaden

Lever søknaden til oss per post, på e-post eller ved oppmøte.

 • Postadresse: Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen
 • E-post: post@nesodden.kommune.no
 • Besøksadresse: Tangenten, Kongleveien 2, 1452 Nesoddtangen

 

Saksgang

 • Når du har sendt inn søknaden, vil vi undersøke om vilkårene for sammenslåing er oppfylt.
 • Hvis søknaden godkjennes, fører vi sammenslåingen inn i matrikkelen (eiendomsregisteret) og sender godkjenningen til tinglysing.
 • Tinglysingsmyndigheten tar den endelige avgjørelsen om vilkårene for sammenslåing er oppfylt.
 • Når vi får beskjed om at tinglysingen er gjennomført, fullfører vi registreringen i matrikkelen.
 • Deretter sender vi ut matrikkelbrev til søkeren.

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle og eventuelt matrikkelføre krav om sammenslåing av eiendommer innen seks uker (matrikkelforskriftens § 19).

 

Hva koster det?

Sammenslåing av eiendommer er gratis, men kommunen kan ta et gebyr for utsendelse av matrikkelbrev. Se kapittel 4.2 i gebyrregulativet  for priser.

I tillegg kommer tinglysingsgebyr.

 

Mer informasjon

Du kan lese mer om sammenslåing av eiendommer på Kartverkets nettsider

 

For sammenslåing av eierseksjoner, se informasjon om seksjonering og reseksjonering.